ภูเก็ต ปีนัง ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ล่องเรือ STAR CRUISE SUPER STRA LIBLA  ภูเก็ต ปีนัง ภูเก็ต  3 วัน 2 คืน สุดหรูกับเรือสำราญระดับโลก สัมผัสความบันเทิงแบบเต็มอิ่มรายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 13,900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์มาเลเซีย จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560 สายการบิน : Nok Air (DD)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – วัดพระผุด – แหลมพรหมเทพ – STAR LIBRA

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14  เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง 

11.25 น.

เหินฟ้าสู่ภูเก็ต โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7504 


12.45 น.

ถึงภูเก็ต รถปรับอากาศรอรับท่านท่านเดินทาง นมัสการพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตอีกองค์หนึ่งคือ พระผุดที่วัดพระทอง เป็นพระพุทธรูปที่สร้างไว้เพียง ครึ่งองค์และมีประวัติที่น่าสนใจ หลังจากนั้นนำท่าน ชม 

แหลมพรหมเทพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง หนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุด ของจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิยม เป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก

สุดปลายของแหลมพรหมเทพ มีชื่อว่าแหลมเจ้า บริเวณตัวแหลมซึ่งยื่นออกไปในทะเล มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยต้นตาลที่ขึ้นอยู่กลุ่มใหญ่


17.00 น.

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE SUPER STAR LIBRA พักบนเรือ Star Cruise  (ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง) อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกมี 10 ชั้นกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

มาย หลังจากนั้น ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(1) ณ.ห้องอาหาร ของเรือ ได้เวลาเรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากลวันที่ 2 - ปีนัง - ป้อมปืนคอนวอลิส

07.00 - 09.00 น.

บริการอาหารเช้า(2)  ณ ห้องอาหารบนเรือ

12.00 น.

เรือเทียบท่าสู่เกาะ ปีนัง บริการอาหารกลางวัน (3)  ณ ห้องอาหารบนเรือ

13.00 น.

หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ เกาะปีนัง ตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มาเลเซีย (ท่านที่ไม่ลงสามารถอยู่พักผ่อนบนเรือได้ครับ) นำชม ป้อมปืนคอนวอลิส ป้อมปราการคอร์นเวลลิสตั้งชื่อตามชาร์ล คอร์นเวลลิส ผู้สำเร็จราชการของอังกฤษประจำเมืองเบงกอลในช่วงปลายทศวรรษที่ 1700 ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในย่านจอร์จทาวน์ ตัวป้อมปราการตั้งอยู่ติดกับเอสพลานาด ถัดจากหอนาฬิกาวิกตอเรียเมโมเรียล กำแพงป้อมสูงประมาณ 10 ฟุต เป็นรูปดาว ได้เวลานำท่านกลับขึ้นเรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(4) ณ.ห้องอาหาร ของเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


21.00 น.

เรือเดินทางออกจากท่าเรือปีนังสู่น่านน้ำสากล เดินทางสู่เกาะภูเก็ต


วันที่ 3 - ปีนัง – ภูเก็ต

07.00 - 09.00 น.

บริการอาหารเช้า(5)  ณ ห้องอาหารบนเรือ

10.00 น.

เรือเทียบท่า เกาะภูเก็ต เก็บสัมภาระออกเดินทางลงจากเรือ 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ.ร้านอาหาร พร้อม หาซื้อของฝากจากร้านแม่จู๊ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.25 น.

เหินฟ้าออกเดินทางจากภูเก็ต โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 7505 

16.45 น.

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (ชั้นนักท่องเที่ยว)

- ค่าห้องพักเรือ Star Cruise 2 คืน (ห้องไม่มีหน้าต่าง)    – ค่าภาษีท่าเรือ         

- ค่าอาหาร 6 มื้อ

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ      

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

เดินทางวันที่  21-23,28-30 ก.ย. /5-7,19-21 ต.ค/9-11,23-25 พ.ย./7-9,21-23 ธค. 60

อัตราค่าบริการ

ห้องพักแบบ

ไม่มีหน้าต่าง(DA-DC)

ห้องพักแบบ

มีหน้าต่าง (CA-CD)

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาท่านละ

13,900

15,900

พักท่านที่ 3-4

และ เด็กอายุ 2-11 ปี

11,900

13,900

พักเดี่ยว

บวกเพิ่มท่านละ

5,600

6,900

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

 - ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 

 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - ค่าบริการของเจ้าหน้าที่เรือ 100 RM/ท่าน/ทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท/ท่าน


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

***หมายเหตุ สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้  >>> เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ***

สิ่งที่ควรนำไปด้วย  รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 


ทัวร์แนะนำ


นิวซีแลนด์ เกาะใต้ (SOUTH ISLAND) 6D 4N

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ (SOUTH ISLAND) 6D 4N


ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ

ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว

ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ

เดินทาง : -

เริ่มต้น

74,900.-

บาท/ท่าน

Thai Airways (TG)

ฮ่องกง-ดิสนีสย์แลนด์ (Disney Pro) 3 วัน 2 คืน  HH5-CX

ฮ่องกง-ดิสนีสย์แลนด์ (Disney Pro) 3 วัน 2 คืน HH5-CX


บินโดย สายการบิน CATHAY PACIFIC / พักฮ่องกง 2 คืน

ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัง / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์...ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน

นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

เดินทาง : -

เริ่มต้น

16999

บาท/ท่าน

Cathay Pacific (CX)

คานาสือ & เส้นทางสายไหม

คานาสือ & เส้นทางสายไหม


อูรู่มู่ฉี - ปู้เอ๋อจิ่ง - ผ่านภูเขาเปลวไฟ - แปลงน้ำมันเคอลามาอี้

ตลาดต้าปาจา - หลันโจว - จางเย่ - ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า

วัดพระใหญ่ (ต้าฝ่อซื่อ) - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐ - สระน้ำวงพระจันทร์ - ถ้ำโม่เกาคู

เดินทาง : -

เริ่มต้น

72900

บาท/ท่าน

China Southern Airline (CZ)