XIY03 : ลั่วหยาง ซีอาน กองทัพทหารจิ๋นซี 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ไฟล์ปฐมฤกษ์ สายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์ บินตรงหยุนเฉิง-สุวรรณภูมิ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ซีอาน    :  นครหลวงโบราณ มีชื่อเดิมว่า “ฉางอาน” เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของโลก  ชม           

                         ความยิ่งใหญ่กองทัพทหารจิ๋นซี สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ลั่วหยาง  :  เมืองที่รวมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนกว่าพันปี ถ้ำผาหลงเหมิน สุดยอดมรดกโลกที่ 

                          หาชมยากยิ่ง เมืองโบราณลั่วอี้ ประวัติศาสตร์ห้าพันปี 

อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ5A ของประเทศจีน ได้รับเป็นมรดกโลกจาก UNESCO U 2015

หยุนเฉิง ชมบ้านเกิดท่านกวนอู บุคคลแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีนสมัยสามก๊ก 


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 27999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2567 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – หยุนเฉิง

14.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผุ้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

17.10 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองหยุนเฉิง โดยเที่ยวบินที่ ZH282  *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   

22.30 น.

ถึงสนามบิน หยุนเฉิง หนึ่งในเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของของประเทศจีน เนื่องจากมีการพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีความเก่าแก่ถึง 1.8 ล้านปี นอกจากนี้ในอดีตเมืองหยุนเฉิง ยังเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์เซี่ย (Xia Dynasty) ราชวงศ์แรกที่เคยปกครองจีนในช่วง 2100-1600 ปี ก่อนคริสตกาล อีกด้วย 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว   รถบัสปรับอากาศนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

เข้าที่พัก   A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 2 - หยุนเฉิง – อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) – เมืองเติงเฟิง

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ5A ของประเทศจีน ได้รับเป็นมรดกโลกจาก UNESCO U 2015 อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำส ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขา อุทยานหยุนไถซานในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยาน จนทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า จิ่วจ้ายโกวน้อย อีกด้วย  

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านสัมผัสธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ท่านจะได้เห็นน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาดกระจายดุจดังสำลียามบ่ายล่องลอยตามสายลม ให้ท่านเดินผ่านโตรกเขาและชมสายน้ำอย่างใกล้ชิด ให้ท่านชมความงามของหน้าผางามของเขาแห่งสายลมที่งดงามแห่งนี้ให้ท่านได้สัมผัสความสวยที่ผสานกับความเสียวของโตรกผาแห่งนี้ แล้วให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบมรกตของหยุนไถ่ซานที่ใสจนเห็นถึงก้นของทะเลสาบซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ ซึ่งน้ำผุดแห่งนี้จะมีน้ำอยู่ตลอดทั้งปีไม่มีเหือดแห้ง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเติงเฟิง   


เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

ที่พักโรงแรม CHANWU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 3 - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ – การแสดงกังฟู - ถ้ำหลงเหมิน (รวมรถไฟฟ้าเล็ก) – ศาลกวนอู - เมืองโบราณลั่วอี้

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทาง  เยี่ยมชม อารามเส้าหลิน  สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 495 ซึ่งเป็นอารามแห่งแรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผู้ที่นำมาเผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรมตั๊กม้อ” ภายในสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตั๊กม้อ, ตำหนักไป๋อี, ตำหนักพันพระพุทธเป็นต้น จากนั้นนำชม ป่าเจดีย์ (ถ่าหลิน) ซึ่งเป็นหมู่เจดีย์ 200 กว่าองค์ ที่ฝังศพของเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวัตถุก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า  จากนั้นชม การแสดงโชว์วิทยายุทธ กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่อสู้อันเลื่องชื่อของวัดเส้าหลิน ท่านจะตกตะลึงอยู่ในห้วงแห่งความสนุกในวิทยายุทธสะท้านฟ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึกกังฟู 

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกรฟ้าพันปี    (ผาพระพุทธรูป ) ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 7 โดยช่างฝีมือทางด้านศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 1,300 คูหาซึ่งยังมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780ชิ้นงานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ้น  ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดมีความสูงเพียง 2 ซม โดยการขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิ่งใหญ่หนึ่งในสามของจีนตั้งอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝั่งแม่น้ำยี มีความยาวรวม 1,000เมตรภายในถ้ำมีพระแท่น2,100 ตัวพระเจดีย์40 กว่ารูป มีศิลาจารึก ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้รวมกว่า3,100 เรื่องและยังมีพระพุทธรูปแกะสลัก100,000 กว่าองค์  

จากนั้นนำท่านชม   ศาลเจ้าขุนพลกวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยาง ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 - 265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีน ทั้งตำหนักกวนอูปางอ่านหนังสือ เพื่อขอพรเกี่ยวกับการศึกษา ปางที่ขอพรเพื่อการค้าและการเงิน อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยางที่รวมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนกว่าพันปี เมืองนี้ขึ้นชื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในมณฑลนี้ก็ว่าได้ นำท่านเข้าสู่สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตาที่และเป็นสุดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิ่ง  ชม เมืองโบราณลั่วอี้ ริมแม่น้ำลัว เมืองเก่าแก่ของลั่วหยางมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5พันปี ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับ 3A ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณกับร้านค้าสมัยใหม่มีทั้งของกิน ของที่ระลึกให้ท่านเลือกชิมและช้อปได้ตามอัธยาศัย    


เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

ที่พักโรงแรม XIN YUAN HOTEL  หรือเทียบเท่า 4วันที่ 4 - ลั่วหยาง - กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถเล็ก) – ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ถนนวัฒนธรรมถัง

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหาร นำท่าน เดินทางสู่เชิงเขาหลีซัน หลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานที่ตั้งสุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน  นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กองพลทหารม้า ซึ่งถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กำหนดให้เป็นแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมโลก สุสานแห่งนี้ใช้แรงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล และได้ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ส่วนอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก เปิดให้ชมทั้งหมด 3 อาคาร อาคารที่1 ภายในจะมีรูปปั้นกองทหารอารักขาที่ถูกฝังราว 7,000 ตัว  อาคารที่2 เป็นจุดที่ขุดค้นพบรถม้าศึกที่ยังคงมีสภาพสมบรูณ์  ส่วนอาคารที่ 3 เป็นส่วนที่ขุดพบผู้บัญชาการทหารใหญ่ ทั้งสามส่วน ท่านจะได้พบกับความอลังการ งดงาม ตระการตาอันน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง ต่อมาภายหลังสุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพ.ศ. 2530  

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...เป็ดย่างเลิศรส  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง ความหมาย: ความสงบสุขทางตะวันตก เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน 

จากนั้นชม ต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมด้านนอก) โบราณสถานสำคัญที่สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.648 มีความสูง 64 เมตร สถานที่แห่งนี้ พระถังซำจั๋ง ใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎก หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย มีประวัติที่จดบันทึกไว้กล่าวว่า เดิมเคยมีฝูงห่านหงส์บินผ่านมาและห่านหงส์ตัวหนึ่งพลัดฝูงปีกหักตกลงมาตาย ผู้บำเพ็ญบุญที่พำนักอยู่ที่นี่เข้าใจว่าห่านหงส์คือพระโพธิสัตว์ จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านหงส์ตัวดังกล่าว    


เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่าน ถนนสายวัฒนธรรมถัง “ถนนคนเดินที่ไม่เคยหลับไหล” ย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองซีอาน ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมยุคโบราณสมัยราชวงศ์ถัง และความทันสมัยของจีนใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ท่านจะได้ทั้งบรรยากาศความสวยงามและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายทั้งของกินและของที่ระลึก 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก  TITAN TIME HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 5 - กำแพงเมืองโบราณ – วัดชิงหลง - จตุรัสหอระฆัง - ตลาดมุสลิม - ซีอาน - หยุนเฉิง

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหาร นำท่าน กำแพงเมืองเก่าฉางอาน หรือซีอานในปัจจุบัน กำแพงเมืองสร้างขึ้นในปีที่ 3 ของรัชสมัยหงหวู่ฮ่องเต้ (พ.ศ. 1913) และเป็นหนึ่งในปราการป้องกันทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีซุ้มประตูนอก ตึกธนูและซุ้มประตูด้านใน สามารถปิดล้อมปราบเมื่อข้าศึกบุกเข้ามาในประตู มีประตูเมืองอยู่ 6 ประตู โดยกำแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูด้านละ 1 ประตู ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีด้านละ 2 ประตู ทำให้กำแพงเมืองมีลักษณะเหมือนเต่า ตัวกำแพงสูงประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6, 000 เมตร นอกกำแพงมีคูเมืองกว้าง 4 เมตร และลึก 4 เมตร บนกำแพงมีป้อมปราการตั้งที่มุมกำแพงทั้งสี่ และหอสังเกตการณ์ 72 หลัง อายุของกำแพงราว 500 ปี   นำท่านชม วัดชิงหลง  วัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองซีอาน สร้างในสมัยกลางราชวงศ์ถัง โดยพระชาวญี่ปุ่นเริ่มสอนให้รู้จักนิกายวัชรยาน วัดชิงหลงได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดของวัชรยานแห่งแรกในประเทศจีนได้ ปัจจุบันนี้วัดได้บูรณะตามสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถัง จากนั้น  ผ่านชม จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสระฆัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจี้ย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกว้าง 52.6  เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่(จูหยวนจาง) เป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตู    ปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่านอิสระถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซีต้าเจี้ย เลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมือง เช่น รูปปั้นทหารดินเผาที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถั่วเคลือบน้ำตาล และมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองหยุนเฉิง   

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

เข้าที่พัก   A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 6 - บ้านเกิดท่านกวนอู - หยุนเฉิง - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม บ้านเกิดท่านกวนอู กวนอูบุรุษผู้ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีน มีชื่อเสียงด้านความจงรักภักดีและความชอบธรรมในสมัยสามก๊ก ได้รับการประดิษฐานอยู่ในวัดต่างๆทั่วประเทศจีนมานานกว่าพันปี ทุกศาสนา รวมถึงลัทธิขงจื้อ , ลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธ ต่างยกให้กวนอูเป็นบุคคลในศาสนาของตน กวนอูจึงกลายเป็นจุดตัดของวัฒนธรรมทางศาสนาและเป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจของวัฒนธรรมจีนโบราณ  กวนอูเป็นชนพื้นเมืองของหมู่บ้านฉางผิง เมืองเจียโจว มณฑลซานซี ที่นี่คือสถานที่ที่กวนกงอาศัยอยู่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเขาวิ่งหนีเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ หลังจากที่ท่านมรณภาพ ผู้คนในบ้านเกิดต่างชื่นชมความกล้าหาญและคุณธรรมของท่าน จึงสร้างห้องโถงบรรพบุรุษขึ้นที่นี่เพื่อสักการะท่าน ก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ซุยตอนต้น และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

12.25 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เซินเจิ้นแอร์ไลน์   เที่ยวบินที่  ZH281 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม*

16.10 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าที่พักโรงแรม 5 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน - ค่าน้ำหนักกระเป๋าขาละ 23 กก.

- ค่าอาหารตามรายการ - ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)   

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ (สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 23 กิโลกรัม/ ท่าน / 1 ใบเท่านั้น  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด

- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์  2,000 บาทตลอดการเดินทาง    

-ค่าวีซ่าจีน


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 

2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ

4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

*** สำคัญมาก!!  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง ***


วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – หยุนเฉิง
วันที่ 2
หยุนเฉิง – อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) – เมืองเติงเฟิง
วันที่ 3
วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ – การแสดงกังฟู - ถ้ำหลงเหมิน (รวมรถไฟฟ้าเล็ก) – ศาลกวนอู - เมืองโบราณลั่วอี้
วันที่ 4
ลั่วหยาง - กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถเล็ก) – ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ถนนวัฒนธรรมถัง
วันที่ 5
กำแพงเมืองโบราณ – วัดชิงหลง - จตุรัสหอระฆัง - ตลาดมุสลิม - ซีอาน - หยุนเฉิง
วันที่ 6
บ้านเกิดท่านกวนอู - หยุนเฉิง - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ