เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชค 9 วัน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เยอรมัน ...แดนในฝันแห่งยุโรปกลาง มิวนิค เมืองที่ได้รับการขนานนามเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน..เยือนปราสาทต้นแบบดีสนีย์แลนด์อันโด่ง นอยชวานสไตน์ …จัตุรัสมาเรียน ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิวนิค ... ชมเสาแห่งพระแม่มารี สัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของมิวนิค..ถ่ายรูปกับอัลลิอันซ์อาเรนาสนามฟุตบอล แห่ง 2 สโมสรฟุตบอลของเมืองมิวนิค บาเยิร์น มิวนิค และ 1860 มุนเช่น

ออสเตรีย...เยือน ซาลส์เบิร์ก นครหลวงแห่งศิลปะบาโรค บ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้... เยือนเมืองที่โรแมนติก ฮัลล์สตัท เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก...พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป..

สาธารณรัฐสโลวัค ... เยือนเมืองบราติสลาว่า (Bratislava) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

ฮังการี.. เยือนนครบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองแห่ง ปารีสแห่งตะวันออก ....ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ...ถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ อีโร่สแควร์ แลนด์มาร์คสำคัญ...ล่องเรือ ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่น้ำดานูบ

สาธารณรัฐเชก …เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 .....ถ่ายภาพ ภายนอกปราสาทครุมลอฟ ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา .... กรุงปราก เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก...สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 69900 ประเทศ : ทัวร์ยุโรป จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 11-19 เม.ย. 61 สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ

21.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง


วันที่ 2 - มิวนิค (เยอรมัน)-ปราสาทนอยชวานชไตน์-บาด ริคเคนฮาลล์ (เยอรมัน)

00.50 น

ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-924

(มีอาหารรอบดึกและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

07.05 น

เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ที่ตั้งของ 2 ปราสาทดังแห่งบาวาเรียน ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา ท่านจะได้ ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของแคว้นบาวาเรียที่ตั้งอยู่ในเขตของเทือกเขาแอลป์ นำท่านโดยสารรถชัตเติลบัส (หากรถชัตเติ้ลบัส ไม่สามารถให้บริการ ท่านอาจต้องเดินขึ้นปราสาทหรือนั่งรถม้าที่มีค่าบริการเพิ่มขึ้น ท่านละ 6 ยูโร) ขึ้นเขาเพื่อเข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่าน ชมวิวสวยจาก สะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูน และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนี่ย์ทุกแห่งทั่วโลก นำท่านเดินลงจากตัวปราสาท

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามของบาวาเรียสู่ เมือง บาด ริคเค่นฮาลล์ (Bad Reichenhall) เมืองเล็กๆน่ารักของเยอรมันที่อยู่ใกล้พรมแดนออสเตรีย เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป นอกจากนี้ยังมี Gradierhaus Bad Reichenhall เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของบาดไรเคนฮาล นักท่องเที่ยวสามารถชมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างโรงอบสมุนไพร ไอน้ำ เพื่อบริการประชาชน รักษาผิวหนัง ตลอดจนระบบทางเดินหายใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่เข้าที่พัก ..................................... หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - บาด ริคเคนฮาลล์ -ซาวเบริก์(ออสเตรีย)-ฮัลล์สตัท-เวียนนา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรคเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง และเดินเข้าชมบริเวณ ของ สวนมิราเบล ที่งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิวสิค เดินเล่นบน ถนนเกไตร ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ตตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก เป็นเมืองที่มีความโรแมนติค เนื่องจากตัวเมืองโบราณอายุกว่า 400 ปีที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาปฮัลสตัดด์ที่ในอดีตไม่สามารถเดินทางมาถึงด้วยรถยนต์ ปัจจุบันมีการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้ภูเขา เพื่อเดินทางสู่ฮัลลสตัดด์ได้อย่างสะดวกสบายให้เวลาท่านเดินลัดเลาะเรียบริมทะเล สาบบน ถนนซี สตราซ (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่เรียงรายไปด้วยร้านขายของหน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรียน-อัลไพน์ ที่แต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามตลอดถนนซี สตราซ สุดทางเดินจะมีจตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลานที่สร้างบรรยากาศให้งดงาม และโบสถ์ทรงโกธิค ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย อลังการด้วยอาคารสง่างามไม่แพ้ปารีสแห่งฝรั่งเศส และเป็นที่รู้จักกันว่าเวียนนาเป็นนครหลวงแห่งดนตรีคลาสสิคที่ครั้งหนึ่งศิลปิน, คีตกวีผู้เรืองนามหลายคน ต่างก็เคยมาใช้ ชีวิต แต่งผลงานดนตรีอยู่กันที่นี่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ................................ หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้ง Parndof Outlet-บราติสลาว่า (สโลวัค)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่าน นั่งรถผ่านชม ความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รอบถนนวงแหวนชั้นในของเวียนนา อาทิ อาคารรัฐสภา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-โอเปร่าเฮ้าส์-พระราชวังหลวง นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ และยังเป็นที่ตั้งแห่ง มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม

เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยง

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลิน ช้อปปิ้งและเก็บภาพความประทับใจ นำท่านเดินทางต่อสู่ THE DESIGNER OUTLET PARNDORF ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Adidas , Aigner , Bally , Benetton , Burberry , Calvin Klein , Crocs , Ecco , Geox , Guess , Hugo Boss , Lacoste , Levi’s , Nike , Oakley , Polo , Prada , Puma , Reebok , Salamander, Samsonite , Stefanel , Swatch , Timberland ,Tom Tailor, Trussardi ฯลฯ

17.00 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองบราติสลาว่า (Bratislava) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง บราทิสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศ สโลวัค-ออสเตรียและฮังการี นำเที่ยวชมกรุงบราติสลาวาซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาและรัฐบาลสโลวัค ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ตินและถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก รวมทั้งโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม

ค่ำ


วันที่ 5 - บูดาเปสต์ (ฮังการี)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (Budapest) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็น เมืองเก่า และ เมืองใหม่ อันได้แก่ เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่า บูดาเปสต์ เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก นำท่านถ่ายรูปกับ ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชม ถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ อีโร่สแควร์ แลนด์มาร์คที่สำคัญของบูดาเปสท์และประวัติศาสตร์แห่งชนเผ่าแมกยาร์ นำท่าน ลงเรือล่อง ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่น้ำดานูบ ที่ได้ชื่อว่าในบูดาเปสท์นั้นเป็นช่วงที่สวยที่สุด ท่านจะได้ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาที่สวยงาม สะพานเชนบริดจ์ สัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ................................ หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - เชสกี้คลุมลอฟ(สาธารณรัฐเชก)-ปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ใช้เวลาเดินทางประ มาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศต วรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับ มาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุม ลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 จากนั้นให้ท่านถ่ายภาพ ภายนอกปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นำท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้า ที่งดงาม รวมทั้งนำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ................................หรือเทียบเท่า


วันที่ 7 - ปราสาทแห่งกรุงปราก-มิวนิค(เยอรมัน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ภายในเขตรอบ ปราสาทปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล จากนั้นนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นและถ่ายรูปกับ ตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (เยอรมัน) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) นำท่าน ชมเมืองมิวนิค ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวย งามคลาสสิคหรือแบบอย่างทันสมัย นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิวนิค และยังเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการนครมิวนิค ที่สวยงาม มีเสาแห่งพระแม่มารี สัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของมิวนิค

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ................................ หรือเทียบเท่า


วันที่ 8 - สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อาเรนา-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามฟุตบอล อัลลิอันซ์อาเรนา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิวนิก สนามฟุตบอล แห่ง 2 สโมสรฟุตบอล บาเยิร์น มิวนิค และ 1860 มุนเช่น ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร ขอคืนภาษี ตรวจหนังสือเดินทาง

14.25 น.

ออกเดิน บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-925

ให้ท่านผักผ่อน ใช้เวลาเดินทางรวม 10.40 ชั่วโมง (บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)


วันที่ 9 - กรุงเทพฯ

06.05 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** ไม่รวมค่าวีซ่า (เยอรมัน) 3,000 บาท + ค่าทริปคนขับ,ทริปไกด์,ทริปไกด์ไทย 1,800 บาท **อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินการบินไทย ชั้นประหยัด

* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ * ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

* ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินความคุ้มครอง 500,000 บาท

* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียก เก็บ ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2560

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

* ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

* ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

* ไม่รวมค่าวีซ่า (เยอรมัน) 3,000 บาท (เก็บพร้อมมัดจำ)

* ค่าทิปคนขับ,ทิปไกด์,ทิปไกด์ไทย 1,800 บาท (เก็บพร้อมยอดส่วนเหลือ)

* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

* ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

* สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบินขึ้นอัตราค่า น้ำมันในภายหลัง

* ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่ นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดค่าบริการเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

การชำระเงิน

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการ จองทัวร์

* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ เนื่อง ด้วยเป็นช่วง HIGH SEASON หรือหลังจากการยื่นวีซ่า มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากมัดจำแล้วช่วง HIGH SEASON

* ช่วง HIGH SEASON สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด

* ช่วง HIGH SEASON หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท

* ช่วง HIGH SEASON หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ หรือหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว หัก 50% ของราคาทัวร์ รวมทั้งค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้ว

* ช่วง HIGH SEASON หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนเงินทั้งหมด

* ช่วง HIGH SEASON หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัด จำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการ ท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัด หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่ พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของ ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมี เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจาก ต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

* เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

* โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี อุณหภูมิต่ำ

* กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ ห้องพัก ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

* โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด รัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี ลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน ทุกท่านต้องแสดงตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือ ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 7 วันทำการ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทำนัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ) เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า

* สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า

* สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศ ที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น

* การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้ การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้นหมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

เอกสารในการขอวีซ่า

* หนังสือเดินทาง โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

* รูปถ่ายสี ขนาดแนวตั้ง 4.5 c.m. แนวนอน 3.5 c.m. เน้นใบหน้า ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจาก สถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ารูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก หรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา (ห้ามวัดขนาดจากตัวอย่าง)

* สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

* กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษา อังกฤษ หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้ มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปล เป็นภาษาอังกฤษ * หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

* สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว

* สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ

* สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล

* สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

* หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง

  - กรณีลูกจ้าง (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต) ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัท ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ,อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน และวันเริ่มงาน เป็นต้น (ภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมประทับตราบริษัทฯ)

  - กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดยระบุชื่อ-นามสกุล,ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

  - กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษา อังกฤษ

  - กรณีท่านที่เป็นแม่บ้านหรืออาชีพอิสระ หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส - หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

  - ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ-นามสกุล ,รายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ถ่ายภาพหรือช่างภาพ, สัญญาเช่า, ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย, เอกสารการเสียภาษี

  - กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)

  - กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก โรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

* หลักฐานการเงิน

  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน แสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี

  - หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน

  - กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำเป็นต้น

  - กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

* สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

* กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

  - จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา - หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

  - หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดิน ทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสีย หายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา เพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

  - หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

  - กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

* การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

* หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

* กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

* เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

* กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน

* ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก


ทัวร์แนะนำ


มหกรรมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน [FD] ครั้งที่ 125

มหกรรมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน [FD] ครั้งที่ 125


แถมเที่ยวมาเก๊า...ช้อปปิ้ง แชะภาพ สุดชิคเดอะเวเนเชี่ยน

เข้าชมงาน 2 วัน # ล่องเรือชม Night Life ของเมืองกวางเจา

พิเศษ เป๋าฮื้อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ณ เมืองจูไห่

ลิ้มรสอาหารโปรตุเกสรสชาติต้นตำรับพร้อมดื่มด่ำบรรยากาสสุดฟิน !!!   

เดินทาง : Apr 19 - Apr 19

เริ่มต้น

17999

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

มหานครเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี  ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 6 วัน 5 คืน

มหานครเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 6 วัน 5 คืน


☺ หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
☺ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ล่องเรือแจวชม เมืองเวนิสของจีน
☺ เซี่ยงไฮ้ ชมตึก STARBUCKS ที่ใหญ่ที่สุด อุโมงค์เลเซอร์ ตลาดร้อยปี

เดินทาง : -

เริ่มต้น

15,999

บาท/ท่าน

China Eastern Airlines (MU)

ภูเรือ เชียงคาน เย็นสุด...สุขที่เลย 3 วัน 2 คืน

ภูเรือ เชียงคาน เย็นสุด...สุขที่เลย 3 วัน 2 คืน


นิยามใหม่ของภาคอีสาน ที่เล่าขานเรื่องราวเย็นสบายกลางทุ่งดอกไม้บนภูสูง ทริปดีๆ คราวนี้คงละเลย  ไม่ได้แล้ว

เดินทาง : Feb 19 - May 19

เริ่มต้น

8599

บาท/ท่าน

Nok Air (DD)