เปิดเส้นทาง เปิดม่าน กุ้ยโจว กุ้ยหยาง 6 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เส้นทางใหม่ ไปก่อน ไม่ซ้ำใคร!!!

สุดยอดเส้นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 1 เดียว ในโลก

อุทยาน ต้าชี่คง มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ Unesco รับรอง

เที่ยวหมู่บ้านชนเผ่าต้ง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ชมเมืองโบราณเจิ้นหยวน ฉายา เวนิสแห่งตะวันออก

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 27999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2566 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง - กุ้ยหยาง – จวนเจ้าเมืองเก่า เจียซิ่วโหลว – ถนนคนเดินชิงหยวน

08.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ สายการ 9AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหยาง โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1206  

16.00 น.

ถึงสนามบินกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งขุนเขา ไม่มีทางออกสู่ทะเล อีกทั้งมณฑลกุ้ยโจวยังเป็นหนึ่งในมณฑลที่ยากจนที่สุดในจีน มีค่า GDP ต่ำมาก แต่ด้วยนโยบายแก้จนของทางการจีน ได้พัฒนากุ้ยโจวให้เริ่มมีเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก “การท่องเที่ยว”กุ้ยโจว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม กุ้ยโจวจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAAA ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในประเทศจีน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เจี่ยซิ่วโหลว จวนเจ้าเมืองเก่า เป็นหอสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่บนโขดหินใหญ่กลางแม่น้ำหนานหมิง สร้างโดยผู้ว่าการเมืองกุ้ยหยางสมัยราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1597 เพื่อที่จะเชิดชูและเพิ่มขวัญกำลังใจในการเรียนการศึกษาให้กับนักปราชญ์และราชบัณฑิตในสมัยนั้น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชิงหยวน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองกุหยาง  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวควรค่าแก่การไปสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

  Guiyang Karst Hotel ⭐⭐⭐⭐หรือเทียบเท่าวันที่ 2 - กุ้ยหยาง – ลิโบ (จิวจ้ายโกวน้อย) – อุทยานต้าชี่คง เสียวชี่คง UNESCO World Nature Heritage

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองลีโบ (จิ่วไจ้โกวน้อย) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณทลกุ้ยโจว เป็นจุดชมวิวที่มีป่าบริสุทธิ์ หุบเขา แอ่งน้ำ และทะเลสาบใต้ดิน ภูมิประเทศงดงามและมีมนต์ขลัง โดยเฉพาะถ้ำ Fengshen ช่องเขา Terror Gorge และ Gem Palace มีน้ำตกอยู่ในถ้ำ มีทะเลสาบอยู่ใต้น้ำตก และมีหน้าต่างอยู่ที่ทะเลสาบ แสงตะวันทอดเงาเหมือนพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว มีลักษณะแปลกประหลาดแปลกประหลาดน่าตื่นเต้นยิ่งนัก 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเสี่ยวชี่คง เป็นหนึ่งในสี่สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแม่น้ำจางเจียง ได้กลายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้รับอนุมัติจาก UNESCO ในปี 2550 ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ในหุบเขายาว 12 กม. กว้าง 1 กม. มีกลุ่มถ้ำ ป่าไม้ ทะเลสาบ น้ำตก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับรูปลักษณ์ที่สดใหม่ของสถานที่นี้เสมอ มีชื่อเรียกว่า 'ซุปเปอร์บอนไซ' เพื่ออธิบายถึงความงามของมัน อุทยานแห่งชาติ ต้าชี่คง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของป่า หุบเขา แม่น้ำใต้ดิน และทะเลสาบ ห่างจากอุทยานเสียวชี่คง 5 กม.สะพานหินธรรมชาติสูง 80 เมตรในอุทยานได้รับการยกย่องว่าเป็นประตูชัยแห่งตะวันออก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Libo Tiantai Hotel  ⭐⭐⭐⭐หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ลิโบ –เมืองเจ้าซิง – หมู่บ้านเผ่าต้ง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจ้าซิง อยู่ตอนใต้ของมณฑลกุ้ยโจว เมืองเจ้าซิง ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตงที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าชาวตงมีสมบัติ 3   อย่างคือ หอก สะพานลม สะพานลมและฝน และเพลงใหญ่ของชาวดง แม้ว่าโลกตะวันตกจะรู้จักเพลงชาติพันธุ์ดงเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งไม่นานมานี้ แต่เพลงบัลลาดอันไพเราะได้แพร่หลายในประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว ชาวดงเชื่อว่า "เพลงหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเสมือนอาหารหล่อเลี้ยงร่างกาย" และเนื่องจากพวกเขาไม่มีภาษาเขียนจนกระทั่งช่วงปี 1950 เพลงจึงเป็นช่องทางสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้ของพวกเขา เพลงดงใหญ่ หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า "กาเลา" โดยทั่วไปเป็นการเล่าเรื่องที่มีเนื้อหาตั้งแต่เรื่องราวความรักไปจนถึงตอนต่างๆ ในประวัติศาสตร์ไปจนถึงบทเรียนเกี่ยวกับศีลธรรม เพียงแค่ฟังเพลงที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถเริ่มเข้าใจความงามของวัฒนธรรมดง ชายและหญิงที่ร้องเพลงประสานเสียงร่วมกันแสดงถึงความสามัคคีในหมู่บ้าน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารพาท่านสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านตง มีชาวตงอาศัยกว่า 6,000 คน มีประวัติยาวนานเกือบ 2,000 ปี ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสิ่งปลูกสร้างและประวัติศาสตร์กว่า 840 ปี จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น "หมู่บ้านชนเผ่าต้งอันดับหนึ่ง" ของจีน หมู่บ้านนี้สร้างบนภูเขาโดยมีลำธารสองสายไหลผ่านใจกลางหมู่บ้าน ริมลำธารมีบ้านไม้เป็นแถว หอกลอง และสะพานมีหลังคา


ค่ำ

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน เดินทางเข้าที่พัก Zhaoxing Jindanggong Hotel⭐⭐⭐⭐หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - เจ้าซิง – เมืองโบราณเจิ้นหยวน (เวนิสตะวันออก) - อุทยานชิงหลงต้งหรือถ้ำมังกรเขียว

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเจิ้นหยวน 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านพาท่าน ชมเมืองโบราณเจิ้นหยวน เวนิสแห่งตะวันออก ชมความงามสุดยิ่งใหญ่อลังการกับเมืองโบราณที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เวนิสแห่งตะวันออก” ด้วยความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นเมืองน้ำที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงาม สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า อาคารบ้านเรือนสร้างอยู่ริมแม่น้ำอู่หยาง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระดับประเทศของจีน โดยเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งเส้นทางบกและทางน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมในอดีต เมืองโบราณเจิ้นหย่วน เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งกลางวันและกลางคืน แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ครอบคลุมพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตร แต่ทุกตารางเมตรของที่นี่งดงามตราตรึง พาท่านเดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านมีสะพานหินโบราณเชื่อมต่อไปยัง อุทยานซิงหลงต้ง หรือถ้ำมังกรเขียว ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ถือเป็นสถานที่ที่มีฮวงจุ้ยดีเลิศ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนา ภายในถ้ำประกอบด้วยเรื่องราวของพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 

Zhenyuan Fucheng Hotel ⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าวันที่ 5 - เจิ้นหยวน – หมู่บ้านน้ำหลงลี่ – ชมโชว์ – กุ้ยหยาง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองหลงลี่ 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร พาท่านสู่ หมู่บ้านน้ำหลงลี่ พาท่านชมการแสดงใช้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงและอารยธรรมกุ้ยโจว เพื่อสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนของต้นกำเนิดของชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณีพื้นบ้านของกุ้ยโจว ฯลฯ และผสมผสานสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนมากที่สุดของกุ้ยโจว เช่น ต้นกำเนิดของชีวิต ภูมิภาค คุณลักษณะ ตำนานทางประวัติศาสตร์ ประเพณีพื้นบ้าน ฯลฯ ด้วยเครื่องมือการแสดงที่มีเทคโนโลยีสูงสมัยใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นนามบัตรทางวัฒนธรรมใหม่ที่เป็นตัวแทนของตลาดศิลปะการแสดงของกุ้ยโจว ฟังเสียงธรรมชาติใต้ทะเลลึกทีละเสียง ดูเงาของสัตว์ทะเลที่กำลังแหวกว่ายอยู่ ให้เอฟเฟกต์หลายมิติของการได้ยิน การมองเห็น และการสัมผัสแก่คุณ ประสบการณ์อันดื่มด่ำที่มาจากวัฒนธรรม "การชม" การแสดง ในน้ำของหลงเซียง หนึ่งพันปีของกุ้ยโจว" จะเปิดเผยความลึกลับของดินแดนบ้านเกิดของเหย่หลาง ให้คุณ เพลิดเพลินไปกับภูมิทัศน์อันงดงามและงดงามและตำนานที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นของดินแดนกุ้ยโจว ถ่ายทอดความงามอันยิ่งใหญ่ของกุ้ยโจวไปทั่วโลก และส่งเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้ยโจวไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกุ้ยหยาง 


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้า Guiyang Boheng Xitian Hotel ⭐⭐⭐⭐หรือเทียบเท่า วันที่ 6 - กุ้ยหยาง – สนามบินดอนเมือง

08.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1205 บริการอาหารว่าง 

10.40 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก   

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง // หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ *** 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

ชำระมัดจำท่านละ  10,000 บาท พร้อมส่งพาสปอร์ตและรูปถ่ายเพื่อทำวีซ่าแบบเดี่ยว

ชำระส่วนเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนวันเดินทาง  

* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น           


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น     

4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - กุ้ยหยาง – จวนเจ้าเมืองเก่า เจียซิ่วโหลว – ถนนคนเดินชิงหยวน
วันที่ 2
กุ้ยหยาง – ลิโบ (จิวจ้ายโกวน้อย) – อุทยานต้าชี่คง เสียวชี่คง UNESCO World Nature Heritage
วันที่ 3
ลิโบ –เมืองเจ้าซิง – หมู่บ้านเผ่าต้ง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
วันที่ 4
เจ้าซิง – เมืองโบราณเจิ้นหยวน (เวนิสตะวันออก) - อุทยานชิงหลงต้งหรือถ้ำมังกรเขียว
วันที่ 5
เจิ้นหยวน – หมู่บ้านน้ำหลงลี่ – ชมโชว์ – กุ้ยหยาง
วันที่ 6
กุ้ยหยาง – สนามบินดอนเมือง