โอซาก้า นารา เกียวโต ชิราคาวาโกะ 6D4N [PJP35VZ]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

บินตรงเชียงใหม่-โอซาก้า
อิสระฟรีเดย์ หรือ เลือกซื้อทัวณ์เสริม
นาราปาร์ค วัดโทไดจิ
มิตซุยเอาท์เลต JAZZ DREAM
ศาลเจ้าโอสุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า วัดคิโยมิสุ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Lalaport Expo City

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 34999 ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 สายการบิน : Vietjet AIR (VZ)

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบิน VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

23.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ822 ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่ 2 - สนามบิน คันไซ - นารา - นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ - มิตซุยเอ้าท์เลต - Jazz dream - ศาลเจ้าโอสุ

06.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **
คำเตือน: กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า SETBOX

    นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง นำท่านชม วัดโทไดจิ (Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) นับว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงความโด่งดังระดับประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค” (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) ด้วยจำนวนร้านค้ากว่า 240 แห่ง Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima จึงเป็นเอาต์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น Jazz Dream Nagashima มอบบรรยากาศแห่งเสียงเพลงดื่่มด่ำเหมือนดังเช่นชื่อของห้าง ด้วยการนำเสนอองค์ประกอบด้านการออกแบบที่น่าดึงดูดและสนุกสนาน อาทิ โน้ตดนตรีและแซ็กโซโฟ เปียโนตกแต่ง และนาฬิการูปกีตาร์ เป็นต้น สำหรับนักช้อปปิ้งตัวยง Jazz Dream Nagashima ยังมีทางเลือกต่างๆ ที่ละลานตา ซึ่งรวมทั้งแบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศและแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่นยอดนิยมต่างๆ ร้านค้าทั้งหมดนำเสนอสินค้าในราคาลดพิเศษ และยังมีหลายร้านที่ให้บริการแบบปลอดภาษีเมื่อแสดงหนังสือเดินทางต่างประเทศเวลาซื้อ นอกจากประสบการณ์การจับจ่ายแล้ว Jazz Dream Nagashima ยังมีร้านกาแฟมากมายที่เปิดโอกาสให้คุณได้เพลิดเพลินกับขนมแบบญี่ปุ่นอันหลากหลาย อีกทั้งยังมีร้านอาหารแบบดั้งเดิมอีกด้วย

    จากนั้นนำท่านสู่ เมืองนาโกย่า เดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสุคันนอน ตั้งอยู่ภายในเมืองนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนี้นั้นเป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปู

ที่พัก NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน หลังจากเข้าโรงแรมให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ทุกท่านได้แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า การแช่ออนเซ็นจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย และมีผิวพรรณที่สวยงาม (แนะนำให้แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที หากท่านต้องการแช่นานกว่านั้น แนะนำไม่เกิน 1 ชั่วโมง)


วันที่ 3 - คามิโคจิ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

    นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนากาโน่ นำท่านไปยัง คามิโคจิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดนากาโน่ ที่มีความหมายว่า “ดินแดนที่เทพเจ้าลงมาประทับ” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติชูบุซังกะคุ ที่นี่สวยงดงามสมชื่อ รายล้อมด้วยความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาเจแปนแอลป์ เป็นหนึ่งใน สถานที่ที่มีจุดชมวิวภูเขามากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ที่ได้รับการกำหนดให้มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติแสนพิเศษของญี่ปุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปี  รวมถึงมีจุดชมทิวทัศน์อันเลื่องชื่อ อาทิ บริเวณสะพานคัปปะ (Kappa Bridge) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ อีกทั้งบึงไทโช (Taisho Pool) บึงทะชิโระ (Tashiro Pond) และบึงเมียวจิน (Myojin Pond) ซึ่งล้วนเป็นบึงน้ำอันใสสะอาดราวกระจก และโอบล้อมไปด้วยความงามธรรมชาติอันตระการตา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

    นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ได้รับขนานนามว่า หมู่บ้าน LITTLE KYOTO ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นถนนที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าและโรงบ่มสาเกขึ้นชื่อของเมือง

    จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนาน แท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ SHIGA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 4 - เกียวโต - พิธีชงชา - วัดคิโยมิสุ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - LaLaport Expo City - ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม

    นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน นำท่าน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น ในร้านชา จะมีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก

    จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสุ Kiyomizu หรือที่เรียกกันว่า วัดน้ำใส เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งนำท่าน (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

    จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ หรือที่คนไทย ชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน เดินทางสู่เมือง โอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย นำท่านช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ


เย็น

อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 5 - อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เช้า-ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ
วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศญี่ปุ่น
พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื่นๆของเกียวโต

แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง
โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว ย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น มีบรรยากาศครึกครื้น ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น

  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม

ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจำนวนมาก รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซาก้า ที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้ว พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี้

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - สนามบินคันไซ - สนามบินเชียงใหม่

08.00 น.

ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดย สายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ 823 ***พิเศษ !!!! บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง***

12.35 น.

เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจวันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่
วันที่ 2
สนามบิน คันไซ - นารา - นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ - มิตซุยเอ้าท์เลต - Jazz dream - ศาลเจ้าโอสุ
วันที่ 3
คามิโคจิ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วันที่ 4
เกียวโต - พิธีชงชา - วัดคิโยมิสุ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - LaLaport Expo City - ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 5
อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่ 6
สนามบินคันไซ - สนามบินเชียงใหม่