FUN IN JAPAN 6 DAYS โตเกียว ฟูจิ เกียวโต นารา โกเบ โอซาก้า


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public HolidayHilight

 โตเกียว วัดอะซะกุซะ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และชมความงามจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่

 ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ  ให้ท่านได้ชมความงามและเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิในมุมที่สวยงาม

 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค  ชมหมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม และชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

 ปราสาททอง คินคาคุจิ ชมความอลังการองค์ปราสาทอันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง

 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น

 วัดโทไดจิ ขอพร หลวงพ่อโตพระพุทธรูปสำริด ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งเมืองนารา

 ปราสาทฮิเมจิ  ชมความงามของปราสาทสมัยเอโดะที่ยังคงความสมบูรณ์และงดงาม

 ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อกรุงโตเกียว ชินไซบาชิ / แซนด้า พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต    

 เอออน พลาซ่าแหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลายในโอซาก้า

 ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 35,999.- ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

Booking

Booking Seat Status Code Period Price

วันที่ 1 - ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

23.00

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9-10 เคาน์เตอร์  U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนการเดินทาง


วันที่ 2 - กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – นาริตะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ช้อปปิ้งชินจูกุ

02.30

เหินฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้  โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น  เที่ยวบินที่ MU548  (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน)

09.05

ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยเที่ยวบินที่  MU523 (บริการอาหารบนเครื่อง)

12.50

ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจตราคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ท่านจะได้พบกับโคมไฟยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ   นำท่านผ่านชมถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี หรือ The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มีจุดชุมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย  จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเลคทรอนิกส์ เสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเข้าทีพักโรงแรม อิสระพักผ่อน

พักที่โตเกียว  ที่พัก DAY NICE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - โตเกียว – ยามานาชิ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานะ – นาโงย่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ  ชมทะเลสาบคาวากุจิโกะ 1 ใน 5 ของทะเลสาบฟูจิซึ่งเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ทะเลสาบ คาวากุจิโกะ(Kawaguchiko) เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 และมีชายฝั่งที่ยาวที่สุดของทะเลสาบฟูจิทั้ง 5 และยังเป็นทะเลสาบเพียงแห่งเดียวในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้ง 5 ที่มีสะพานยื่นเข้าไปในทะเลสาบ ในแต่ละฤดูกาลจะมีดอกไม้สวยงามบานรอบๆ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ(Kawaguchiko) ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ก็จะเต็มด้วยสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเกาะอุโนะชิมะ(Unoshima)ที่อยู่กลางทะเลสาบ และในวันที่กระแสน้ำในทะเลสาบนิ่งและสงบ คุณก็จะเห็นภาพภูเขาไฟฟูจิ(Fuji))กระทบกับผิวน้ำ ในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้ง 5 ทะเลสาบคาวากุจิโกะ(Kawaguchiko) มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในเรื่องกิจกรรมการตกปลา และกีฬาทางน้ำ บริเวณใกล้ๆ กันนั้นมีพื้นที่โล่งกว้างที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุกขนาดใหญ่, โรงแรม, บ่อน้ำพุร้อนออนเซ็น, พิพิธภัณฑ์งานศิลปะ เป็นต้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ำเย็นจากแหล่งน้ำได้โดยตรง บ่อนี้ค่อนข้างลึกและมีชีวิตทั้วพืช และปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ บางร้านยังขายมันเทศหวานย่าง และแครกเกอร์ข้าคั่ว(osenbei) บนเตาเล็กๆกลางแจ้งส่งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วย  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองนาโงย่า แวะพักผ่อนอิริยาบถที่ทะเลสาบฮามานะ

***อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย***

พักที่นาโงย่า  ที่พัก APA HOTEL NAGOYA SAKAE หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - นาโงย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – โกเบ – แซนด้า พรีเมี่ยม เอาท์เลต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพื่อเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... นำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ น้ำ 3 สายที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ ถนนสายกาน้ำชาให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรือที่เรียกว่า ปราสาทคินคาคุจิ ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ สระน้ำที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม  

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางชม ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น  และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของประตูโทริ ที่เรียงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริซันที่ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชั่วโมงและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “Memory of Geisha” อีกด้วย ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ

นำท่านสู่ SANDA PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้งใหญ่  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ...  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม *บุฟเฟต์นานาชาติ   หลังอาหารอิสระพักผ่อน ไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง

 พักที่โกเบ  ที่พัก KOBE FRUIT FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - ปราสาทฮิเมจิ – สวนเมริเคน – KOBE PORT – โอซาก้า – ชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมะจิ  สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง พ.ศ. 2538 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นปราสาทที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า "ปราสาทนกกระสาขาว" หรือ ฮะคุระโจะ ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง ในปัจจุบันปราสาทฮิเมะจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก  จากนั้นนำท่านชม สวนเมริเคน(Meriken Park) เป็นสวนสาธารณะริมทะเลขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ มีวิวทิวทัศน์ยามเย็นที่สวยงาม ซึ่งนอกจากจะเป็นที่พักผ่อนของชาวเมืองโกเบแล้ว ที่สวนแห่งนี้จะมีสถานที่สำคัญของโกเบ คือ พอร์ตทาวเวอร์(Port Tower) และ พิพิธภัณฑ์เรือเดินทะเล(Kobe Maritime Museum)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ที่ถือเป็นเมืองสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้รับสมญานามว่า เวนิชตะวันออกเนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสำคัญๆ มากมาย เดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า  พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย  เชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ไดมารูนอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม ทาโกยากิหรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ  นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ

 *** อาหารค่ำ อิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ***

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่โอซาก้า  ที่พัก OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - วัดโทไดจิ – อิออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ วัดโทไดจิ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวนสาธารณะเมืองนารา  ชม วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในของวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่เมืองนารา พระพุทธรูปองค์นี้ทำจากสำริด ความสูง 16 เมตร หนัก 500 ตัน ถือเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นพระพุทธรูปองค์ต้นแบบของพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ทางด้านขวามือของพระใหญ่จะเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิม และทางด้านซ้ายของพระใหญ่จะมีเสาต้นหนึ่งถูกเจาะรูอยู่ คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าหากใครอธิษฐานอะไรแล้วสามารถลอดเสาต้นนี้ได้คำอธิฐานจะเป็นจริง  อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความสวยงามและได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่ สวนกวางแห่งนี้  ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยนสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ เลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

*** อาหารเที่ยง อิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ***

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า

16.55

เหินฟ้าสู่นครเซี่ยงไฮ้ สายการบินไชน่าอีสเทิร์น  เที่ยวบิน MU 748 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง        

18.35

ถึงท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

21.45

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น  เที่ยวบินที่ MU 547  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

01.05

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

1.            ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.            ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.            ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4.            ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5.            ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

*** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***

6.            ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง

       สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

1.            ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว

2.            ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.            ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

4.            ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

5.            ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 เยน/วัน/ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

มัดจำท่านละ 15,000 บาทภายในวัน 3 วันหลังทำการจอง

ส่วนเหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

1.     1.กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท

2.     2.กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด แต่ถ้าสามารถ

หาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่น

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

หมายเหตุ

1.            การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

2.            ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว

3.            การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทาง

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

1.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด

2.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3.            ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจำนวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ

หมายเหตุ :            

1.  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

2.  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

 

 


ทัวร์แนะนำ


ใบไม้เปลี่ยนสี...แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน [FD]

ใบไม้เปลี่ยนสี...แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน [FD]


☺ เมืองต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่

☺ ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง

☺ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG

☺ จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง

☺ คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เดินทาง : -

เริ่มต้น

19,999.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว  4 วัน 3 คืน [FD850-851]

บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน [FD850-851]


ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

....สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช อาหารซัวเถา 18 อย่าง .... 

ซัวเถา นมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง

เดินทาง : -

เริ่มต้น

14,999.-

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

โปรอิ่มบุญ...เซี่ยงไฮ้ ภูถ่อซาน 5 วัน 3 คืน

โปรอิ่มบุญ...เซี่ยงไฮ้ ภูถ่อซาน 5 วัน 3 คืน


☺ เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน

☺ วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซานขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี องค์หนานไห่กวนอิม

☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า Global Harbor

เดินทาง : -

เริ่มต้น

15,999.-

บาท/ท่าน

Air Asia X (XJ)