โอซาก้า นารา เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5D3N [PJP34VZ]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

บินตรงเชียงใหม่-โอซาก้า
เที่ยวครบ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์
นาราปาร์ค วัดโทไดจิ มิตซุยเอาท์เลต
JAZZ DREAM ศาลเจ้าโอสุ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดคิโยมิสุ
ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า 
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Lalaport Expo City

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 30999 ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 สายการบิน : Vietjet AIR (VZ)

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบิน VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

23.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ822 ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่ 2 - สนามบิน คันไซ - นารา - นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ - มิตซุยเอ้าท์เลต Jazz dream - ศาลเจ้าโอสุ

06.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **
คำเตือน: กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า SETBOX

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง นำท่านชม วัดโทไดจิ (Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) นับว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงความโด่งดังระดับประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค” (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) ด้วยจำนวนร้านค้ากว่า 240 แห่ง Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima จึงเป็นเอาต์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น Jazz Dream Nagashima มอบบรรยากาศแห่งเสียงเพลงดื่่มด่ำเหมือนดังเช่นชื่อของห้าง ด้วยการนำเสนอองค์ประกอบด้านการออกแบบที่น่าดึงดูดและสนุกสนาน อาทิ โน้ตดนตรีและแซ็กโซโฟ เปียโนตกแต่ง และนาฬิการูปกีตาร์ เป็นต้น สำหรับนักช้อปปิ้งตัวยง Jazz Dream Nagashima ยังมีทางเลือกต่างๆ ที่ละลานตา ซึ่งรวมทั้งแบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศและแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่นยอดนิยมต่างๆ ร้านค้าทั้งหมดนำเสนอสินค้าในราคาลดพิเศษ และยังมีหลายร้านที่ให้บริการแบบปลอดภาษีเมื่อแสดงหนังสือเดินทางต่างประเทศเวลาซื้อ นอกจากประสบการณ์การจับจ่ายแล้ว Jazz Dream Nagashima ยังมีร้านกาแฟมากมายที่เปิดโอกาสให้คุณได้เพลิดเพลินกับขนมแบบญี่ปุ่นอันหลากหลาย อีกทั้งยังมีร้านอาหารแบบดั้งเดิมอีกด้วย

    จากนั้นนำท่านสู่ เมืองนาโกย่า เดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสุคันนอน ตั้งอยู่ภายในเมืองนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนี้นั้นเป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปู

ที่พัก NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน หลังจากเข้าโรงแรมให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ทุกท่านได้แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า การแช่ออนเซ็นจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย และมีผิวพรรณที่สวยงาม (แนะนำให้แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที หากท่านต้องการแช่นานกว่านั้น แนะนำไม่เกิน 1 ชั่วโมง)


วันที่ 3 - คามิโคจิ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

    นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนากาโน่ นำท่านไปยัง คามิโคจิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดนากาโน่ ที่มีความหมายว่า “ดินแดนที่เทพเจ้าลงมาประทับ” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติชูบุซังกะคุ ที่นี่สวยงดงามสมชื่อ รายล้อมด้วยความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาเจแปนแอลป์ เป็นหนึ่งใน สถานที่ที่มีจุดชมวิวภูเขามากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ที่ได้รับการกำหนดให้มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติแสนพิเศษของญี่ปุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปี  รวมถึงมีจุดชมทิวทัศน์อันเลื่องชื่อ อาทิ บริเวณสะพานคัปปะ (Kappa Bridge) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ อีกทั้งบึงไทโช (Taisho Pool) บึงทะชิโระ (Tashiro Pond) และบึงเมียวจิน (Myojin Pond) ซึ่งล้วนเป็นบึงน้ำอันใสสะอาดราวกระจก และโอบล้อมไปด้วยความงามธรรมชาติอันตระการตา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

    นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ได้รับขนานนามว่า หมู่บ้าน LITTLE KYOTO ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นถนนที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าและโรงบ่มสาเกขึ้นชื่อของเมือง

    จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนาน แท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ SHIGA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 4 - เกียวโต - พิธีชงชา - วัดคิโยมิสุ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - LaLaport Expo City - ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม

    นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน นำท่าน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น ในร้านชา จะมีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก

    จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสุ Kiyomizu หรือที่เรียกกันว่า วัดน้ำใส เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งนำท่าน (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) 

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

    จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ หรือที่คนไทย ชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน เดินทางสู่เมือง โอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย นำท่านช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 5 - สนามบินคันไซ - สนามบินเชียงใหม่

08.00 น.

ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดย สายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ 823 ***พิเศษ !!!! บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง***

12.35 น.

เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจวันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินคันไซ
วันที่ 2
สนามบิน คันไซ - นารา - นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ - มิตซุยเอ้าท์เลต Jazz dream - ศาลเจ้าโอสุ
วันที่ 3
คามิโคจิ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วันที่ 4
เกียวโต - พิธีชงชา - วัดคิโยมิสุ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - LaLaport Expo City - ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 5
สนามบินคันไซ - สนามบินเชียงใหม่