ไต้หวัน ไทเป ไถจง พิพิธภัณฑ์กู้กง 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวไต้หวัน 4 วัน

พักหรู 5 ดาว ตลอดทริป

แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวในห้องพัก

รถบัส 5 ดาว 

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 19990 ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ตุลาคม // ธันวาคม 2566 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ - ห้างสรรพสินค้าไถเม่า

08.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาท์เตอร์สายการบิน CHINA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง 

11.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที่ CI 834 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


15.40 น.

ถึงสนามบินเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าไถเม่า ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย


ค่ำ

ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่  MONARCH SKYLINE TAOYUAN HOTEL 5* หรือเทียบเท่า         วันที่ 2 - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นที่เก็บวัตถุโบราณในราชวงศ์จีนมากกว่า 650,000 ชิ้น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนวัตถุโบราณทุกๆ 3 เดือนโดยมีชิ้นที่ไฮไลท์คือ หยกผักกาดขาว  หินหมูสามชั้น เหมากงติง ตะกร้องาช้าที่มีความสวยสุดงดงามและมีประวัติความเป็นมาในแต่ละชิ้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไป ชิมพายสับปะรด ขนมที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา

หลังอาหาร นำท่านไป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที่มีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวันสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คอันสำคัญของไทเปที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสายแล้ว ยังเป็นโรงละครแห่งชาติและสถานที่สำหรับจัดคอนเสิร์ตของไต้หวันที่มีการแสดงจากศิลปินและนักร้องชื่อดังมากมายให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี

นำท่านสู่ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี้ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาด แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๊อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง เป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆที่มีชื่อเสียงและราคาถูก ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลาอันสมควร

ค่ำ

ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ที่ MONARCH SKYLINE TAOYUAN HOTEL 5* หรือเทียบเท่า         วันที่ 3 - Cosmetic Shop - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันจากนั้นนำท่านสู่เมืองหนานโถว


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี 

หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”  นำท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของรูปปั้นพระเสวียนจั๋ง ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงได้จากที่แห่งนี้  

นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้

นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง เพื่อนำท่านแวะชิมชาอู่หลง ชาที่ขึ้นชื่อของทางไต้หวัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง อี้จง ไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆ ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทุกวัย

ค่ำ

 ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ FRESH FIELDS HOTEL 5* หรือเทียบเท่า (แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก)วันที่ 4 - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ที่ตอนแรกก็เกือบจะถูกรื้อทิ้งละ แต่ได้มีทหารเก่าชื่อ Huang Yung-Fu หรือเรียกกันว่า อากงฝู เป็นคนวาดรูปและลวดลายต่างๆจนวันหนึ่ง มีนักศึกษามหาวิทยาลัยใกล้เคียงผ่านมาเจอ ด้วยลายเส้นและสีสันที่สดใสสะดุดตา จึงมีการบอกต่อๆ กันจนทำให้หมู่บ้านสายรุ้งมีชื่อเสียงระดับประเทศ และมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไถจง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ

13.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 835 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.20 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - ห้างสรรพสินค้าไถเม่า
วันที่ 2
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
วันที่ 3
Cosmetic Shop - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ