Taiwan Chill Chill 4 วัน 3 คืน [F-VZ-TPE3]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดเหวินหวู่
  • เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
  • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
  • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  • ลิ้มรส ... เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 16990 ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 สายการบิน : Vietjet AIR (VZ)

วันที่ 1 - สุวรรณภูมิ - เถาหยวน - ตึก101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - เจียงไคเชค

08.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง 

10.05 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบินเวียทเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ562

14.40 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

    นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเปเพื่อนำท่านเดินทางไปยัง ตึกไทเป101 เพื่อนำท่านถ่ายกับตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเปและเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ.2547 - 2553 จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(Chiang Kai Shek Memorial Hall) เป็นสถานที่รวบรวมประวัติของใช้สำคัญรถและจำลองห้องทำงานของท่านเจียงไคเช็คสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง 
ที่พัก โรงแรม Lido Forestry Spa Resort 4*หรือเทียบเท่า  (แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก)


วันที่ 2 - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอูหลง - ร้านMIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม) - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”  จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง (พระถังซำจั๋ง) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของรูปปั้นพระเสวียนจั้งท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงได้จากที่แห่งนี้

    นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม 

    นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน จากนั้นนำท่าน เช็คอินร้านไอศกรีมณร้านMIYAHARA ร้านไอศกรีมชื่อดังของไต้หวัน(ไม่รวมค่าไอศกรีม)

    หลังจากนั้นนำท่านไปที่ เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่นและของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมายมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทุกวัย

ค่ำ

อิสระมื้อค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม STAY HOTEL4*หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

    หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางเข้าสู่ เมืองไทเป  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวันนำท่านเดินทางซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่าน สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน

    นำท่านสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตั้งอยู่ในอำเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย ให้ท่านได้ ปล่อยโคม (4 ท่านต่อ 1 โคม) โคมลอยของไต้หวัน ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

    จากนั้นเดินทางสู่ วัดหลงซาน(Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเปตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่ามีอายุเกือบ 300 ร้อยปีสร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วยทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดแต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั้งศาสนาพุทธเต๋าและขงจื๋อเช่นเจ้าแม่ทับทิมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอูเรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงานและเทพเย่ว์เหล่าหรือผู้เฒ่าจันทราที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก

    จากนั้นท่าน ช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
พัก โรงแรม HOTEL PAPA WHALE 4*หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - GLORIA OUTLETS - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 

    นำท่านเดินทางไป GLORIA OUTLETS เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีสินค้าและสิ่งบันเทิงมากมายรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาอย่างไม่ขาดสาย  อีกทั้งยังมีจุดน่าสนใจอย่าง ถือเป็นสิ่งที่โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมที่แห่งนี้

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.40 น.

ออกเดินทาง กลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียทเจท เที่ยวบินที่ VZ563

18.35 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพวันที่ 1
สุวรรณภูมิ - เถาหยวน - ตึก101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - เจียงไคเชค
วันที่ 2
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอูหลง - ร้านMIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม) - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
วันที่ 4
GLORIA OUTLETS - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามสุวรรณภูมิ