หุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่ 6 วัน 5 คืน : HAPPY NEW YEAR 2024


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

สัมผัสค่ำคืนแห่งมนต์สะกด

หุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่ 

นั่งรถไฟความเร็วสูง หมู่บ้านริมผา วั้งเซียนกู่

ล่องเรือชมหมู่บ้านอู้หยวน เดินเล่นสะพานแก้งหวงหลิง

เขาหลิงซาน "กระจกท้องฟ้า" มื้อพิเศษ...สุกี้หมาล่า


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 32999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 29 ธ.ค. – 3 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 67 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา

15.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA (แอร์เอเชีย) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

18.10 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดย เที่ยวบินที่ FD540  *บริการอาหารบนเครื่อง*

22.25 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วยหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว   

นำท่านเข้าที่พัก  ECHARM CHANGSHA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า  วันที่ 2 - ฉางซา - หนานชาง (รถไฟความเร็วสูง) – หอเถิงหวัง – เมืองซ่างเหรา - ชมวิวกลางคืนหุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานซาง   โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G1482 : 08.42-10.20 น

เมืองหนานซาง  เป็น เมืองหลวงของมณฑลเจียงซี ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของมณฑล และตั้งอยู่บนที่ราบทะเลสาบผัวหยาง อาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับ ภูเขาจิ๋วหลิ่ง ทิศตะวันออกติดกับ ทะเลสาบโผวหยาง เนื่องจากมีจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างจีนตะวันออกและจีนตอนใต้ที่เจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราบที่สำคัญในจีนตอนใต้   นำท่านเยี่ยมชมหอเถิงหวัง 1 ใน 3 หอที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองจีน อดีตเคยถูกทำลายหลายครั้ง แต่ก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่ และขยายขนาดให้ใหญ่โตกว่าเดิมทุกครั้ง แต่ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา เมืองอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของจีน เหมืองทองแดงใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเยี่ยมชม  “หุบเขาเทวดาหวั่งเชียนกู่” ดินแดนที่สวยดั่งเทพนิยาย หมู่บ้านในหุบเขาที่สวยงามตระการตา นำท่านเยี่ยมชม หุบเขาหวั่งเซียนกู่ ดินแดนเทพนิยายบนหน้าผา สัมผัสบ้านเรือนโบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงามตลอดเส้นทางสร้างขึ้นตามหุบเขายาว โดยอาศัยหมู่บ้านดั้งเดิม และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เทคนิคการก่อสร้างบ้าน พื้นบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือของเจียงซี ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามสมดั่งคำร่ำลือ


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านชม ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของหุบเขาหวั่งเซียนกู่  ซึ่งเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์หลักของเมืองแห่งนี้ เมื่อถึงเวลาค่ำคืนทั้งเมืองจะเปิดไฟทั่วทั้งเมือง แสงไฟวิบวับ บรรยากาศดุจดั่งเมืองสวรรค์ในแดนดิน 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

ที่พัก JINGNAN HAOTING SHAORAO HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 3 - ภูเขาหลิงซาน (นั่งกระเช้า) – กระจกแห่งท้องฟ้า – เมืองอู้หยวน – ล่องเรือวู่หนี่โจว – ชมแสงสีค่ำคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ ภูเขาหลิงซาน ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา ภูเขาหลิงซาน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่ 33 ของโลก ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็นภูเขาแห่งนี้ได้ในตัวเมืองซ่างเหรา นั่งกระเช้าขึ้นชมความงามของภูเขารูปร่างต่างๆ ที่มีความงามไม่แพ้ที่ไหนๆ  จากนั้นเดินทางสู่จุด กระจกแห่งท้องฟ้า เพื่อถ่ายรูปวิวไม่เหมือนใคร  


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน “เมืองชนบท ที่งดงามที่สุดของประเทศจีน” เป็นเมืองที่ธรรมชาติกกลมกลืนกับวิถีชาวบ้านที่เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายได้อย่างลงตัว บ้านเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี สีสันความงามจากธรรมชาติหมุนเวียนไปตามฤดูกาลให้ชมได้มิรู้ลืม  นำท่านสู่ จุดชมวิวอ่าวพระจันทร์เสี้ยว หนึ่งจุดไฮไลท์ที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของที่นี่ อิสระชมวิวและบรรยากาศสวยๆ พร้อมเก็บรูปประทับใจ 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่าน ล่องเรือชมความงามยามค่ำคืน  ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสงสีสุดอลังการ อู้หนี่ว์โจว  จบการแสดงนำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อน 

พักที่  MOWEN SHANSHUI WUYUAN HOTEL*4 หรือเทียบเท่า   วันที่ 4 - อู้หยวน – หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้า) - ถนนน้ำฮวาซี - สะพานแก้ว – หน้าต่างสาวงาม ** แถมชิมกาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว ** นั่งรถบัสสู่เมืองจิ่งเต้อเจิ้น-เถาซีชุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณบนเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในอู้หยวน ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อจุดเด่นของที่นี่คือบ้านที่ยังคงสไตล์บ้านเก่า และการนำพืชผลออกมาตากแดด เกือบทุกหลัง กลับกลายเป็นสีสันกระจัดกระจายได้อย่างสวยงามและลงตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปกันได้ทุกฤดูกาล นอกจากนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิยังมีดอกไม้ผลิบานได้บรรยากาศสวยไปอีกแบบ

ชมถนนน้ำฮวาซี ตลาดท้องถิ่นริมน้ำ จัดธีมยุคเกษตรกรไว้อย่างน่าชมบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย  เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ มีร้านกาแฟ ร้านน้ำชา บาร์ กระจัดกระจายให้ท่านเลือกแวะเวียนเช้าไปเยี่ยมชม ด้วยอากาศที่เย็นสบายและการจัดวางพื้นที่กับธรรมชาติไว้อย่างตัว จึงเป็นจุดเช็คอินชื่อดังของชาวเน็ตจีนอีกด้วย แวะชม จุดชมวิวหน้าต่างสาวงาม  สะพานแก้ว  พิเศษ...บริการกาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว !!! 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากทั่วโลก  นำท่าน ถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์เถาซีหยวน อาคารสัญลักษณ์ ในย่าน หอศิลป์เป็นลักษณะของอาคารเดิมของ "โรงงานเครื่องลายครามจักรวาล" สถานที่จัดงานนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการที่ดีที่สุดของเขตนี้   (ถ่ายรูปด้านนอก) 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารเข้าที่พัก    BAI NIAN SHANG TING HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ 5 - พิพิธภัณฑ์เซรามิค – ถ่ายรูปชามใหญ่ที่สุดในโลก (ด้านนอก) – หนานชาง – ถนนโบราณว่านโซ่ว พาเลซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์เซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น  เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเซรามิกที่เก่าแก่และอุดมสมบูรณ์เพียงแห่งเดียวในการสร้างหลังการก่อตั้งของจีนใหม่ พิพิธภัณฑ์ระดับชาติ ที่จัดแสดงการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เซรามิกและกระบวนการผลิตเซรามิก  จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับชามใหญ่ที่สุดในโลก 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางกลับ เมืองหนานชาง พักผ่อนบนรถ ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ย่านวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ว่านโซ่ว  WANSHOU PALACE สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของพระราชวังเตียจูว่านโซ่ว ถือเป็นย่านวัฒนธรรมอันดับ 1 ในแถบแม่น้ำกานเจียงและทะเลสาบโผหยางของมณฑลเจียงซี ย่านแห่งนี้เป็นหนึ่งใน 10 โครงการทางวัฒนธรรมที่สำคัญของนครหนานชาง โดยมีการอนุรักษ์บ้านเรือนโบราณอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเจียงโหยวที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญา และสะท้อนเสน่ห์ของมณฑลเจียงซีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ นับเป็นการส่งเสริมแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมของมณฑลเจียงซีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแบ่งเป็น 6 พื้นที่ทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ ได้แก่ ถนนแฟชั่น เขตไลฟ์สไตล์ แหล่งอาหารท้องถิ่น ตลาดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ของขวัญแห่งเจียงซี และถนนนครหนานชาง  อิสระถ่ายรูปเช็คอิน หรือ  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชิมอาหารพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก  โรงแรม  PULLMAN NANCHANG HOTEL *5 หรือเทียบเท่า   วันที่ 6 - หนานชาง-ฉางซา (นั่งรถไฟความเร็วสูง) วัดไคฟู - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ - ตึก IFC ตุ๊กตา KAWS ฉางซา - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา โดยรถไฟความเร็วสูง 

นำท่านชม วัดไคฟู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฉางซา ตั้งอยู่บริเวณถนน Kaifusi สันนิษฐานว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ในช่วง ค.ศ. 907-960 จึงมีความเก่าแก่และเป็นที่ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมือง วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซน ด้านหน้าเป็นประตูสูงใหญ่ สไตล์จีน ส่วนด้านในจะเป็นอาคารต่าง ๆ พร้อมด้วยสวนสวยสีเขียวขจี มีสระน้ำสร้างความสดชื่น ภายในวัดจะเงียบสงบ น่าไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่ย่านเศรษฐกิจของเมืองฉางซา เมืองหลวงมณฑลหูหนาน ขึ้นตึก IFS Changsha ชมวิวรอบๆเมืองฉางซา ถ่ายรูปตุ๊กตาคู่สัญลักษณ์เมืองฉางซา  

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดังและสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *เมนูสุกี้หม่าล่า*  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองฉางซา


23.25 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD541 

01.40 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ  (หนังสือเดินทางไทย)

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด

- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์  2,000 บาท ตลอดการเดินทาง 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน 


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ 

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – เมืองฉางซา
วันที่ 2
ฉางซา - หนานชาง (รถไฟความเร็วสูง) – หอเถิงหวัง – เมืองซ่างเหรา - ชมวิวกลางคืนหุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
วันที่ 3
ภูเขาหลิงซาน (นั่งกระเช้า) – กระจกแห่งท้องฟ้า – เมืองอู้หยวน – ล่องเรือวู่หนี่โจว – ชมแสงสีค่ำคืน
วันที่ 4
อู้หยวน – หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้า) - ถนนน้ำฮวาซี - สะพานแก้ว – หน้าต่างสาวงาม ** แถมชิมกาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว ** นั่งรถบัสสู่เมืองจิ่งเต้อเจิ้น-เถาซีชุน
วันที่ 5
พิพิธภัณฑ์เซรามิค – ถ่ายรูปชามใหญ่ที่สุดในโลก (ด้านนอก) – หนานชาง – ถนนโบราณว่านโซ่ว พาเลซ
วันที่ 6
หนานชาง-ฉางซา (นั่งรถไฟความเร็วสูง) วัดไคฟู - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ - ตึก IFC ตุ๊กตา KAWS ฉางซา - กรุงเทพฯ