จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ที่เที่ยวใหม่!!  ฟูหรงเจิ้น หมู่บ้านโบราณริมน้ำตก สวยงามดั่งภาพวาด

พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน ตะลุยเขาอวตาร ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง

ห้ามพลาด!!  มื้อพิเศษ ปูขนจักรพรรดิ...

แถมฟรี!! วีซ่ากรุ๊ป

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 21900 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์จางเจียเจี้ย,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : พฤษจิกายน - ธันวาคม 2566 สายการบิน : LION AIR (SL)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง-เมืองฉางซา – พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุ้ย – ฉางเต๋อ - ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบิน LION AIR (ไลอ้อนแอร์) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

09.35 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน LION AIR (ไลอ้อนแอร์) เที่ยวบินที่ SL934  

13.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฉางซา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุ้ย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงการค้นพบครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีน เกิดจากการขุดพบสุสานโบราณ ซึ่งภายในศพสตรีที่มีรูปโฉมสมบูรณ์ เส้นผมเป็นประกาย ผิวหนังชุ่มชื้น กล้ามเนื้ออ่อนนุ่ม รอยนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจน สภาพศพไม่แข็งตัว นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่เขียนบนผ้าไหมและแผ่นไม้ไผ่ที่มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการขุดค้นพบสุสานแห่งนี้ นับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญที่สุดของจีนและของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20

**หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ปิดทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปที่เดินทางไปตรงกับวันจันทร์อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการ**

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ด้วยเมนูอาหารหูหนาน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย ที่สร้างตามแบบโบราณบอกเล่าถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองฉางเต๋อ อิสระให้ท่านถ่ายรูป เดินเล่น ช้อปปิ้ง และยังเป็นแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อเป็นฝาก

สมควรแก่เวลา นำท่าน เข้าสู่ที่พัก

พักที่  TANGCHEN WAN HAO HOTEL*4 หรือเทียบเท่า   วันที่ 2 - กำแพงบทกวีฉางเต๋อ – วัดโบราณเชียนหมิง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - อิสระช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม กำแพงกวีฉางเต๋อ ซึ่งเป็น กำแพงกวีที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยรัฐบาลฉางเต๋อเพื่อโปรโมทวัฒนธรรมจีนให้นักท่องเที่ยวได้มาชม จึงได้ลงทุนสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมยาว 2.92 กิโลเมตร พร้อมกับจารึกบทกวียาวตลอดแนว มีทั้งบทกวี ภาพแกะสลัก สวยงามมาก จากนั้น นำท่านชม วัดโบราณเชียนหมิง เป็นวัดโบราณครั้งแรก ในสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ตามแบบราชวงศ์ซ่งตามขนาดของราชวงศ์ถัง มีเจ้าแม่กวนอิม หอระฆังและกลอง เป็นต้น วัดล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำพร้อมทิวทัศน์ที่สวยงาม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านเสมือนป้อมปราการ ธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธาร ชุมชนที่เป็นบ้านเรือนจีนโบราณแบบยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับดินแดนมนุษย์ที่สร้างอยู่บนสรวงสวรรค์ ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน  

นำท่าน นั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่นชาวบ้านที่อาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว ชม จัตุรัสหงส์ ที่มีรูปนกหงส์จำลองที่ทำจากทองเหลือ อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้ ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ด้วยเมนูอาหารพื้นเมืองถู่เจีย ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก ณ เมืองโบราณเฟิ่งหวง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ JISHOU HOUYI HOTEL*5 หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ฟูหรงเจิ้น หมู่บ้านโบราณริมน้ำตก - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - เมืองจางเจียเจี้ย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) - ทางระเบียงกระจกใสหน้าผา – ถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) – Option โชว์นางจิ้งจอกขาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น Furong Zhen หมู่บ้านโบราณริมน้ำตก ที่สวยงามดั่งภาพวาด เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อของมณฑลหูหนาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียว เมืองเซียงซีที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ที่ฉายในจีนเมืองปี1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฟูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหาร ท่านเยี่ยมชม ศูนย์บัวหิมะ สมุนไพรจีนขึ้นชื่อของประเทศจีนกว่าพันปี และโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านฟังบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย 

นำท่าน พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร) อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา เพื่อวัดความขี้ขลาดของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวใจเสาะที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำทะลุฟ้า โดย บันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเขาเทียนเหมิน  ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลง บันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถและที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นนำท่านนั่งรถอุทยานลงจากเขาเทียนเหมินซาน ให้ท่านได้สัมผัสเส้นทาง 99 โค้ง 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ด้วยเมนูสุกี้เห็ด ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก    หรือท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริม เป็นบัตรชมการแสดง ชุด The Love Story of a Wooden man and Fairy fox หรือที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวไทยว่า โชว์จิ้งจอกขาว  เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ทุ่มทุนสร้างอย่างสุดอลังการ เป็นการแสดงที่น่าดูชมที่สุดในเมืองจางเจียเจี้ยะ การแสดงชุดนี้ใช้ภูเขาประตูสวรรค์เป็นฉากหลังประกอบการแสดง ซึ่งให้ความรู้สึกสมจริงเสมือนผู้ชมและนักแสดงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ทีมงานนักแสดงหลายร้อยคน และระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง 

อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมการแสดงชุด The love Story of Wooden man and Fairy Fox  ท่านละ 2,000 บาท  ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมการแสดง ประมาณ 3 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชม ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น  

พักที่ JINJIANG DUCHENG HOTEL*4หรือเทียบเท่า 


วันที่ 4 - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – นั่งกระเช้าขึ้นเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร ฮาเลลูยาร์) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า - ลิฟต์แก้วไป่หลง 1 เดียวในโลก – ลำธารจินเปียนซี - Option แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  ให้ท่านเลือกซื้อของฝากล้ำค่า คือ หยกจีน ที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เครื่องประดับนำโชค นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 

นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย (หวู่หลิงหยวน) จากนั้นนั่งรถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีกระเช้า เพื่อโดยสารกระเช้าลอยฟ้า กระเช้าหยางเจียเจี้ย ขึ้นสู่ เขาอวตาร  หรือ เขาเทียนจื่อซาน ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพบนเขาเทียนจื่อซาน บนความสูงถึง 1,250 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อาทิ ยอดเขาฮาลีลูยา ภูเขาลอยฟ้าโด่งดังที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอวตาร ชม  เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1)  


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหาร นำท่านลงจากเขาเทียนจื่อซานด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ ลำธารจินเปียนซี (ลำธารแส้ทองคำ) 金鞭溪ลำธารที่ไหลคตเคี้ยวผ่านเหวลึกและแนวหุบเขา ท่านที่ชื่นชอบเดินชมทิวทัศน์จากมุมต่ำมองไปยังมุมสูง ขณะเดินเอื่อยเฉื่อยอยู่ริมลำธาร ยอด เขาหินประหลาดสูงเสียดฟ้า ช่างเป็นภาพที่แปลกตาและหาชมยาก ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้......

ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริมซึ่งเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว ได้แก่โปรแกรมเที่ยวสะพานกระจกที่ถูกสร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สะพานกระจกจางเจียเจี้ย (张家界大峡谷玻璃桥) ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่าน สะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย  Haim  Dotan วิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย  
อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 2,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมสะพาน ประมาณ 4 ชั่วโมง
รวมเวลาเดินทางไป กลับ   ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชมสะพาน ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ด้วยเมนูปูขนจักรพรรดิ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก    

        พักที่ JINJIANG DUCHENG HOTEL*4หรือเทียบเท่าวันที่ 5 - ร้านใบชา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านยางพารา - ฉางซา - นั่งรถไฟไร้คนขับชมเขตเมืองใหม่ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   จากนั้นให้ท่านลิ้มลอง ชิมชา ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วนพร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะต้องมีการคัดส่งองค์จักรพรรดิทุกปี 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนเป็นถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เป็นแหล่งสินค้าพื้นเมืองเพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ จำหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าเสื้อผ้าพื้นเมืองต่างในราคาย่อมเยาว์ 

จากนั้นนำท่านชม ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆ


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฉางซา

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับ เพื่อนั่งรถไฟไร้คนขับชมเขตใหม่เมืองฉางซาโดยทางบริษัท BYD ใช้เวลา 7 ปีและใช้งบเกือบ 1 หมื่นล้านในการสร้างระบบสั่งงานแบบมัลติฟังชัน ปัจจุบนได้มีการเปิดใช้บริการในเมืองอื่นๆด้วยกัน เช่น ฉงชิ่ง เซินเจิ้น และฉางซา ความยาวรวมของสายประมาณ 8.2 กิโลเมตร และมีทั้งหมด 9 สถานีซึ่งเชื่อมต่อจุดชมวิวหลายแห่งใน Changsha Dawangshan Tourist Resort 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดังและสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก  


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ LI CHENG JIA XUAN  HOTEL*4 หรือเทียบเท่าวันที่ 6 - วัดไคฟู - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหาร นำท่านชม วัดไคฟู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฉางซา ตั้งอยู่บริเวณถนน Kaifusi สันนิษฐานว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ในช่วง ค.ศ. 907-960 จึงมีความเก่าแก่และเป็นที่ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมือง วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซน ด้านหน้าเป็นประตูสูงใหญ่ สไตล์จีน ส่วนด้านในจะเป็นอาคารต่าง ๆ พร้อมด้วยสวนสวยสีเขียวขจี มีสระน้ำสร้างความสดชื่น ภายในวัดจะเงียบสงบ น่าไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองฉางซา


14.35 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL935  

17.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ  (หนังสือเดินทางไทย)

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 15  กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด

- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์  2,000 บาท ตลอดการเดินทาง 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน 


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ 

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-เมืองฉางซา – พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุ้ย – ฉางเต๋อ - ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
วันที่ 2
กำแพงบทกวีฉางเต๋อ – วัดโบราณเชียนหมิง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 3
ฟูหรงเจิ้น หมู่บ้านโบราณริมน้ำตก - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - เมืองจางเจียเจี้ย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) - ทางระเบียงกระจกใสหน้าผา – ถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) – Option โชว์นางจิ้งจอกขาว
วันที่ 4
ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – นั่งกระเช้าขึ้นเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร ฮาเลลูยาร์) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า - ลิฟต์แก้วไป่หลง 1 เดียวในโลก – ลำธารจินเปียนซี - Option แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก
วันที่ 5
ร้านใบชา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านยางพารา - ฉางซา - นั่งรถไฟไร้คนขับชมเขตเมืองใหม่ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันที่ 6
วัดไคฟู - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ