Taiwan Sakura 4 วัน 3 คืน [F-FDTPE1]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

  • ชมซากุระไต้หวัน วัดเทียนหยวน
  • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
  • อุทยานเหย๋หลิ่ว

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 14990 ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังวัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

04.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง 

06.40 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 230

11.25 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เพื่อนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

    หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า“สุริยัน-จันทรา”จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของรูปปั้นพระเสวียนจั้งท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงได้จากที่แห่งนี้

    นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่าหากได้บูชาเทพเจ้ากวนอูจะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีแต่คนจงรักภักดีหรือหากวางแผนสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวันที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เพื่อนำท่าน ช้อปปิ้งเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่นและของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมายมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทุกวัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหารนำท่าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม STAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - เมืองไถจง - เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - ชมซากุระวัดเทียนหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 

    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อนำท่าน ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันนำท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวันนำท่านเดินทางซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นำท่าน ชมซากุระไต้หวันที่ วัดเทียนหยวนWuji Tianyuan Temple หรือ天元宮 (เทียนหยวนกง) วัดดังของไทเปขึ้นชื่อในเรื่องของจุดชมซากุระที่สวยสุดๆแห่งหนึ่งในไต้หวัน

    นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดีโดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณบันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์หลังคาสีน้ำเงินรวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดงที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพความเท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียวกันตามสีของธงชาติไต้หวัน

    จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

ให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหาร ให้ท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - DUTY FREE - อุทยานเหย่หลิว - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - เมืองไทเป - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

    หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้ง Duty Free สินค้าแบรนด์ดังต่างเช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆอีกมากมายด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า35% – 70%ให้ท่านทุกท่านสามารถดื่มด่ำกับการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม

    จากนั้นนำท่านไปยัง อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงามซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด

    หลังอาหารนำท่านเดินทางไป สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลงจิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งเพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้าร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย *เสาร์-อาทิตย์ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ*

    จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวันตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตรได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวันภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดีตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที่มีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที

ค่ำ

ให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหาร ให้ท่าน เข้าสู่โรงแรมที่พัก LIDO FORESTRY SPA RESORTหรือเทียบเท่า ให้ท่านแช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก


วันที่ 4 - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระเพื่อ เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

12.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 231

15.00 น.

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพวันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังวัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองไถจง - เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - ชมซากุระวัดเทียนหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
วันที่ 3
DUTY FREE - อุทยานเหย่หลิว - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - เมืองไทเป - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
วันที่ 4
สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง