ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5 วัน 4 คืน (บินตรงเชียงใหม่-ไทเป F-CITPE1)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

  • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  • ปั่นจักรยาน Shen'ao Rail Bike
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
  • วัดเหวินหวู่
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อุทยานเหย๋หลิ่ว
  • วัดหลงซาน
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • ลิ้มรส ... เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง ชาบูสไตล์ไต้หวัน

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 21990 ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 สายการบิน : China Airlines (CI)

วันที่ 1 - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

09.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA AIRLINES
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง 

12.15 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 852
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.40 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เพื่อนำท่านสู่ เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แหล่งเสื้อผ้าสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยพร้อมทั้งยังมีร้านอาหารมากมาย ตั้งอยู่ในย่านช็อปปิ้งชื่อดังแห่งนี้ให้ท่านได้ลองเลือกลิ้มรส

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
ที่พัก โรงแรม STAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์มาเก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทางจากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง (the Buddhist monk Xuanzang) ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถังที่ได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิถังให้ไปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระไตรปิฎกวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยัน (Sun Lake) และทะเลสาบจันทรา (Moon Lake) ภายในวัดมีรูปทองคำของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า ‘ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ’นอกจากนี้ภายนอกวัดยังมีการสร้างท่าเรือริมน้ำที่หันหลังให้ภูเขานักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือมาลงเทียบที่ท่าแห่งนี้ืเพื่อขึ้นบันไดเข้าเยี่ยมชมวัดเสวียนจั๋งได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

    นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ตั้งอยู่ด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่าน ชิมชาอู่หลง ชาขึ้นชื่อของไต้หวัน

    จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งเถาหยวนไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเถาหยวนและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้า ให้ท่านเลือกอย่างครบครัน พร้อมกันนั้นยังมีอาหารและร้านอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกชิม

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม TAO GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ไทเป - ร้านเครื่องสำอางค์ - ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    จากนั้นนำท่านสู่ ร้านเครื่องสำอางค์ นำท่านชมผลิตภัณฑ์ความงามที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านแวะ ชิมพายสับปะรด สิ้นค้าขึ้นชื่อของไต้หวันให้ท่านได้เลือกเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)เพื่อให้ท่านถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เริ่มสร้างเมือปี 1997 ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเขตพิเศษของซินอี้ เมืองไทเป  ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเขตที่มีการพัฒนาที่นำยุคสมัยก่อนและสมัยใหม่มาประสมประสานกันมาพัฒนา ในปี 70 หรือเรียกว่า ยุคของ ไทเป แมนฮัลตัล ก็ว่าได้ และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซึ่ง หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายว่า ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความก้าวหน้าทาง High Technology จึงนำมารวมกัน คือ ความก้าวหน้าทางด้าน Technology ที่ดีที่สุด 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา

    จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดีโดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่ง ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า มีอายุประมาณ 300 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝูเจี๊ยน ช่วง ปี ค.ศ. 1738

    จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - DUTY FREE - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - SHEN AORAIL BIKE - แช่น้ำแร่ส่วนตัว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    นำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าแบรนด์ดังมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวันแหลมทอดยาวออกไปนอกทะเล ยาว 1,700 เมตรมีอายุนับล้านปีเป็นแนวหินปูนที่เกิดจากลมทะเลทำให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงรูปทรงจนแปลกตา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

    จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันพร้อมกันนั้นยังมีร้านอาหารมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ระหว่างทานเดิน ซึ่งถือว่าจิ่วเฟิ่นเป็นที่รวมอาหารพื้นเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดที่จะแวะชิมอาหารบนจิ่วเฟิ่นแห่งนี้ถึงเวลานัดพบนำท่านเดินทางสู่ SHEN AO RAIL BILK เป็นการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ การปั่นเรลไบค์เป็นการปั่นไปพร้อมกับรับชมธรรมชาติสองฝั่งทาง


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง
ที่พัก โรงแรม LIDO FORETRY SPA RESORT หรือเทียบเท่า
แช่น้ำแร่ส่วนตัว ณ ห้องพัก


วันที่ 5 - สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานเชียงใหม่

08.05 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI851 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์มาเก็ต
วันที่ 3
ไทเป - ร้านเครื่องสำอางค์ - ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
วันที่ 4
DUTY FREE - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - SHEN AORAIL BIKE - แช่น้ำแร่ส่วนตัว
วันที่ 5
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานเชียงใหม่