บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน ไม่เข้าร้าน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ข้อดีของโปรแกรมทัวร์แบบบินตรงถึงจางเจียเจี้ย 

-ไม่เสียเวลานั่งรถทางไกล ฉางซา – จางเจียเจี้ย ไป/กลับใช้เวลา 2 วัน

-ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

-เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ ไม่เป็นชะโงกทัวร์

-ไปครั้งเดียวเที่ยวได้ครบทุกไฮไลท์ 

-บินกลางวัน ไม่ต้องอดนอนเหมือนเที่ยวบินกลางคืน

-ไม่เสียเวลากับการแวะร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา

-โปร่งใสน่าเชื่อถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น 

-ไม่เก็บทิปก่อนเที่ยว เพราะมั่นใจในคุณภาพ 


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 21900 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์จางเจียเจี้ย,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 66 สายการบิน : Vietjet AIR (VZ)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

10.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 4  เคาน์เตอร์ เช็คอิน เกาะ E สายการบิน  THAI VIETJET  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

12.35 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน THAI VIETJET    เที่ยวบินที่ VZ3694 (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ)

16.00 น.

เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม ตีกมหัศจรรย์  72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย  张家界七十二奇楼  แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน แหล่งท่องเที่ยวที่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ย มารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ต โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย เหมาะแก่นักท่องเที่ยว ที่นิยมมาเดินเล่น ถ่ายภาพ เช็คอิน และนัดสังสรรค์ หรือทานอาหารของคู่รัก...... 

พักที่  CRYSTAL MELLON  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองจางเจียเจี้ย วันที่ 2 - เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น–เมืองโบราณฟ่งหวง- ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยว ชมเมืองโบราณฟ่งหวง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณฝูหรง  โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น  芙蓉古镇  เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อ ของมณฑลหูหนาน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ทีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคู่กับเมืองโบราณฟ่งหวง เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง ฝูหรงเจิ้น ทำให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จุดไฮไลท์ของเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากบ้านเรือนโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ มณฑล หูหนาน ที่นี่ยังมีน้ำตกที่สวยงามกลางเมืองที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว......จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย  


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) 凤凰古城  เดินทางไกลใช้เวลาประมาณ 3  ชั่วโมง เมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านเสมือนป้อมปราการ ธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธาร ชุมชนที่เป็นบ้านเรือนจีนโบราณแบบยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับดินแดนมนุษย์ที่สร้างอยู่บนสรวงสวรรค์.........นำท่าน นั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง 游沱江ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่นชาวบ้านที่อาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว....จากนั้นนำคณะเที่ยวชมเมืองฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง 凤凰古城 เมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี  ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน ชมจัตุรัสหงส์ ที่มีรูปนกหงส์จำลองที่ทำจากทองเหลือ อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้…ชม สะพานหงเฉียว虹桥 สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง......


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม FENGHUANG GUOBIN  HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่าในเมืองโบราณฟ่งหวง   วันที่ 3 - เมืองโบราณฟ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย –กระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน-สะพานแก้วเลียบหน้าผา – ถ้ำทะลุฟ้าเทียนเหมินต้ง-บันไดเลื่อนทะลุเขา-ถนน 99 โค้งเลือกซื้อโปรแกรมเสริม ชุดโชว์จิ้งจอกขาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองจางเจียเจี้ย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  ระหว่างเดินทางให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพของสองข้างทางที่ต็มไปด้วยขุนเขา ผืนป่า หรือนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างเดิน


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านขึ้น  พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน 天门山 โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)  อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา เพื่อวัดความขี้ขลาดของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวใจเสาะที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา 玻璃栈道 ... จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำทะลุฟ้า 天门洞 โดย บันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา 穿山手扶梯มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมิน  ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด........ จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถและที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง......จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสของอุทยานที่ขับโดยคนขับผู้ชำนาญเส้นทางเป็นขึ้น ลงเขาเป็นพิเศษนำคณะลงเขาผ่าน เส้นทาง 99 โค้ง 天门山99弯 ที่หวาดเสียวและเร้าใจ.....หลังลงจากเขาเทียนเหมินซาน นำท่านสู่ภัตตาคาร  **หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อแถวขึ้นกระเช้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทำการสลับโปรแกรมให้คณะนั่งรถอุทยานขึ้นไปยังบริเวณถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นนำคณะขึ้นยอดเขาผ่านบันไดเลื่อนทะลุภูเขา เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงนำคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเป็นการสลับการใช้ยานพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินไปในช่วงเทศกาล*******************  

** บันไดเลื่อนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีทาง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ในส่วนที่เป็นกระเช้าขึ้น/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดูหนาว********  


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก หรือท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริ์ม เป็นบัตรชมการแสดง ชุด The Love Story of a Wooden man and Fairy fox หรือที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวไทยว่า โชว์จิ้งจอกขาว เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ทุ่มทุนสร้างอย่างสุดอลังการ เป็นการแสดงที่น่าดูชมที่สุดในเมืองจางเจียเจี้ยะ การแสดงชุดนี้ใช้ภูเขาประตูสวรรค์เป็นฉากหลังประกอบการแสดง ซึ่งให้ความรู้สึกสมจริงเสมือนผู้ชมและนักแสดงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ทีมงานนักแสดงหลายร้อยคน และระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมการแสดงชุด The love Story of Wooden man and Fairy Fox ท่านละ 2,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมการแสดง ประมาณ 3 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชม ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น พักที่ CRYSTAL MELLON HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองจางเจียเจี้ยวันที่ 4 - ภูเขาจักรพรรดิ์ (เขาอวตาร) – ภูเขาฮาเลลูย่า - สะพานหนึ่งในใต้หล้า – สวนจอมพลเฮ่อหลง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย (หวู่หลิงหยวน) จากนั้นนั่งรถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีกระเช้า เพื่อโดยสารกระเช้าลอยฟ้า กระเช้าหยางเจียเจี้ย 杨家界缆车ขึ้นสู่ เขาอวตาร  หรือ เขาเทียนจื่อซาน 天子山ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพบนเขาเทียนจื่อซาน บนความสูงถึง 1,250 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อาทิ ยอดเขาฮาลีลูยา 哈利路亚山 ภูเขาลอยฟ้าโด่งดังที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอวตาร ชม  เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) 天下第一桥


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารเที่ยวชม เขาพู่กันจักพรรดิ์御笔峰และ สวนจอมพลเฮ่อหลง 贺龙公园ชมจุดชมวิว สาวน้อยโปรยบุปผา仙女散花นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับ ปติมากรรมทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ หมู่ขุนเขาหินประหลาดนับไม่ถ้วน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม และยากที่จะหาคำบรรยายได้.....เมื่อสมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขา อวตารโดย กระเช้าลอยฟ้า เทียนจื่อซาน天子山缆车กระเช้าลอยฟ้านี้เป็นหนึ่งในหลายกระเช้าที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย และได้ชื่อว่าเป็นกระเช้าที่สวยและมีความเสียวใส้ที่สุด ของจางเจียเจี้ย (แนวกระเช้าถูกออกแบให้อยู่ใกล้กับยอดภูเขาหินที่เรียงราย ทำให้รู้สึกมีความหวาดเสียวขณะที่กระเช้าเคลื่อนตัวผ่านยออดเขาที่อยู่ใกล้ ๆ) .....นำท่านสู่ภัตตาคารและกลับเข้าที่พัก


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

พักที่  WULINGYUAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในอุทยานหวู่หลิงหยวนวันที่ 5 - หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ – ถ้ำมังกรเหลือง – เลือกซื้อสะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยอีกครั้ง เพื่อเที่ยวชม จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในอุทยาน ฯ เที่ยวชม หุบเขาภาพเขียน 10 ลี้  十里画廊โดยจะนำท่านนั่งรถลางไฟฟ้า (รถไฟเล็ก) ที่วิ่งไปตามหุบเขาที่มีภูเขาหินรูปลักษณ์แปลกตามากมายยืนขนาบข้าง ทั้งสองฝั่งยาวหลายลี้ ดูเสมือนภาพเขียนที่วิจิตรงดงามยิ่ง จนเป็นที่มาของคำว่าภาพเขียนสิบลี้ ท่านจะได้พบเห็นยอดเขาหินที่ดูแปลกพิสดารที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก เช่น ภูเขาห้านิ้ว, ชายชราหาสมุนไพร, นกยูงรำแพน,พยัคฆ์คำราม ให้ท่านได้จินตนาการตามคำร่ำลือ.......จากนั้นนำท่านชม ถ้ำมังกรเหลือง黄龙洞เป็นถ้ำหินปูนที่ใหญ่ที่สวยงามที่สุดของจางเจียเจี้ย ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกเม็ดงามใต้ภิภพ นำท่านล่องเรือชมความวิจิตรงดงามที่ประดับด้วยแสงไฟเสมือนสาวงามที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอาง (ในฤดูแล้งระดับน้ำไม่เอื้อต่อการล่องเรือไกด์จะนำท่านเดินชมเฉพาะจุดที่สามารถเดินได้) เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมถ้ำ นำท่านสู่เมืองจางเจียเจี้ย . 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารให้ท่านเดินทางเข้าที่พัก  หรือท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริมซึ่งเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว ได้แก่โปรแกรมเที่ยวสะพานกระจกที่ถูกสร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สะพานกระจกจางเจียเจี้ย (张家界大峡谷玻璃桥) ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่าน สะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย  Haim  Dotan วิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย  

อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 2,000 บาท

ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมสะพาน ประมาณ 4 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป กลับ

ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชมสะพาน ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น  


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

พักที่  WULINGYUAN  HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่าในอุทยานหวู่หลิงหยวนวันที่ 6 - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู-พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทราย –ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - บินกลับกรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศจากการเที่ยวชมทัศนียภาพแบบภูเขา มาเป็นนั่งเรือชมความงามของทะเลสาบ เป่าเฟิงหู 宝峰湖ทะเลสาบที่สวยงามด้วยนน้ำที่เป็นสีเขียวเข้มราวเนื้อหยก โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่าง ๆ มากมาย เป็นทะเลสาบบนที่สูง ที่หาชมได้ยาก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992......จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง จางเจียเจี้ย นำชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทราย จวินเซิง 军生画院สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่ จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลปซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า นำมาร้อยเรียงเป็นภาพสีที่มีมิติสมจริง จนท่านกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติในปัจจุบัน... 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 หลังอาหารนำท่านซื้อของฝากก่อนกลับ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหายตามอัธยาศัย


15.00 น.

นำคณะเดินทางไปสนามบินจางเจียเจี้ย ทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง

17.00 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR  เที่ยวบินที่  VZ3695

20.00 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบิน และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม 

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ

5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ

7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด

2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ตไวไฟ ฯลฯ

4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ 1,200 บาทต่อหนึ่งผู้เดินทาง

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 1,600 บาทต่อหนึ่งผู้เดินทาง


** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี กรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ    


ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน 

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้       

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
วันที่ 2
เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น–เมืองโบราณฟ่งหวง- ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยว ชมเมืองโบราณฟ่งหวง
วันที่ 3
เมืองโบราณฟ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย –กระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน-สะพานแก้วเลียบหน้าผา – ถ้ำทะลุฟ้าเทียนเหมินต้ง-บันไดเลื่อนทะลุเขา-ถนน 99 โค้งเลือกซื้อโปรแกรมเสริม ชุดโชว์จิ้งจอกขาว
วันที่ 4
ภูเขาจักรพรรดิ์ (เขาอวตาร) – ภูเขาฮาเลลูย่า - สะพานหนึ่งในใต้หล้า – สวนจอมพลเฮ่อหลง
วันที่ 5
หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ – ถ้ำมังกรเหลือง – เลือกซื้อสะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน
วันที่ 6
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู-พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทราย –ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - บินกลับกรุงเทพฯ