JAPAN ALPS 6D4N ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ [XJ060]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

  • โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
  • สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น
  • เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ
  • ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า
  • หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า
  • อลังการปราสาทมัตสึโมโต้ หรือ ปราสาทอีกา
  • เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองและศาลเจ้าจิ้งจอก
  • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ชินไซบาชิ
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 39888 ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เมษายน - กรกฏาคม 2566 สายการบิน : Air Asia X (XJ)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

22.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ Fสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน


วันที่ 2 - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคินคะคุจิ - นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - ช๊อปปิ้งซาคาเอะ

01.15 น.

เหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่XJ612
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.40 น.

    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

    เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

    จากนั้นสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต (จริงๆมีเป็นหมื่นๆต้น) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าจิ้งจอกหรือศาลเจ้าแดงเป็นศาลเจ้าชินโตสร้างถวายแด่เทพอินาริซึ่งเป็นเทพแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารของญี่ปุ่นช่วยบันดาลในหลายเรื่องตั้งแต่พืชพันธุ์งอกงาม, ค้าขายรุ่งเรือง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหายป่วยและช่วยในเรื่องการขอให้สอบผ่านเป็นต้นศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจากเสาโทริอิสีแดงเรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริตามตำนานเล่าสู่ว่าโดยปกติแล้วเทพอินาริจะไม่สื่อสารกับมนุษย์เองโดยตรงแต่จะสื่อสารผ่านบริวารของท่านนั่นคือสุนัขจิ้งจอก(คิทสึเนะ狐) นั่นเองทำให้มีรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกตั้งเรียงรายเต็มไปหมดจนคนทั่วไปนิยมเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่าศาลเจ้าจิ้งจอกอิสระให้ท่านขอพรและถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที) หรือวัดทองหรือวัดอิคคิวซังที่คนไทยนิยมเรียกเดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะโยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิตคนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทองเนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

    นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya)เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle สร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็น 2 ชั้น คือคูเมือง และกำแพงป้อมปราการ ซึ่งเป็นจุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน

    จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการค้า โดยเฉพาะแหล่งราตรี เช่น คลับและบาร์ มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (Central Park)แหล่งรวมแฟชั่นและร้านค้าสุดเก๋มากมาย เช่น ร้านเสื้อผ้า, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น แฟนๆไอดอลญี่ปุ่น ห้ามพลาด ต้องมาเยือนห้างสรรพสินค้าซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย ที่มี Grand Canyon ฮอลล์จัดคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของ “ชิงช้าสวรรค์ Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านนี้อีกด้วย อิสระเพลิดเพลินย่านนี้ตามอัธยาศัย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ HOTEL THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 3 - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)

    นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

    เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดีชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจพร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล้ำค่าตั้งแต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานฝีมือและวัฒนธรรมนำท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden)ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่นพื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้นประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อนํ้าหุบเขาอันสวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชานั่นเองความหมายของคำว่าเค็นโรคุคือสวนที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกันก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตานักท่องเที่ยวสามารถดื่มดํ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้ จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บริเวณหน้าสวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่ APA Hotel Kanazawaหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 4 - Japan Alps ถนนสายอัลไพน์ทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองนาโกย่า - ย่านช้อปปิ้งโอสุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)

    นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในเส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ โดยการนำท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นนำท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาสู่สถานีบีโจดัย ระยะทางประมาณ1.3 ก.ม. นำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านชมยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง3,015 เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิและยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่าซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิและให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็น กำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร(ขึ้นอยู่กับสัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็นนับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ  นำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตรนับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตรสู่สถานีคุโรเบไดระจากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะระยะทางประมาณ 800 เมตรซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทางทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาวจากนั้นชมเขื่อนคุโรเบะซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่นจะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปีที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะมีความสูงถึง 186 เมตรและมีความกว้างถึง 492 เมตรซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปีเฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปีโดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

เดินทางกลับเมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2.30  ชั่วโมง)

จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี มีร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่สำคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดคอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่ HOTEL THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 5 - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)

    ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง) นำท่านสู่ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมากเนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโตโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอันโดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดมีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกลไฮไลท์!!!จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremonyหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้นมีขั้นตอนมากมายเริ่มตั้งแต่การชงชาการรับชาและการดื่มชาทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธีรายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพิธีชงชานี้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียวยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย

    เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชูประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมมีสวนสนุกขนาดใหญ่ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เช่นทาโกะยากิโอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) และคุชิคัตสึ

    อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งณเอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City)ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปที่จัดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 มีเนื้อที่ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตรภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมายภายใต้คอนเซ็ปต์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆทั้งช้อปปิ้งกินข้าวหรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

เอ็กซ์โปซิตี้ได้แบ่งออกเป็น8 โซนด้วยกันดังนี้

1.NIFRELพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจัดแสดงสัตว์ต่างๆในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะและยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด

2.Osaka English Villageชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่างๆจากทั่วทั้งอเมริกา

3.Pokemon Expogymสวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด

4.Orbiสถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ

5.Entertainmentfieldสวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน

6.109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตร์สุดทันสมัย

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมีชิงช้าสวรรค์ Redhorse Osaka wheel ซึ่งเป็นชิงช้าที่มีความสูงมากถึง 120 เมตร 

8. Lalaport Expocity แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ต่างๆมากกว่า100 ร้านพร้อมทั้งร้านอาหารร้านกาแฟและอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ600 เมตรเต็มไปด้วยร้านค้าปลีกร้านแฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอางค์ร้านรองเท้ากระเป๋านาฬิการ้านกาแฟร้านอาหารร้านขนมร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศเช่นZara H&M Beans ABC Mart เป็นต้นเรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริจากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิไฮไลท์!!!ใครๆก็เช็คอินถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมนหรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลงนั่นก็คือร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วยและห้ามพลาดสำหรับทาโกยากิอาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้าที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลองOriginal Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก IBIS STYLES OSAKA NAMBAหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 6 - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯประเทศไทย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7)
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

09.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613

13.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND)
หักออกจากราคาทัวร์ 7,900 บาท/ท่าน

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น*
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **


วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคินคะคุจิ - นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ 3
ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
วันที่ 4
Japan Alps ถนนสายอัลไพน์ทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองนาโกย่า - ย่านช้อปปิ้งโอสุ
วันที่ 5
ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯประเทศไทย