หลวงพระบาง สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว - จีน

มนต์เสน่ห์หลวงพระบาง...ตักบาตรข้าวเหนียว

สิบสองปันนา อาณาจักรเชียงรุ้ง

เที่ยวสวรรค์กลางป่า น้ำตกตาดกวางสี


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 29900 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์เอเชีย,ทัวร์ลาว จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 15-20 , 25-30 พ.ย.66 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-Night Market

09.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย AIR AISA (FD) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

12.40 น.

เดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยเที่ยวบินที่ FD1030

14.05 น.

เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Si Waterfall) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี คือน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ สีน้ำจึงเป็นสีเขียวมรกต มีความสูง 75 เมตร หลักๆจะมี 2 ชั้น แต่ถ้านับดีๆมีทั้งหมด 4 ชั้นเลย น้ำตกตาดกวางสีตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลที่ 560 เมตร รอบๆ เป็นป่าเขียวครึ้มร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมธรรมชาติได้อย่างสะดวกสบาย 

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดมืด (Night Market) ซึ่งชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไว้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึก ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก (หลวงพระบาง) VANSAN HOTEL 4* หรือ เทียบเท่าวันที่ 2 - หลวงพระบาง-สถานีรถไฟความเร็วสูง-บ่อเต็น-บ่อหาน-เชียงรุ้ง-ถนนคนเดิน (9 จอม 12 เชียง)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อโดยสารรถไฟขบวนD888 สู่สถานีบ่อเต็น (บัตรโดยสารชั้นปกติ) >> หมายเหตุ !! ขอความกรุณาทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่สามารถนำขึ้นรถไฟได้ อาทิเช่นกรรไกร มีดพับ มีดปอกผลไม้ ** ถึงสถานีรถไฟเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายทางตอนเหนือของลาว จุดเชื่อมต่อเข้าสู่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านผ่านพิธีการตวจจคนเข้าเมืองลาว-จีน ณ ด่านบ่อเต็น (ลาว) -ด่านบ่อหาน (จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ่ง เดินทางโดยรถโค้ช เมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ เก้าจอมสิบสองเชียง เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เชียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อกับวิถีสมัยใหม่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตของชาวไทลื้อ ณ ริมฝั่งหลันซางเจียงหรือแม่น้ำโขง บริเวณใจกลางที่ดินผืนงามบนเนื้อที่ 1,200 หมู่ หรือประมาณ 600 ไร่ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือ เชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กลายเป็นเมืองใหม่ในโครงการ 9 จอม 12 เจียง ที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่าน เดินเล่น 9 จอม 12 เจียง เป็นที่ตั้งความบันเทิงและการพักผ่อนที่ครบครันอาทิ ศูนย์การค้า ร้านค้าร้านอาหาร และถนนยามราตรีที่คึกครื้นเลียบแม่น้ำล้านช้าง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก (สิบสองปันนา) XIN SHENG SHI DAI HOTEL 4 ดาว หรือ เทียบเท่า


วันที่ 3 - สวนป่าดงดิบ-วัดป่าเจ-ร้านใบชา-หมู่บ้านไทลื้อ-น้ำพุดนตรี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ สวนป่าดงดิบ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเชียงรุ่ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ8 กิโลเมตร เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เชียงรุ่งที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ราว 1.5 หมื่นไร่ ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีพันธุ์ไม้เขตร้อนและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ ชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยจำลอง, ร้านอาหาร และเรือนรับรองแขกอยู่ภายในสวน มีการแสดงของชนพื้นเมือง และพิธีแต่งงานของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งการแสดงการเลี้ยงนกยูงที่สวยงามน่าประทับใจ จากนั้นให้ท่านลิ้มลอง ชิมชา ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วนพร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะต้องมีการคัดส่งองค์จักรพรรดิทุกปี

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม วัดป่าเจ เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท) ตั้งอยู่ทางใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร ในอดีต วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนา ใช้เป็นประกอบพิธีศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารอุโบสถ และกุฏิพระสงค์ รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนาน นำท่านชม หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อป้อง เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ของชาวไทลื้อ อยู่นอกเมืองเชียงรุ่ง เป็นหมู่บ้านที่ยังคงวิถีชีวิตในรูปแบบของชาวไทลื้อตามแบบอย่างของบรรพบุรุษ พร้อมเข้าชมบ้านไทลื้อแบบดั้งเดิม 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง เป็นการแสดงนํ้าพุแสงสีเลเซอร์ที่วิจิตรงดงาม ริมแม่น้ำโขง โดยมีแสงสีในยามราตรีของอุทยาน 9 จอม 12 เชียง เป็นฉากหลัง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก (สิบสองปันนา) XIN SHENG SHI DAI HOTEL 4* หรือ เทียบเท่า


วันที่ 4 - เชียงรุ่ง-สถานีรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้งประตูไก่ม้าทอง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง ขบวนC306 เดินทางถึง เมืองคุนหมิง นครคุนหมิงมีชื่อว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (Eternal Spring City) มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ดี นครคุนหมิงมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร นครคุนหมิงมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A มากมาย 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน จากนั้นเยี่ยมชมโรงงานผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไหมจีนที่มีทั้งเสื้อผ้า ผ้าห่ม ใส้ผ้านวม และอื่นๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต (Golden Horse and Jade Cock Gate) ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี และเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก (คุนหมิง) LONG WAY HOTEL 4* หรือเทียบเท่าวันที่ 5 - คุนหมิง-สวนน้ำตก-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตก “Kunming Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับของเอเชียเลยก็ว่าได้ นำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมาวัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทองจินเตี้ยนเมืองคนหมิง Golden Temple โบราณสถานสำคัญของมณฑลยุนนานที่ได้รับการปกป้องดูแลโดยรัฐบาลจีน ตำหนักทอง 'จินเตี้ยน' ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหมิงเฟิง (Mingfeng Mountain) ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงและหอคอยเหมือนเป็นป้อมปราการโดยอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 7 กิโลเมตร ตำหนักทองถูกเรียกตามรูปลักษณ์อาคารที่มีสีทองวาววับจากทองเหลืองในส่วนของผนังและหลังคาน้ำหนักรวมกว่า 200 ตัน โดยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ตำหนักมีความสูง 6.7 เมตร กว้างและลึก 6.2 เมตร ภายในมีรูปปั้นทองโดยมีเงินอู่ (เสวียนอู่) เทพเจ้าลัทธิเต๋าเป็นองค์ประธานสำหรับตำหนักทองที่เห็นในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1671 โดยอู่ซานกุ้ยและว่ากันว่าที่นี่เคยเป็นที่พักของอู๋ซานกุ้ยกับเฉินหยวนหยวน ภายในสวนตำหนักทองมีอาคารหลายแห่งอาทิ หอระฆัง ตำหนักทองเล็ก สวนพฤกษาศาสตร์และส่วนที่เก็บรักษา 'กระบี่เจ็ดดาว' ซึ่งเป็นอาวุธของเทพเจินอู่และ 'ดาบไม้" ซึ่งเป็นอาวุธของอู๋ซานกุ้ย ในอดีตผู้ว่ามณฑลยูนนานมองเห็นว่าเขาหมิงเฟิงมีฮวงวุ้ยที่ดีและหวังจะได้รับพลังที่ดีนี้จึงได้ให้สร้างตำหนักทองขึ้นในปี 1602 เพื่อบูชาเทพเจ้าในลัทธิเต๋า แต่ในช่วงปลายราชวงศ์หมิงตระกูล มู่' ผู้ปกครองมณฑลยูนนานมองว่าชื่อของวัดมีเสียงพ้องซึ่งไม่เป็นมงคลต่อตระกูลจึงสั่งให้ย้ายวัดไปยังเมืองต้าหลี่ แต่วัดก็ถูกทำลายในเวลาต่อมาก่อนที่ซานกุ้ยจะให้สร้างขึ้นอีกครั้ง จากนั้นแวะชม ร้านหยก ชมและเลือกซื้อหินหยกจีน เครื่องประดับนำโชคที่คนจีนนิยมใส่เพื่อสุขภาพและนำโชค  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก (คุนหมิง) LUCKY DRAGON HOTEL 4* หรือเทียบเท่าวันที่ 6 - คุนหมิง-กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง นำท่านเดินทางสู่สนามบิน  

08.15 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Kunming Airlines เที่ยวบินที่ KY8369 

10.20 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)

**หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจของท่าน** 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- การจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ 

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน 

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน 


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ 

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT // CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาที่นั่งราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนำมาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-Night Market
วันที่ 2
หลวงพระบาง-สถานีรถไฟความเร็วสูง-บ่อเต็น-บ่อหาน-เชียงรุ้ง-ถนนคนเดิน (9 จอม 12 เชียง)
วันที่ 3
สวนป่าดงดิบ-วัดป่าเจ-ร้านใบชา-หมู่บ้านไทลื้อ-น้ำพุดนตรี
วันที่ 4
เชียงรุ่ง-สถานีรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้งประตูไก่ม้าทอง
วันที่ 5
คุนหมิง-สวนน้ำตก-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก
วันที่ 6
คุนหมิง-กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)