CSX01 : ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่ อู้หยวน 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

นั่งรถไฟความเร็วสูง...หุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่

หมู่บ้านริมหน้าผา ล่องเรือชมหมู่บ้านอู้หยวน 

เขาหลิงซาน จุดเช็คอินยอดฮิต!!

** ไม่เข้าร้านรัฐบาล

** เที่ยวครบ ไม่ต้องซื้อทัวร์เพิ่ม


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 27900 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์จางเจียเจี้ย,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567 สายการบิน : LION AIR (SL)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา – หนานชาง – ถนนโบราณวานโซ่วพาเลซ

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบิน LION AIR (ไลอ้อนแอร์) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

09.35 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน LION AIR (ไลอ้อนแอร์) เที่ยวบินที่ SL934  

13.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วยหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว   นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานซาง เมืองหลวงของมณฑลเจียงซี ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของมณฑล และตั้งอยู่บนที่ราบทะเลสาบผัวหยาง อาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับ ภูเขาจิ๋วหลิ่ง ทิศตะวันออกติดกับ ทะเลสาบโผวหยาง เนื่องจากมีจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างจีนตะวันออกและจีนตอนใต้ที่เจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราบที่สำคัญในจีนตอนใต้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ย่านวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ว่านโซ่ว  WANSHOU PALACE   สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของพระราชวังเตียจูว่านโซ่ว ถือเป็นย่านวัฒนธรรมอันดับ 1 ในแถบแม่น้ำกานเจียงและทะเลสาบโผหยางของมณฑลเจียงซี ย่านแห่งนี้เป็นหนึ่งใน 10 โครงการทางวัฒนธรรมที่สำคัญของนครหนานชาง โดยมีการอนุรักษ์บ้านเรือนโบราณอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเจียงโหยวที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญา และสะท้อนเสน่ห์ของมณฑลเจียงซีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ นับเป็นการส่งเสริมแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมของมณฑลเจียงซีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแบ่งเป็น 6 พื้นที่ทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ ได้แก่ ถนนแฟชั่น เขตไลฟ์สไตล์ แหล่งอาหารท้องถิ่น ตลาดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ของขวัญแห่งเจียงซี และถนนนครหนานชาง  อิสระถ่ายรูปเช็คอิน หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชิมอาหารพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก  โรงแรม  NANCHANG HOTEL *4 หรือเทียบเท่า   วันที่ 2 - หนานชาง - จิ่งเต๋อเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซรามิค – ถ่ายรูปชามใหญ่ที่สุดในโลก (ด้านนอก) – อู้หยวน ล่องเรืออู้หนี่ว์โจว – ชมโชว์แสงสียามค่ำคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากทั่วโลก นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น  เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเซรามิกที่เก่าแก่และอุดมสมบูรณ์เพียงแห่งเดียวในการสร้างหลังการก่อตั้งของจีนใหม่ พิพิธภัณฑ์ระดับชาติ ที่จัดแสดงการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เซรามิกและกระบวนการผลิตเซรามิก  จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับชามใหญ่ที่สุดในโลก 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน “เมืองชนบท ที่งดงามที่สุดของประเทศจีน” เป็นเมืองที่ธรรมชาติกกลมกลืนกับวิถีชาวบ้านที่เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายได้อย่างลงตัว บ้านเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี สีสันความงามจากธรรมชาติหมุนเวียนไปตามฤดูกาลให้ชมได้มิรู้ลืม  นำท่านสู่ จุดชมวิวอ่าวพระจันทร์เสี้ยว หนึ่งจุดไฮไลท์ที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของที่นี่ อิสระชมวิวและบรรยากาศสวยๆ พร้อมเก็บรูปประทับใจ 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่าน ล่องเรือชมความงามยามค่ำคืน  ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสงสีสุดอลังการ อู้หนี่ว์โจว  จบการแสดงนำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อน 

พักที่  MOWEN SHANSHUI WUYUAN HOTEL*4 หรือเทียบเท่า   วันที่ 3 - อู้หยวน – หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้า) - ถนนน้ำฮวาซี - สะพานแก้ว – หน้าต่างสาวงาม - ซ่างเหรา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณบนเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในอู้หยวน ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อจุดเด่นของที่นี่คือบ้านที่ยังคงสไตล์บ้านเก่า และการนำพืชผลออกมาตากแดด เกือบทุกหลัง กลับกลายเป็นสีสันกระจัดกระจายได้อย่างสวยงามและลงตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปกันได้ทุกฤดูกาล นอกจากนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิยังมีดอกไม้ผลิบานได้บรรยากาศสวยไปอีกแบบ

ชมถนนน้ำฮวาซี ตลาดท้องถิ่นริมน้ำ จัดธีมยุคเกษตรกรไว้อย่างน่าชมบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย  เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ มีร้านกาแฟ ร้านน้ำชา บาร์ กระจัดกระจายให้ท่านเลือกแวะเวียนเช้าไปเยี่ยมชม ด้วยอากาศที่เย็นสบายและการจัดวางพื้นที่กับธรรมชาติไว้อย่างตัว จึงเป็นจุดเช็คอินชื่อดังของชาวเน็ตจีนอีกด้วย แวะชม จุดชมวิวหน้าต่างสาวงาม  สะพานแก้ว  พิเศษ...บริการกาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว !!! 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา เมืองอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของจีน เหมืองทองแดงใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเยี่ยมชม  “หุบเขาเทวดาหวั่งเชียนกู่” ดินแดนที่สวยดั่งเทพนิยาย หมู่บ้านในหุบเขาที่สวยงามตระการตา


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารเข้าที่พัก    JINGNAN HAOTING SHAORAO HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 4 - ซ่างเหรา – ภูเขาหลิงซาน (นั่งกระเช้า) – กระจกท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาหวั่งเซียนกู่ - วิวกลางคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ ภูเขาหลิงซาน ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา ภูเขาหลิงซาน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่ 33 ของโลก ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็นภูเขาแห่งนี้ได้ในตัวเมืองซ่างเหรา นั่งกระเช้าขึ้นชมความงามของภูเขารูปร่างต่างๆ ที่มีความงามไม่แพ้ที่ไหนๆ  จากนั้นเดินทางสู่จุด กระจกท้องฟ้าเพื่อถ่ายรูปวิวไม่เหมือนใคร  


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม หุบเขาหวั่งเซียนกู่ ดินแดนเทพนิยายบนหน้าผา สัมผัสบ้านเรือนโบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงามตลอดเส้นทางสร้างขึ้นตามหุบเขายาว โดยอาศัยหมู่บ้านดั้งเดิม และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เทคนิคการก่อสร้างบ้าน พื้นบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือของเจียงซี ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามสมดั่งคำร่ำลือ 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านชม ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของหุบเขาหวั่งเซียนกู่  ซึ่งเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์หลักของเมืองแห่งนี้ เมื่อถึงเวลาค่ำคืนทั้งเมืองจะเปิดไฟทั่วทั้งเมือง แสงไฟวิบวับ บรรยากาศดุจดั่งเมืองสวรรค์ในแดนดิน 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

JINGNAN HAOTING SHAORAO HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 5 - ซ่างเหรา – เมืองอี้หยาง – พระนอนที่ยาวที่สุดในโลก – หนานชาง - หอเถิงหวัง – ฉางซา (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หยาง เยี่ยมชม พระนอนใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาว 416 เมตร จุดที่สูงที่สูด 68 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางดวงตา  8.6 เมตร ปากกว้าง 12.3 เมตร เศียรยาว 50.5 เมตร โดยเกิดจากภูเขาหินที่รูปทางคล้ายพระนอนไสยาสน์ ต่อมาได้ถูกแกะสลักโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จนกลายเป็นภูเขาพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นจุดท่องเที่ยวน่าสนใจอีกจุดของเส้นทางนี้ 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ เมืองหนานชาง พักผ่อนบนรถ ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง

นำท่านเยี่ยมชมหอเถิงหวัง 1 ใน 3 หอที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองจีน อดีตเคยถูกทำลายหลายครั้ง แต่ก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่ และขยายขนาดให้ใหญ่โตกว่าเดิมทุกครั้ง แต่ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้  

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา โดยรถไฟความเร็วสูง 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดังและสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก   สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ HYATT PLACE CHANGSHA AIRPORT HOTEL 5* หรือเทียบเท่าวันที่ 6 - ช้อปปิ้ง OUTLETS BAILIAN ฉางซา - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า เอ้าท์เลต ไป๋เหลียน สร้างขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่ และสวยงามมีสินค้าชื่อดังทั่วโลก และสินค้ายี่ห้อดังของจีน มารวมตัวกันเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองฉางซา

14.35 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL935  

17.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 23 กิโลกรัม / ท่าน / 1 ใบเท่านั้น!!

- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียง)    กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง

- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว

- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง

- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

- ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การ

                            นัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน

- ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์  1,500 บาท ตลอดการเดินทางเงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน 

* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ

     ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 *   เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว  เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเองเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา – หนานชาง – ถนนโบราณวานโซ่วพาเลซ
วันที่ 2
หนานชาง - จิ่งเต๋อเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซรามิค – ถ่ายรูปชามใหญ่ที่สุดในโลก (ด้านนอก) – อู้หยวน ล่องเรืออู้หนี่ว์โจว – ชมโชว์แสงสียามค่ำคืน
วันที่ 3
อู้หยวน – หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้า) - ถนนน้ำฮวาซี - สะพานแก้ว – หน้าต่างสาวงาม - ซ่างเหรา
วันที่ 4
ซ่างเหรา – ภูเขาหลิงซาน (นั่งกระเช้า) – กระจกท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาหวั่งเซียนกู่ - วิวกลางคืน
วันที่ 5
ซ่างเหรา – เมืองอี้หยาง – พระนอนที่ยาวที่สุดในโลก – หนานชาง - หอเถิงหวัง – ฉางซา (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วันที่ 6
ช้อปปิ้ง OUTLETS BAILIAN ฉางซา - กรุงเทพฯ