ทุ่งหญ้า Hulunbuir..ภาคเหนือมองโกเลียใน แมนจูเรีย พรมแดนจีน-รัสเซีย 7 วัน 5 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เยือนถิ่นทุ่งหญ้า ฮูหลุนเป้ยเอ๋อร์ หรือฮูลุนเบอร์ เหนือสุดมองโกเลียใน

ไฮลาเออร์ ...ศูนย์กลางการบริหารตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีทุ่งหญ้าฮูหลุนเป้ยเออร์ 1 ใน 4 ทุ่งหญ้าใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับยกย่องว่าเป็นทุ่งหญ้าที่ดีที่สุดในโลก 

แมนจูเรีย หรือ หม่านโจวหลี่ ..ประตูสู่ยุโรป “เมืองแห่งตุ๊กตาแม่ลูกดก” เมืองด่านพรมแดนจีน-รัสเซีย และยังเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สำคัญอีกด้วย

เกินเหอ..เยือนเผ่าเอ้าหลูกูย่า เผ่าล่าสัตว์เผ่าสุดท้ายที่จีนรับรอง ถ่ายรูปใกล้ชิดกวางเรนเดียร์ 

เออร์กูน่า..พื้นที่ชุมน้ำใหญ่ที่สุดในเอเซีย ฉายา “เมืองแห่งนิเวศวิทยาที่ดีที่สุดของจีน” 

เปลี่ยนบรรยากาศนอนแบบกระโจม 1 คืน พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน

มื้อพิเศษ...เป็ดย่าง สุกี้มองโกล เนื้อแพะโส่วปาโร่ว เกี้ยวมองโกล


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 46999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : 9-15 , 23-29 มิถุนายน 2566 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

16.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (CA)  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน 

18.05 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองปักกิ่ง   โดยเที่ยวบินที่ CA960 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

00.05 น.

เดินทางถึงสนามบินแคปปิตอล ปักกิ่ง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

รอต่อเครื่องสู่เมืองไฮลาเออร์  ( บริการอาหารชุด KFC ณ สนามบิน ) วันที่ 2 - ปักกิ่ง – ไฮลาเออร์ – ชมทุ่งหญ้า Morigele – กิจกรรมต้อนรับแบบมองโกล – เกินเหอ หมู่บ้านกวางเรนเดียร์

08.15 น.

บินสู่ เมืองไฮลาเออร์  โดยเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CA1131 *บริการอาหารว่าง

10.25 น.

ถึง เมืองไฮลาเออร์ ศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการแพทย์การศึกษาการขนส่งการศึกษาและศูนย์การท่องเที่ยวของฮูหลุนเป้ยเอ๋อร์ ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทุ่งหญ้า” มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์รวมกว่า 26 ชนเผ่ารวมถึงฮั่น มองโกล ฮุ่ย แมนจู และเกาหลีเหนือ  

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น ลิ้มรสอาหารมองโกลแท้ๆ (โสว่ปาโร่ว)

นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวแม่น้ำ Morigele หรือลำธาร 18 โค้ง แม่น้ำแห่งนี้มีความกว้างเพียง 5-6 เมตรเท่านั้น แต่มีความยาวรวมกว่า 290 กิโลเมตร ไหลลงสู่ทะเลสาบฮูหลุน และไหลไปรวมกับแม่น้ำไฮลาร์ เมื่อท่านขึ้นไปถึงจุดชมวิวมองลงมาจะได้เห็นสายน้ำที่คดเคี้ยวไปมา และบางจุดจะเห็นฝูงวัว และฝูงแกะ เลาะเล็มหญ้าอยู่อย่างสบายใจ ซึ่งเป็นภาพที่น่าหลงไหลยิ่งนัก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และสารคดีชื่อดังของเมืองจีนด้วย  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเกินเหอ ซึ่งตามชื่อแม่น้ำประจำเมือง GENHE GAOLE ซึ่งแปลว่า 

“แม่น้ำที่ใสและโปร่งใส” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาซิงอัน ทางเหนือของฮูหลุนเป้ยเออร์ ติดกับจังหวัดเฮยหลงเจียงของฮาร์บิน รู้จักในนามของเมืองที่หนาวที่สุดของประเทศจีน โดยมีอากาศเฉลี่ยทั้งปี -5.3 องศา และอุณหภูมิต่ำที่สุดถึง -58 องศา  ระหว่างทางท่านจะได้พบวิวทุ่งหญ้าสีเขียวอ่อนแตะกับขอบฟ้าสีคราม หมู่บ้านชาวมองโกลทั้งแบบใหม่และกระโจมแบบเก่า ผ่านป่าไม้เบิร์ช ป่าธรรมชาติที่ใกล้เมืองที่สุดใน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ สถานที่แห่งนี้งดงามหมือนโลกแห่งเทพนิยาย  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเกินเหอ ซึ่งตามชื่อแม่น้ำประจำเมือง GENHE GAOLE ซึ่งแปลว่า “แม่น้ำที่ใสและโปร่งใส” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาซิงอัน ทางเหนือของฮูหลุนเป้ยเออร์ ติดกับจังหวัดเฮยหลงเจียงของฮาร์บิน รู้จักในนามของเมืองที่หนาวที่สุดของประเทศจีน โดยมีอากาศเฉลี่ยทั้งปี -5.3 องศา และอุณหภูมิต่ำที่สุดถึง -58 องศา  ระหว่างทางท่านจะได้พบวิวทุ่งหญ้าสีเขียวอ่อนแตะกับขอบฟ้าสีคราม หมู่บ้านชาวมองโกลทั้งแบบใหม่และกระโจมแบบเก่า ผ่านป่าไม้เบิร์ช ป่าธรรมชาติที่ใกล้เมืองที่สุดใน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ สถานที่แห่งนี้งดงามหมือนโลกแห่งเทพนิยาย  
ชมหมู่บ้านกวางเรนเดียร์ AOLUGUYA เป็นที่อยู่อาศัยของ EVENKI พรานป่านักล่าที่ย้านถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ กว่า 300 ปี ถูกจัดเป็นชนกลุ่มน้อย 1 ใน 56 กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากประเทศจีน ปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ ออกล่าสัตว์ในป่าลึก และเลี้ยงกวางเรนเดียร์ ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในเต็นท์รูปกรวยที่ทำจากเปลือกไม้เบิร์ช ท่านสามารถชมและให้อาหารกวางเรนเดียร์ ได้อย่างใกล้ชิด     

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  *เมนูพื้นเมือง 8 ชาม สไตล์มองโกล  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  

พักที่เมืองเกินเหอ  BLUEBERRY TOWN THEME HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 3 - เกินเหอ – เออร์กูน่า – พื้นที่ชุ่มน้ำเกินเหอเออร์กูน่า – ทุ่งหญ้าเฮยซานโถว – เยี่ยมชมหมู่บ้าน รัสเซีย (รวมรถราง) – ชมพระอาทิตย์ตกดิน – ปาร์ตี้รอบกองไฟ – พักกระโจม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเออร์กูน่า “เมืองแห่งการอุทิศตน” มีแม่น้ำเออร์กูน่าเป็นแม่น้ำชายแดนระหว่างจีนและรัสเซีย ด้วยความยาวกว่า 1,600 กิโลเมตร ต้นลำธารของแม่น้ำเฮยหลงเจียง  เป็นเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่ดีที่สุดในเขตฮูหลุนเป้ยเออร์ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองนิเวศน์วิทยาที่ดีที่สุดของประเทศจีนอีกด้วย  นำท่านชม เขตพื้นที่ชุ่มน้ำเอ่อร์กูน่า  พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีน ถูกเรียกว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของเอเชีย” ปอดของโลก ที่ควบคุมระบบนิเวศธรรมชาติที่งดงาม อุดมด้วยพรรณพืช และสัตว์นานาชนิด ชมแม่น้ำเกิงเหอ ได้ชื่อว่าสายน้ำที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก ไหลเลี้ยวลดมหัศจรรย์ราวกับผืนแพรที่พลิ้วไหวของนางฟ้าจากสวรรค์  


กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( เมนูหม้อไฟ)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมือง เฮยซานโถว เมืองเล็กๆอตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเออร์กูน่า และเป็นเมืองชายแดนระหว่างจีนและรัสเซีย โดยมีแม่น้ำเออร์กูน่ากั้นเขตแดน เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของชาติพันธ์อยู่ร่วมกันทั้งชนเผ่าเร่ร่อนดั้งเดิม , ชาวจีน , และมีชาวรัสเซียอยู่เป็นหลักใหญ่  นำท่าน เยี่ยมหมู่บ้านและวิถีชีวิตชาวรัสเซีย (รวมรถราง)  จากนั้นอิสระให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่า หรือจะเลือกถ่ายภาพแห่งความประทับใจของความงามท้องทุ่งหญ้าเขียวขจี ตัดกับขอบฟ้าสีครามและ สีขาวของฝูงแกะ สีน้ำตาลของฝูงม้า และฝูงสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่หาชมได้ยาก รอชมภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า  

*** กิจกรรมขี่ม้า / นั่งรถชมวิว / เยี่ยมชมบ้านเรือนชาวบ้านมองโกล ยังไม่รวมในค่าทัวร์ หากท่านสนใจกรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายกับไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์ ***


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *มื้อพิเศษเนื้อแพะชนเผ่า พร้อมชมการแสดงระบำเชิญสุรา และการแสดงรอบกองไฟ (กรณีหากมีฝนตกจะเปลี่ยนเป็นโชว์ด้านในกระโจมแทน)  

ที่พัก กระโจมแบบมีห้องน้ำในตัว **กระโจมมีห้องพักคู่หรือพักเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเสริมเตียงได้ ***วันที่ 4 - เฮยซานโถว – จุดชมวิวแม่น้ำสาย 186 – ม่านโจวหลี่ – จัตุรัส Matryoshka (ชมข้างนอก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหม่านโจวหลี่ หรือ แมนจูเรีย เมืองพรมแดนจีน-รัสเซีย ประตูเชื่อมเอเชีย-ยุโรป สิ่งก่อสร้างของเมืองหม่านโจวหลี่ มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมต่างประเทศ ไม่เพียงแต่มีสถาปัตยกรรมแนวกอธิคเท่านั้น หากยังมีสิ่งก่อสร้างสไตล์รัสเซียอีกด้วย และเป็นเมืองที่รวม 3 วัฒนธรรมไว้ด้วยกันทั้งจีน มองโกล และรัสเซีย โดยที่ไม่แปลกที่จะเห็นป้ายร้านค้าในเมืองติดไว้ 3 ภาษา  นำท่านแวะ จุดชมวิวแม่น้ำสาย 186 ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นสายน้ำเออร์กูน่าที่กั้นกลางระหว่างจีนมองโกล และรัสเซีย มองไปจากเนินเขาจะเห็นความคดโค้งที่สวยงามดุจริบบิ้นที่พลิ้วไหวสลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี เป็นภาพที่สวยงามมาก


กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางชม สนามจัดแสดงตุ๊กตาแม่ลูกดกรัสเซีย (ภายนอก) สถานที่ที่โด่ดเด่นและมีชื่อเสียง ครอบคลุมพื้นที่ 870,000 ตารางเมตร ถ่ายรูปกับกองทัพตุ๊กตาแม่ลูกดก ทั้งขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ที่มีความสูง ถึง 30 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชมการเต้นรำและร้องเพลงสไตล์รัสเซีย


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชมแสงสีเมืองม่านโจวหลี่ ชมตึกรามบ้านช่องสไตล์รัสเซียที่ประดับประดาไฟแสงสีที่งดงาม  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก  

พักที่เมืองหม่านโจวหลี่  MATRYOSHKA THEME HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่ 5 - ม่านโจวหลี่ – ไฮลาเออร์ – เจงกีสข่านแสควร์ – พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์ – ปักกิ่ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไฮลาเออร์ 


กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเจงกีสข่านแสควร์   เป็นหนึ่งในอาคารที่โดดเด่นในเขตไฮลาเออร์ ครอบคลุมพื้นที่ 230,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 ส่วน รวมถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพื้นที่กีฬาทางน้ำและพื้นที่จัตุรัสน้ำพุ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของจัตุรัสคือประติมากรรมสี่เหลี่ยมด้านบนของรูปปั้นคือรูปร่างของเจงกีสข่าน แล้วยังมี Bayan Erdun Aobao ได้รับการยกย่องให้เป็น "ภูเขา Dahan" และ "ภูเขาหินศักดิ์สิทธิ์" นอกจากนี้ยังเป็นสวนพักผ่อนของชาวไฮลาเออร์อีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์ สร้างขึ้นในปี 1998 เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเป็นมาของชนเผ่ามองโกเลียตั้งแต่สมัยโบราณ วิถีชีวิตและความเป็นมาของชนเผ่าเร่รอน รวมถึงจัดแสดงวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าไว้ให้ท่านได้ชื่นชมด้วย 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร สุกี้มองโกล (ท่านสามารถเลือกทานหมู-แพะ-ไก่-เนื้อ)  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน


23.35 น.

เดินทางสู่ปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA1130

01.55 น.

เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง  หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก  

พักที่ปักกิ่ง HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 6 - กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) - วัดลามะ - ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ - ถนนหวังฝูจิ่ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  สู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน  มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ  เทพเจ้านำโชคที่ชาวจีนให้ความเชื่อถือและมีไว้บูชา เพื่อความโชค  ดี และร่ำรวย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านนำท่านสู่ วัดลามะ หรือ "ยงเหอกง" โบราณสถานหนึ่งเดียวในจีนที่ผสมผสานเอกลักษณ์แห่ง 4 ชนชาติ ฮั่น แมนจู มองโก ทิเบต รวมไว้ได้อย่างลงตัว ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว วัดองค์ชายสี่ หรือ ยงเหอกง (Yonghe Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ คังซีฮ่องเต้ เพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับพระราชโอรสองค์ที่ 4 ที่ชื่อว่า "หย่งเจิ้น" โดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังแห่งนี้ให้กับลามะ "นิกายหมวกเหลือง" หนึ่งในนิกายย่อยของพระพุทธศาสนานิกายธิเบตเพื่อตั้งเป็นวัด ภายหลังที่พระองค์สวรรคต ฮ่องเต้องค์ใหม่ได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัด และเปลี่ยนชื่อที่นี่เป็น "วัดลามะ" อย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบัน ในสมัยก่อนที่นี่จะมีพระทิเบตมา    จำพรรษาแต่ปัจจุบันเริ่มน้อยลง เพราะที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งของเมืองปักกิ่ง  ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ำค่าของปักกิ่ง คือ หยกจีน ที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เครื่องประดับนำโชค  

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) และตลาดตงหัวเหมิน ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *บุฟเฟต์ซีฟู๊ด   

พักที่ปักกิ่ง HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4*วันที่ 7 - ART BEIJING FUN – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ย่าน ART BEIJINGFUN  ย่านนี้สร้างตามโครงการเมืองสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมใหม่และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบจีน”สําหรับการปฏิบัติการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเทศจีน ยังมีแนะนําแบรนด์ของนานาชาติแบรนด์ของแฟชันและแบรนด์จีนทันสมัยอย่างร้านหนังศือPageOne、ร้านอาหารPinvita โรงแรม MUJI HOTEL ร้านกาแฟ STARBUCK Reserve Tevana  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 


14.20 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบินที่ CA959 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

18.25 น.

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด และตั๋วภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน 

- ค่าโรงแรมที่พักตามในรายการระบุหรือเทียบเท่า   

- ค่าภาษีสนามบิน , ภาษีน้ำมัน และภาษีประกันภัยสายการบิน 

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ) 

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 23 กิโลกรัม/ ท่าน  สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้เพียง   

1 ใบเท่านั้นกรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด

- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 

-ค่าวีซ่าจีนแบบเร่งด่วน ในกรณีส่งเอกสารยื่นวีซ่าธรรมดาไม่ทัน  

 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 2,000 บาท 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันหลังทำการจอง

- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน 


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ 

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้ 

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ   

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาทวันที่ 1
กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
วันที่ 2
ปักกิ่ง – ไฮลาเออร์ – ชมทุ่งหญ้า Morigele – กิจกรรมต้อนรับแบบมองโกล – เกินเหอ หมู่บ้านกวางเรนเดียร์
วันที่ 3
เกินเหอ – เออร์กูน่า – พื้นที่ชุ่มน้ำเกินเหอเออร์กูน่า – ทุ่งหญ้าเฮยซานโถว – เยี่ยมชมหมู่บ้าน รัสเซีย (รวมรถราง) – ชมพระอาทิตย์ตกดิน – ปาร์ตี้รอบกองไฟ – พักกระโจม
วันที่ 4
เฮยซานโถว – จุดชมวิวแม่น้ำสาย 186 – ม่านโจวหลี่ – จัตุรัส Matryoshka (ชมข้างนอก
วันที่ 5
ม่านโจวหลี่ – ไฮลาเออร์ – เจงกีสข่านแสควร์ – พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์ – ปักกิ่ง
วันที่ 6
กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) - วัดลามะ - ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ 7
ART BEIJING FUN – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ