เส้นทางพิเศษ เขาหวงซาน จิ่วหัวซาน 6 วัน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

** พิชิตเขาหวงซาน ... ภูเขาที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดในประเทศจีน 

** จิ่วหัวซาน... 1 ใน 4 พุทธคีรีจีน นมัสการพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

** เซี่ยงไฮ้... สมญา “ปารีสตะวันออก” ชมเมืองที่ทันสมัยที่สุดของจีน

** นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 เที่ยวประหยัดเวลาการท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 29999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เม.ย.-มิ.ย. 62 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้

07.00

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.50

ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ FM 842*บริการอาหารและเครื่องดื่ม

15.40

ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - เซี่ยงไฮ้ – หวงซาน – พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างสมัยโบราณ – ถนนโบราณถุนซี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง

12.46

เดินทางสู่เมืองหวงซาน โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G7193

15.40

เดินทางถึงเมืองหวงซาน ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลอานฮุย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990 ด้วยภูมิประเทศที่สวยงามประกอบไปด้วย 72 ยอดเขา 24 ลำธารและ 2 น้ำตก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ก่อสร้างสมัยโบราณ ที่จัดแสดงวิวัฒนาการงานก่อสร้างสมัยโบราณที่พัฒนาพื้นที่ภูเขาแห่งนี้ด้วยเครื่องมือภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ยังอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดู

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณถุนซี เป็นถนนโบราณที่ยังคงอนุรักษ์แบบบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณของจีน บริเวณถนนทั้งสองฝากฝั่งจะจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองของมณฑลอานฮุย ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคแบบจีนโบราณ พักที่เมืองถุนซี โรงแรม TIANDU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 3 - อุทยานแห่งชาติหวงซาน – เป่ยไห่ – ยอดกวงหมิงติ่ง – หินบินมา – หวงซาน – จิ่วหัวซาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาหวงซาน ผ่านเส้นทางธรรมชาติงามตา นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุคนได้ประมาณ 40 คน ใช้เวลา ประมาณ 8 นาที อุทยานแห่งชาติเขา หวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู”ของ สีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินชมความงามเขาซึ่งมีพื้นที่ 154 ตารางกิโลเมตร ชมเทือกเขาน้อยใหญ่กว่า 72 ลูก ชมต้นสนที่มีอายุยืนนานหลายร้อยปี นำท่านชมความงดงามตามธรรมชาติขอ งขุนเขาต่างๆ นำท่านชมทิวทัศน์ด้านเหนือเป๋ยไห่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เหมือนหนึ่งอยู่บนแดนสวรรค์ จะเห็นเมฆปุยๆลอยไปมา ชมเขาต่างๆทาบกับฟากฟ้า สวยสดงดงามสุดจะพรรณนา ชมยอดกวงหมิงติ่ง เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาหวงซาน ชมทะเลหมอก และต้นสนรูปร่างแปลกตา ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ชมหินบินมา ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าผา เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นว่าหินก้อนนี้ทำไมถึงตั้งอยู่ได้ ท่านจะได้เห็นขุนเขาเป็นรูปร่างต่างๆ บ้างเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานเป็นรูปคล้ายวานร รูปคล้ายเจ้าแม่กวนอิม ภูเขาหินลอยมา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากเขาหวงซาน นำท่านเดินทางสู่เมืองจิ่วหัวซาน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน พักที่เมืองจิ่วหัวซาน โรงแรม CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - วัดหัวเฉิง – วัดจื่อหยวน – วัดโย่วเซิงเตี้ยน – ถนนจิ่วฮวา – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่ภูเขา จิ่วหัวซาน หรือ ภูเขาเก้าวิจิตร 1 ใน 4 พุทธบรรพต คือ “ ฝู่เสี้ยน เขาง้อไบ้ ” “เหวินสู เขาอู่ไถซาน” “ กวนอิม เกาะผุ่ถ่อซาน ”และ “ ตี้จ้างหวาง เขาจิ่วหัวซาน” ภูเขาจิ่วหัวซาน ตั้งอยู่ที่อำเภอซิงหยางเสี้ยน มีเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร มียอดเขารวมกันถึง 99 ยอด มี ยอดเขาเหลียนหวาเทียนจู้ เป็นยอดที่สวยงาม และสูงที่สุด สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,392 เมตร นำท่านสู่ วัดหัวเฉิน เป็นวัดที่เก่าแก่ทีสุดเขา จิ่วหัวซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน อาคารวิหารได้รับการบูรณะเรื่อยมาแต่ยังคงรูปทรงของดั้งเดิมไว้ การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีสิ่ง ประหลาดตา หลายสิ่ง อันได้แก่ ปลาหว่าหวา ซึ่งลักษณะคล้ายจิ้งจกแต่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ส่งเสียงร้องลักษณะคล้ายเด็กเล็กร้องเรียก ชมชุดโบราณของพระตี้จ้างซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมัยปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่ วัดจื่อหยวน หรือเดิมชื่อหยวนเฉินซื่อ วัดขนาดใหญ่ และเป็นวัดแห่งเดียวในจิ่วหัวซานที่สร้างแบบพระราชวัง และมีสวนอยู่ในวัดด้วย สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิงเจียจิง (ค.ศ. 1522-1566) ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 16 ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงได้รับการบูรณะอีกหลายครั้ง ภายในวัดมีห้องโถงหลายร้อยห้องที่ตกแต่งไว้อย่างงดงาม นำท่านชมพระวิหาร 500 อรหันต์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาตงเฟิงชม วัดร้อยปี วัดเก่าแก่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของ จิ่วหัวซาน สร้างในศตวรรษที่ 16 เดิมชื่อวัดไจ้ซิงอัน หลวงพ่อหวูเซี๊ยะ เจ้าอาวาสผู้ซึ่งละสังขารไปเมื่ออายุ 126 ปี ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อวัดไป่ซุ่ย หรือวัดร้อยปี ให้ท่านได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดรวมถึงนมัสการสังขารของหลวงพ่อที่ที่จักรพรรดิชงเจิ้งในราชวงศ์ชิงได้หุ้มทองไว้ จากนั้นนำท่านชม วัดพระองค์แท้ หรือโย้วเซินเตี้ยน ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งฝั่งกระดูกพระโพธิสัตว์ ให้ท่านได้กราบไหว้นมัสการ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากเขา นำท่านสู่ ถนนจิ่วฮวา ตลาดท้องถิ่นที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 600 กว่าเมตร เป็นศูนย์กลางของเขาจิ่วหัวซาน วัดวาอารามส่วนใหญ่ก็ จะรวมตัวอยู่ในบริเวณนี้ ยังมีร้านขายของโรงเรียน มีโรงแรม บ้านชาวนา ที่นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนที่นี่ได้ อีกทั้งยังสามารถยึดตลาดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงบนภูเขาได้ด้วย

17.32

โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟขบวนที่ G7090 บริการอาหารค่ำ แบบกล่องบนรถไฟ***

21.09

เดินทางถึงสถานีรถไฟผู่ตง รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – บัวหิมะ+นวดเท้า – วัดพระหยก – โรงงานผ้าไหม

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงค์ข้ามสู่ฝั่งผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงค์เลเซอร์แห่งแรกของจีน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นำท่านสู่ วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ว่ากันว่า ในปี ค . ศ . 1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสู ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจาก เกาะผู่ถ่อซานคือหลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริญรอยพระถังซำจั๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยังประเทศอินเดีย ขากลับเดินผ่านทางประเทศพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับมาที่เมืองทั้งหมด 5 องค์ด้วยกันและได้มอบให้ชาวเซี่ยงไฮ้ 2 องค์พร้อมรวบรวมเงินทำบุญสร้างวัดในเขตเจียงวานในปี ค . ศ . 1882 และได้ตั้งชื่อว่า ยวี่ฝวอซื่อ หรือวัดพระหยก และปัจจุบันวัดพระหยกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยมีขนาดความสูง 1.9 เมตรแกะสลักด้วยหยกขาวทั้งแท่งและพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลับที่พัก พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - ตลาดร้อยปี – ร้านหยก - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื่องประดับนำโชคที่คนจีนนิยม 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.40

นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม*

00.55+1

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ***หากท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าวีซ่าจีน***

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

**รายการนี้จะเข้าร้านส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน หยก ผ้าไหม ศูนย์สมุนไพรจีน+นวดเท้า เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 60-90 นาที ** เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่าน

เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบิน

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ -กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ
บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

**รายการนี้จะเข้าร้านส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน หยก ผ้าไหม ศูนย์สมุนไพรจีน+นวดเท้า เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 60-90 นาที ** เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่าน

เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบิน

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ -กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ
บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้
วันที่ 2
เซี่ยงไฮ้ – หวงซาน – พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างสมัยโบราณ – ถนนโบราณถุนซี
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติหวงซาน – เป่ยไห่ – ยอดกวงหมิงติ่ง – หินบินมา – หวงซาน – จิ่วหัวซาน
วันที่ 4
วัดหัวเฉิง – วัดจื่อหยวน – วัดโย่วเซิงเตี้ยน – ถนนจิ่วฮวา – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้
วันที่ 5
หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – บัวหิมะ+นวดเท้า – วัดพระหยก – โรงงานผ้าไหม
วันที่ 6
ตลาดร้อยปี – ร้านหยก - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ