บินตรงเชียงใหม่-โอซาก้า โอซาก้า เกียวโต Japan Alps ชิราคาวาโกะ 6D4N [PJP33VZ]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

บินตรงเชียงใหม่-โอซาก้า
เที่ยวครบ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์
นั่งกระเช้าขึ้นชม JAPAN ALPS
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เขื่อนคุโรเบะ
ช้อปปิ้งซาคาเอะ ชิราคาวาโกะ
JAPAN ALPS กำแพงหิมะ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 39999 ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : Vietjet AIR (VZ)

วันที่ 1 - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินคันไซ

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

23.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินVietjet เที่ยวบินที่ VZ822 ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่ 2 - สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดชิออนอิน - นาโกย่า - JAZZ DREAM OUTLET

06.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น(เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**
คำเตือน: กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7ปี กรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 3ล้านเยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า SETBOX

    จากนั้นนำท่านชมศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine)หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกันนำท่านเดินทางสู่ วัดชิออนอิน นับเป็นวัดของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นนิกายโจโด ที่ถือได้ว่าเป็นนิกายที่ชาวญี่ปุ่นนับถือมากที่สุด และวัดนี้ยังเป็นวัดที่มีประตูไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในช่วงปี ค.ศ.1600 ในช่วงสิ้นปีที่วัดนี้จะมีการลั่นระฆังยักษ์ 108 ครั้ง ถือว่าเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย วัดนี้ได้รับการระบุให้เป็นมรดกชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

    จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่านำท่านเดินทางสู่JAZZ DREAM OUTLETตั้งอยู่ในนากาชิมะเขตคุวะนะจังหวัดมิเอะที่นี่เป็นเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นสินค้าที่นี่จำหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติที่นี่มีศูนย์อาหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์คแห่งหนึ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก GIFU HOTELหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


วันที่ 3 - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - ซันมาจิซูจิ - อิออนมอลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

    เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama)เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อยเป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

    จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียวนำท่านเดินทางสู่ AEON TOWN SHOPPING MALL ให้ท่านได้ละลายเงินเยน ให้ท่านได้อิสระซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเท้า,เสื้อผ้า รวมถึงร้านร้อยเยน

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ

ที่พัก KOMATSU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 4 - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติกเจแปนแอลป์) - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์โดยการนำท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า

    นำท่านเดินทางโดยเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะโดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่ามีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL)เป็นที่ทราบกันดีว่า เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะเปรียบเป็น“หลังคาของญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นเส้นทางทะลุผ่านเขาทาเตยามะ แอลป์ญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 2400 เมตร ที่สามารถข้ามผ่านจากจังหวัดโทยาม่าไปจังหวัดนากาโน่โดยการนั่งยานพาหนะชนิดต่าง ๆ เจแปนแอลป์จะกลายเป็นถนนหิมะที่ “ถูกแกะให้ผ่าน”ได้โดยตลอดอย่างแท้จริง ไม่มีสถานที่ใดที่จะสัมผัสประสบการณ์เช่นนี้ได้อีกแล้ว ผู้คนจำนวนมากจากทุกมุมโลกล้วนรู้สึกประทับใจอย่างมากมายกับความสูง 18 เมตรของกำแพงหิมะ เมื่อมองไกล ๆ จากรถบัสด้านบน เป็นท้องฟ้าสีคราม,มองระหว่างแนวกำแพงหิมะเป็นภูเขาฉาบหิมะสีขาวจัดมากมาย รวมทั้งเมื่อเดินเล่นกลางทุ่งหิมะที่เห็นสุดลูกหูลูกตาที่มูโรโด อาจได้พบนกสายฟ้าสีขาวระหว่างทางด้วยได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

    จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่า ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตรเดินทางสู่ย่านการค้าซาคาเอะให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งมีร้านรวงประมาณ 1100 ร้านโดยย่านนี้จะมีห้างดังเช่นPARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ร้าน 100 เยนพร้อมทั้งร้านขายเสื้อผ้ารองเท้าพร้อมทั้งยังมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกทานอีกด้วย

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก AICHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


วันที่ 5 - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto)ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยจากนั้นเดินทางสู่ศาลเจ้าเฮอันเป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น แม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื่นๆของเกียวโต แต่ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเท่านั้น โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor Komei) ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต

    จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่นให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัยเดินทางสู่เมือง โอซาก้า(Osaka)เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย นำท่านช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koenภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 6 - สนามบินคันไซ - สนามบินเชียงใหม่

08.00 น.

ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ 823

***พิเศษ !!!! บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง***

12.35 น.

เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจวันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินคันไซ
วันที่ 2
สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดชิออนอิน - นาโกย่า - JAZZ DREAM OUTLET
วันที่ 3
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - ซันมาจิซูจิ - อิออนมอลล์
วันที่ 4
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติกเจแปนแอลป์) - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 5
ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 6
สนามบินคันไซ - สนามบินเชียงใหม่