SHA03 : เซี่ยงไฮ้ ผูถ่อซาน หังโจว 5 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะภูถ่อซาน วัดผู่จี้ หนานไห่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

หังโจว ล่องเรือชมวิวทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฟั่ง

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก-หาดไหว้ธาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค

เมนูพิเศษ  เสี่ยวหลงเปา ไก่ขอทานหมูพันปี บุฟเฟต์ซีฟู๊ด+ปิ้งย่างชาบู


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 29999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เซี่ยงไฮ้,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2567 สายการบิน : Shanghai Airline (FM)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ - โจวซาน - สวนพุทธกวนอิมฝาเจี้ย

02.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ สายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

05.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ FM840 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

10.45 น.

ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นหนึ่งในสี่นครปกครองโดยตรงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของปากแม่น้ำแยงซี และมีแม่น้ำหฺวางผู่ไหลผ่านกลางเมือง มีประชากรในปี ค.ศ. 2019 จำนวน 24.28 ล้านคน ทำให้เป็นเขตเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีน และเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางระดับโลกทางด้านการเงิน นวัตกรรม และการขนส่ง โดยท่าเรือเซี่ยงไฮ้เป็นท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองท่าที่สำคัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจ๋อเจียงและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรูปอาหารสำเร็จรูป ผ่านเส้นทางสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เส้นแรกของประเทศจีนที่พัฒนาการก่อนสร้างโดยวิศวกรชาวจีน ด้วยทุนจากรัฐบาลเจ้อเจียง เพื่อเชื่อมการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

นำท่านชม สวนพุทธกวนอิมฝาเจี้ย  "ดินแดนธรรมเจ้าแม่กวนอิม" ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,500 เอเคอร์ โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 300,000 ตารางเมตร ผสมผสานการทำงานต่างๆ เช่น ศาสนา ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม การจัดแสดงงานศิลปะ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และบริการเที่ยวชมสถานที่ โดยเป็นอาคารทางพระพุทธศาสนาที่มีเจ้าแม่กวนอิมเป็นต้นแบบ ถือเป็นโครงการวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ได้รับการประเมินให้ก้าวไปสู่ระดับชั้นนำระดับสากล ได้รับรางวัล "China Construction มากกว่า 20 รางวัล  ภายในมีการจัดแสดงองค์เจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆไว้อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ องค์พระธานแกะสลักจากไม้เมืองตงหยาง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไม้แกะสลักที่สุดในย่านนี้ 


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่โจวซาน โรงแรม  ZHOUSHAN VEEGLE BY LANDISON SUNSHINE HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 2 - เกาะผูถ่อซาน - วัดผูจี้ – วัดฝาอวี่ - วัดไผ่ม่วง – เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม - โจวซาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านข้ามเรือสู่ท่าเรือจูเจียซาน เกาะผู่ถ่อซาน  ซึ่งตั้งอยู่ที่ทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจว มณฑลเจ๋อเจียงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 ไมล์ทะเล ซึ่งประกิบด้วยเกาะผู่ถ่อซานและลั่วเจียซานและเกาะจูเจียเจีย เกาะผู่ถ่อซานมีเนื้อที่เพียง 12.5 ตรกม วัดต่างๆ บนเกาะเริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง และเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ปัจจุบันนี้ยังเหลือประมาณ 10 วัด นับเป็นภูเขาชื่อดังทางศาสนาพุทธ ติดอันดับหนึ่งในสี่ของจีน และเป็นธรรมสถานของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิม) โดยได้ฉายานามว่า “เป็นที่อยู่ของเทพยาดา” นำท่านสู่ วัดผู่จี้ วัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะผู่ถ่อซานและมีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะผู่ถ่อซาน ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า เฉียนซื่อ หรือ วัดก่อน  สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง ที่วัดแห่งนี้นิยมมาขอพรในทุกๆเรื่อง อาทิ สุขภาพ หน้าที่การงาน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การค้าขายสำเร็จ และมักจะสมหวังในสิ่งที่ขอเสมอ สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดกินเนื้อที่ประมาณ 37,019 ตรกม วิหารต้าเยวียนทงเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของวัดมีความยาว 47 เมตรลึก 29 เมตรและสูง 21 เมตร สูง 21 เมตร จะแตกต่างจากวัดพุทธทั่วไป เนื่องจากมีองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระประธานสูง 88 เมตร  จากนั้นนำท่านสู่ วัดฝาอวี่ วัดใหญ่อันดับสองในเกาะภูถ่อซาน ตัววัดสร้างครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ชิง จุดเด่นของวัดนี้คือกำแพงหินแกะสลักเป็นรูปมังกรเก้าตัวที่มีความสวยงามปราณีตมาก


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซี่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนำท่านกราบขอพรพระโพธิ์สัตว์กวนอิม หนานไห่กวนอิม องค์ใหญ่และงดงามที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซานให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี 

สมควรแก่เวลานำท่านข้ามฝั่งกลับที่พัก  


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่โจวซาน โรงแรม ZHOUSHAN VEEGLE BY LANDISON SUNSHINE HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 3 - โจวซาน - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม เป็นเมืองประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหาง แปลว่า ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์บนผืนปฐพีก็มี ซูหาง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด  หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู  ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง พาท่านผ่านชมสะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์ น้ำลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาที่ขึ้นชื่อของหังโจว ใบชา "หลงจิ่ง" ซึ่งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหูนั้น เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" นอกจากจะมีไร่ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ไก่ขอทาน หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป สมควรก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักเมืองหังโจว  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*


วันที่ 4 - หังโจว – ถ่ายรูปคู่สนามกีฬาดอกบัว - ร้านหยก – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน POP MART

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายรูปเช็คอินที่ สนามกีฬาดอกบัว สถานที่หลักของงานกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2023 ที่ผ่านมาอย่างอลังการ   จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื่องประดับนำโชคที่คนจีนนิยม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเขตปกครองพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีน ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำแยงซีเกียง เคยได้รับการขนานนามว่า “ปารีสแห่งตะวันออก” และเมื่อเร็วๆนี้ยังถูกจัดให้เป็นมหานครที่อยู่ในระดับเดียวกับ ปารีส ลอนดอน นิวยอร์ก และกรุงวอชิงตัน ดี ซีอีกด้วย เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่มีประชาการหนาแน่นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน ถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้าและการลงทุน รวมไปถึงด้านแฟชั่นด้วย จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยท่าเรือที่คับคั่งแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงมีร้านค้ามากมาย ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทางที่แสนสะดวดสบาย และสิ่งที่สังเกตได้เป็นอย่างดีเมื่อมาถึงเซี่ยงไฮ้ก็คือต้นเมเปิ้ล สัญลักษณ์ของเมืองที่มีอายุมากกว่าร้อยปี ที่ถูกปลูกโดยชาวฝรั่งเศสสมัยที่เข้ามายึดครองอำนาจในเซี่ยงไฮ้   นำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) หรือ เดอะบันด์ The Bund ถึงแม้จะถูกเรียกว่าหาด แต่ที่นี่ไม่ใช่หาดริมทะเล แต่หาดไหว้ธาน เป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงฝู่ ที่มีความยาว 1.5 ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า  ปัจจุบันบางตึกถูกดัดแปลงเป็นสำนักงาน รวมทั้งร้านอาหารสุดหรูริมน้ำ แต่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาคารสไตล์ยุโรปเหล่านี้ ถูกเรียกเดอะบันด์ (The Bund)ที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์สุดโด่งดังอย่าง เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ จึงทำให้ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ สถาปัตยกรรมเก่าและใหม่ที่อยู่บริเวณนี้ ผสมผสานกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงฝู่ ทำให้ที่นี่กลางเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ก็ว่าได้   จากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และยังเป็นศูนย์ร้วมร้านค้าและร้านอาหารอีกมากมาย ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ถนนนานจิงเป็นย่านช็อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 เนื่องจากพื้นที่บริเวณเดอะบันด์เป็นเมืองท่าสำคัญของเซี่ยงไฮ้ จึงทำให้เป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อค้าขายกับทั้งชาวจีนในเมืองอื่นๆ และชาวต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต จนมีการก่อสร้างอาคารและร้านคาขึ้นมากมายในบริเวณโดยรอบ และได้รับการพัฒนาให้เป็นย่านช้อปปิ้งและย่านธุรกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ปัจจุบัน  นำท่านสู่ร้าน POP MART ร้านทอยด์อาร์ตกล่องสุ่มที่กำลังเป็นกระแส สาขาใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ตามหาซีรี่ย์ตุ๊กตาที่เลือกไม่ได้ต้องจุ่มเท่านั้น เพื่อความตื่นเต้นและตามเก็บให้ครบเซต 


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ SHANGHAI HARBOUR PLAZA METROPOLITAN หรือเทียบเท่าระดับ  วันที่ 5 - ร้านบัวหิมะ - วัดพระหยก - ถ่ายรูปตึก 1,000 Trees - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระหยก (Jade Buddha Temple) วัดสวยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุโบราณชิ้นสำคัญตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ย ตลอดมาจนถึงราชวงศ์ชิง ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูป ภาพวาดโบราณ คัมภีร์พระไตรปิฎก และพระพุทธรูปหยก 2 องค์ที่อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมา ทั้งสองอค์มีพุทธศิลป์ที่งดงามอ่อนช้อย น่าไปกราบไหว้และชมความงดงามเป็นอย่างมาก  


เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว มีอายุมากกว่าร้อยปีแล้ว ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมตึกรามบ้านช่องและร้านค้าต่างๆจะถูกตกแต่งไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์ชิงและหมิงโดยสีที่เน้นก็คือสีแดง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินใหม่ "เทียนอันเชียนซู่" (Tian An 1,000 Trees)  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ โทมัส เฮเธอร์วิก ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบพาวิลเลียนของสหราชอาณาจักร ในงาน Shanghai World Expo ปี 2010 และอาคารพันต้นไม้ในครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจาก "เขาหวงซาน" มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของจีน ในมณฑลอานฮุย กลุ่มอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซูโจว หรือแม่น้ำอู๋ซง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตร (ราว 187 ไร่) และได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ ที่เทียบได้กับสวนลอยบาบิโลนโบราณ โดยคาดว่าต้นไม้ 1,000 ต้นเหล่านี้ จะสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 21 ตันต่อปี และเนินเขาสองลูกที่ประกอบด้วยต้นไม้จำนวนมากเหล่านี้ ยังช่วยเสริมภูมิทัศน์ที่มีอยู่ของแม่น้ำอู๋ซงให้สวยงามตระการตา   


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.15 น.

เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ FM 841 บริการอาหารว่างบนเครื่อง 

01.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 23 กิโลกรัม / ท่าน / 1 ใบเท่านั้น!!

- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียง)    กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม 

        เตียง หรือ   SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่

        เกิน  ท่านละ   500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง

- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว

- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง

- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

- ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การ

        นัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน

- ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน โดยส่งอีเมล์หรือไลน์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง 

* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 *   เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว  


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว


**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**


ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง

*** สำคัญมาก!!  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากกองตรวจคนเข้าเมืองไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง ***


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

- วันเดินทาง “กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ 6 เดือน ขึ้นไป” และต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับที่ส่งให้บริษัททัวร์

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

- ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน โดย 1 ร้าน จะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาที

- ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น


บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ - โจวซาน - สวนพุทธกวนอิมฝาเจี้ย
วันที่ 2
เกาะผูถ่อซาน - วัดผูจี้ – วัดฝาอวี่ - วัดไผ่ม่วง – เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม - โจวซาน
วันที่ 3
โจวซาน - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่ 4
หังโจว – ถ่ายรูปคู่สนามกีฬาดอกบัว - ร้านหยก – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน POP MART
วันที่ 5
ร้านบัวหิมะ - วัดพระหยก - ถ่ายรูปตึก 1,000 Trees - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ