HGH 02 : หังโจว หุบเขาเทวดา อู้หยวน 6 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ไฮไลท์น่าเที่ยว... “ทัวร์ No Shop No Option”

เช็คอินเมืองเก่าโหยวปู้ นั่งรถไฟเล็กชมวิวสวนชา “ป่าสนต้นน้ำ”

หุบเขาเทวดาหวั่งเชียนกู่ หมุ่บ้านริมผา แสงสีความงามดั่งแดนสวรรค์

หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านบนเขาสูงที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

อู้หยวน หมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีนสัมผัสวัฒนธรรมหุ้ยโจวโบราณ

เยี่ยมบ้านดั้งเดิมตระกูลขงจื้อ

หังโจว ชมวิวเมืองใหม่ ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย ช้อปปิ้งห้างดัง MIXC Mall

เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง เต้าหู้หวงหลิ่ง หมูตงโพ ไก่เศรษฐี บุฟเฟต์อินเตอร์ 


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 26999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 สายการบิน : Air China (CA)

23.55 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านวันที่ 2 - กรุงเทพฯ – หังโจว – จิงหัว – นั่งรถไฟเล็กทะลุสวนชา “ป่าสนต้นน้ำ” เมืองโบราณโหยวปู้

03.20 น.

ออกเดินทางสู่ หังโจว โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA716 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม

08.00 น.

ถึง ท่าอากาศยานเมืองหังโจว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้าแบบเบอเกอร์ นำท่านเดินทางสู่เมืองจิงหัว เมืองชายแดนมณฑลเจ้อเจียง ติดเมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและป่าไม้ของภูมิภาคนี้ นำท่านสู่ทะเลสาบหลานหู ทะเลสาบน้ำนิ่งในพื้นที่กว้างใหญ่ ที่มีสวนชาสดกว่าสี่พันเอเคอร์ เป็นแหล่งเกษตรเชิงนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์  นั่งรถไฟเล็ก ทะลุสวนชาที่กว้างใหญ่ และป่าสนต้นน้ำ ให้ท่านได้ชมวิวที่สวยงามและประทับใจกับวิวที่แสนธรรมชาติ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโหยวปู้ เป็นหนึ่งใน "เมืองโบราณสี่สหัสวรรษในเจ้อเจียง" ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลานซี ครั้งหนึ่งเคยเป็นท่าเทียบเรือทางน้ำที่สำคัญและศูนย์กระจายวัสดุในสมัยโบราณ เป็นที่รู้จักในนาม "หมายเลข 1" ท่าเรือที่อยู่ตอนบนของแม่น้ำเฉียนเจียง” เวลาผ่านไปหลายพันปี ความเจริญรุ่งเรืองของท่าเรือโบราณก็ค่อยๆ หายไป แม้ว่าความเจริญรุ่งเรืองจะหมดไป แต่วัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของเมืองโบราณก็ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชิมขนมพื้นเมืองหลานซี  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

      โรงแรม  QU ZHOU RENZE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 3 - หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านชนบทสวยที่สุดในเมืองจีน (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) อู้หนี่โจว เมืองจำลองน้ำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหาร นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณบนเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในอู้หยวน ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อจุดเด่นของที่นี่คือบ้านที่ยังคงสไตล์บ้านเก่า และการนำพืชผลออกมาตากแดด เกือบทุกหลัง กลับกลายเป็นสีสันกระจัดกระจายได้อย่างสวยงามและลงตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปกันได้ทุกฤดูกาล นอกจากนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิยังมีดอกไม้ผลิบานได้บรรยากาศสวยไปอีกแบบ ชมถนนน้ำฮวาซี ตลาดท้องถิ่นริมน้ำ จัดธีมยุคเกษตรกรไว้อย่างน่าชมบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย  เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ มีร้านกาแฟ ร้านน้ำชา บาร์ กระจัดกระจายให้ท่านเลือกแวะเวียนเช้าไปเยี่ยมชม ด้วยอากาศที่เย็นสบายและการจัดวางพื้นที่กับธรรมชาติไว้อย่างตัว จึงเป็นจุดเช็คอินชื่อดังของชาวเน็ตจีนอีกด้วย แวะชม จุดชมวิวหน้าต่างสาวงาม    เดินสะพานแก้ว ซึ่งเดิมใช้เป็นสะพานข้ามไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่บ้าน ปัจจุบันมีการปรับให้เป็นอีกหนึ่งจุดเที่ยวของที่แห่งนี้    

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  *อาหารพื้นเมืองหวงหลิง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน “เมืองชนบท ที่งดงามที่สุดของประเทศจีน” เป็นเมืองที่ธรรมชาติกกลมกลืนกับวิถีชาวบ้านที่เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายได้อย่างลงตัว บ้านเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี สีสันความงามจากธรรมชาติหมุนเวียนไปตามฤดูกาลให้ชมได้มิรู้ลืม    

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่าน ล่องเรือชมความงามยามค่ำคืน  ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสงสีสุดอลังการ อู้หนี่ว์โจว  จบการแสดงนำท่านเดินทางกลับเมืองจิ่งเต้อเจิ้น เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากทั่วโลก นำท่านเข้าที่พัก อิสระพักผ่อน 

พักที่  BAINIANSHANGTING HOTEL*4 หรือเทียบเท่า   วันที่ 4 - เขาหลิงซาน - กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาหวั่งเซียนกู่ – ชมบรรยากาศกลางวัน-กลางคืน

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ ภูเขาหลิงซาน ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา ภูเขาหลิงซาน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่ 33 ของโลก ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็นภูเขาแห่งนี้ได้ในตัวเมืองซ่างเหรา นั่งกระเช้าขึ้นชมความงามของภูเขารูปร่างต่างๆ ที่มีความงามไม่แพ้ที่ไหนๆ  จากนั้นเดินทางสู่จุด กระจกท้องฟ้าเพื่อถ่ายรูปวิวไม่เหมือนใค  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา เมืองอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของจีน เหมืองทองแดงใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเยี่ยมชม  “หุบเขาเทวดาหวั่งเชียนกู่” ดินแดนที่สวยดั่งเทพนิยาย หมู่บ้านในหุบ เขาที่สวยงามตระการตา นำท่านเยี่ยมชม หุบเขาหวั่งเซียนกู่ ดินแดนเทพนิยายบนหน้าผา สัมผัสบ้านเรือนโบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงามตลอดเส้นทางสร้างขึ้นตามหุบเขายาว โดยอาศัยหมู่บ้านดั้งเดิม และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เทคนิคการก่อสร้างบ้าน พื้นบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือของเจียงซี ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามสมดั่งคำร่ำลือ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของหุบเขาหวั่งเซียนกู่  ซึ่งเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์หลักของเมืองแห่งนี้ เมื่อถึงเวลาค่ำคืนทั้งเมืองจะเปิดไฟทั่วทั้งเมือง แสงไฟวิบวับ บรรยากาศดุจดั่งเมืองสวรรค์ในแดนดิน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

พักที่ NARADA SHANGRAO HOTEL หรือเทียบเท่า 5*วันที่ 5 - บ้านตระกูลขงจื้อ - หังโจว - ถนนเหอฝั่งเจีย - จุดชมวิวเมืองใหม่หังโจว

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ บ้านดั้งเดิมตระกูลขงจื้อ นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศจีน และเป็นผู้มีชื่อเสียง้เป็นอัตลักษณ์ประจำชาติจีนและในอารยธรรมเอเชียงตะวันออก  เป็นอาจารย์ผู้ซึ่งลูกศิษย์กล่าวขานถึงด้วยความเคารพในฐานะ “กษัตริย์ผู้ไร้บัลลังก์” 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหังโจว  เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม เป็นเมืองประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์ได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหาง แปลว่า ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์บนผืนปฐพีก็มี ซูหาง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก ผ่านชมวิวแสงสียามค่ำคืนที่สวยงามของเมืองหังโจว 

พักเมืองหังโจว   MU MAISON HANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*วันที่ 6 - หังโจว-วัดเซียงจี-ล่องเรือแม่น้ำจิงหังมรดกโลกแห่งหังโจว-สะพานกงเฉิน-ช้อปปิ้งห้าง MIXC MALL – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม  นำท่านสู่วัดเซียงจี วัดเก่าแก่สร้างในสมัย ราชวงศ์ซ่งเหนือ เดิมชื่อวัด Xingfu ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัด Xiangji บูรณะขึ้นใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 16855 ตารางเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่  ทางเข้าจากซุ้มประตู แบ่งเป็น ศาลเจ้าเต่า ศาลเจ้าพ่อใหญ่ ศาลเจ้าพ่อช้าง ศาลพระไตรปิฎก ทั้งสองด้านภายในวัดมีอาคารต่างๆ เช่น วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดวินซู หอพุเซียน หอระฆังและกลอง รูปปั้นเทพเซียน 34 องค์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือคลองจักรพรรดิ์ หรือคลองขุดจิงหัง  คลองขุดโบราณความยาวกว่า 2,500 กิโลเมตร ถือว่าเป็นคลองที่ใช้แรงงานคนขุดที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มต้นจากเมืองปักกิ่ง เชื่อมแม่น้ำ 5 สายหลักของประเทศเข้าด้วยกันเรื่อยมาจนถึงเมืองหังโจว จีงได้เชื่อว่าคลองจิน-หัง ปัจจุบันยังใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน คลองจินหังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และวัฒนธรรมอันโดดเด่นในประวัติศาสตร์ เมื่อปี 2014  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสะพานกงเฉิน เดิมสร้างขึ้นในปี 1631 ในรัชสมัยของจักรพรรดิฉงเจิ้นแห่งราชวงศ์หมิง บูรณะขึ้นใหม่ใน      ปี 1885 ในรัชสมัยของจักรพรรดิกวางซูแห่งราชวงศ์ชิง   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สภาแห่งรัฐของจีนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน "สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติที่สำคัญในเจ้อเจียง  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมช้อปปิ้งมอลล์ที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของเมืองหังโจว MIXC MALL

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.50 น.

นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA715 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม  

02.20+1 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 23 กิโลกรัม / ท่าน / 1 ใบเท่านั้น!!

- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียง)    กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง

        หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่าน

        ละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง

- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว

- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง

- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

- ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การ

        นัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 2,000 บาท ตลอดการเดินทาง*** 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน โดยส่งอีเมล์หรือไลน์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง 

* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 *   เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว  


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี 


2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ


3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการอื่นๆ


4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว
**กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**


ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง


*** สำคัญมาก!!  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากกองตรวจคนเข้าเมืองไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง ***


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

- วันเดินทาง “กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ 6 เดือน ขึ้นไป” และต้องเป็นหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับที่ส่งให้บริษัททัวร์

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวัน

- ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน โดย 1 ร้าน จะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาที

- ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น


บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่ 2
กรุงเทพฯ – หังโจว – จิงหัว – นั่งรถไฟเล็กทะลุสวนชา “ป่าสนต้นน้ำ” เมืองโบราณโหยวปู้
วันที่ 3
หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านชนบทสวยที่สุดในเมืองจีน (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) อู้หนี่โจว เมืองจำลองน้ำ
วันที่ 4
เขาหลิงซาน - กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาหวั่งเซียนกู่ – ชมบรรยากาศกลางวัน-กลางคืน
วันที่ 5
บ้านตระกูลขงจื้อ - หังโจว - ถนนเหอฝั่งเจีย - จุดชมวิวเมืองใหม่หังโจว
วันที่ 6
หังโจว-วัดเซียงจี-ล่องเรือแม่น้ำจิงหังมรดกโลกแห่งหังโจว-สะพานกงเฉิน-ช้อปปิ้งห้าง MIXC MALL – กรุงเทพฯ