Taiwan Teipei Sabai Sabai (3 วัน 2 คืน F-VZ-TPE4)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

  • อุทยานเหย๋หลิ่ว
  • กระเช้าเหมาคง
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
  • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • ลิ้มรส ... พระกระโดดกำแพง

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 11999 ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 สายการบิน : Vietjet AIR (VZ)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน

12.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง 

15.10 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบินเวียทเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ564

19.45 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมPAPA WHALE HOTELหรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETICS SHOP - ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ซีเหมินติง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

    นำท่านชม วัดหลงซาน เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่มีอายุมากกว่า 200 ปีที่สร้างขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิมและม่าจ้อโป๋ และเป็นวัดมหายาน รวมถึงลัทธิเต๋า เช่นกันซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียวแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษของศาลเจ้าแบบไต้หวันวัดหลงซานเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทำให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะอยู่เป็นประจำ

    นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไค เช็คอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่ ร้านCOSMETICS SHOP ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรค์มากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก

    จากนั้นพาท่านซื้อขนมที่เป็นขนมที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ให้ท่านได้ลิ้มรสขนมพร้อมของทานเล่นต่างๆที่อยู่ภายในร้าน 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง

    หลังรับประทานอาหารนำท่านสู่สถานี กระเช้าเมาคง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเคเบิลคาร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะไต้หวัน ประกอบด้วย 4 สถานี แต่ละสถานีจะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว ไร่ชาต้นตำรับที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอม กาแฟ และ ไอศครีมขึ้นชื่อ พาท่านพบกับความตื่นเต้นในการนั่งกระเช้าลอยฟ้าเมาคงกอนโดลา โลดแล่นเหนือเมืองไทเปมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดท่านจะได้พบกับบรรยากาศธรรมชาติ  ชมวิวรอบเมืองไทเปในมุมสูงที่แปลกตา แตกต่างจากวิวเดิมๆที่เคยสัมผัส เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ท่านจะได้ชมวิวรอบเมืองไทเปที่นอกเหนือไปจากตึกเทไป 101 ให้ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงระดับโลก เริ่มสร้างเมือปี 1997 ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเขตพิเศษของซินอี้ เมืองไทเป  ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเขตที่มีการพัฒนาที่นำยุคสมัยก่อนและสมัยใหม่มาประสมประสานกันมาพัฒนา ในปี 70 หรือเรียกว่า ยุคของ ไทเป แมนฮัลตัล ก็ว่าได้ และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซึ่ง หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายว่า ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความก้าวหน้าทาง High Technology จึงนำมารวมกัน คือ ความก้าวหน้าทางด้าน Technology ที่ดีที่สุด
    นำท่าน ช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระมื้อค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ1โคม) - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว - GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

    จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตั้งอยู่ในอำเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย ให้ท่านได้ ปล่อยโคม (4 ท่านต่อ 1 โคม) โคมลอยของไต้หวัน ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ 

    จากนั้นนำท่าน สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันนำท่านเดินทางสู่ไทเป 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

    หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหินทรายเหย่หลิว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวันตั้งอยู่ทางตอนเหนือมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตาซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้

    จากนั้นนำท่านสู่ GLORIA OUTLET ภายในOutlets มีร้านค้าทั้งหมดถึง285 จะเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเช่นArmani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆอีกมากมายด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า35% – 70%ให้ท่านทุกท่านสามารถดื่มด่ำกับการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.45 น.

ออกเดินทาง กลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียทเจท เที่ยวบินที่ VZ565

23.40 น.

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพวันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน
วันที่ 2
วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETICS SHOP - ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ซีเหมินติง
วันที่ 3
ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ1โคม) - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว - GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ