อีต่อง-ปิล๊อค-จ๊อกกระดิ่ง 2 วัน 1 คืน---2.PHD-W5


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

อีต่อง ปิล็อก จ๊อกกระดิ่น เที่ยวหมู่บ้านเหมืองแร่ นอนแช่กลางสายหมอก

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 3333 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคกลาง จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – มีนาคาเฟ่ – วัดถ้ำเสือ – เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ปิล๊อค

06.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ...... เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกสัมภาระแก่สมาชิก ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรี รับประทานอาหารเช้า(1)(ระหว่างทาง)

09.00 น.

นำท่านเดินทางชิมกาแฟสุดชิวที่ร้าน มีนาคาเฟ่ ตั้งอยู่ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี คาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล ริมทุ่งนาหลังวัดถ้ำเสือ ทำให้สามารถมองเห็นวิวของวัดถ้ำเสือได้จากด้านหน้าร้าน แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภพเช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาด

10.00 น.

นำชม วัดถ้ำเสือ กราบพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ตัวองค์พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ และพระธาตุเกศแก้วปราสาทองค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆหลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่างๆ มากมาย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เขื่อนวชิราลงกรณ์

15.00 น.

นำท่านชมความงาม เขื่อนวชิราลงกรณ เดิมมีชื่อว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศ ไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย เป็นเขื่อนอเนกประสงค์โดยมี วัตถุประสงค์ด้านผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก สร้างปิดกั้น แม่น้ำแควน้อย เริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2522 เสร็จในปี พ.ศ.2527 และต่อมาพระราชทานชื่อใหม่ว่า "เขื่อนวชิราลงกรณ" เขื่อนมีความจุ 8,860 ล้านลูก บาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 5,369 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง บริเวณปล่อยน้ำ ขนาดกำลังผลิต 100,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิต 300,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 760 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

17.00 น.

นำท่านเข้าห้องพัก หมู่บ้านปิล๊อค (*ในกรณีที่พักหมู่บ้านปิล๊อคเต็ม จะพักรีสอร์ทด้านล่างแทน*) นำเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - วันที่สอง ปิล๊อค – เนินช้างศึก – เหมืองปิล๊อค – น้ำตกจ๊อกกระดิ่น - กรุงเทพฯ

06.00 น.

นำท่านสู่ เนินช้างศึกหรือยอดดอยปิล๊อก เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทย-พม่า เป็นที่ตั้งฐานของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 สถานที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,053 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากนั้นเดินชม หมอกหนองน้ำกลางหมู่บ้าน เหมืองเก่าปิล๊อค สะพานเหมืองแร่ ระเบียงป้ายไม้ วัดพระธาตุเหมืองปิล๊อค และน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางกลับ

16.00 น.

นำท่านหาซื้อของฝากของดีของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินทางกลับ

18.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ.


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ (9ที่นั่ง)
- ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ2-4ท่าน )
- ค่าอาหารตามโปรแกรม (4มื้อ)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย  ยาประจำตัวท่าน รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว  กล้องถ่ายรูป และของใช้จำเป็นอื่น

วันที่ 1
วันแรก กรุงเทพฯ – มีนาคาเฟ่ – วัดถ้ำเสือ – เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ปิล๊อค
วันที่ 2
วันที่สอง ปิล๊อค – เนินช้างศึก – เหมืองปิล๊อค – น้ำตกจ๊อกกระดิ่น - กรุงเทพฯ