Taiwan Love Love 4 วัน 3 คืน [F-BR-TPE04]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

  • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ไหว้ขอพรเจ้าพ่อกวนอู
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อนุสรณ์เจียงไคเชค
  • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  • ลิ้มรส ... เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
  • พักผ่อนช้อปปิ้ง ซีเหมินติง

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 23990 ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 สายการบิน : Eva Air (BR)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ไทเป - ซีเหมินติง

10.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

12.10 น.

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 212
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.45 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

    นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม MIDTOWN RICHARDSON HOTEL4*หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๊ง – วัดเหวินหวู่ SHIN SEI GREEN WATER WAY – ร้านไอศกรีม MIYAHARA (ไม่รวมค่าไอศครีม) – ฝงเจียไนท์ มาร์เก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”  

    จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง (พระถังซำจั๊ง) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างจากวัดเสวียนจั้ง (Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวัดมีประดิษฐานของรูปปั้นพระเสวียนจั้ง (the Buddhist monk Xuanzang) ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถัง ที่ได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงได้จากที่แห่งนี้

    นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือ หากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้จากนั้นนำท่านเดินทาง ชิมชาอู่หลง ซึ่งเป็นชาอู่หลงของไต้หวันเป็นชาชื่อดังและรสชาติกลมกล่อม ให้ท่านได้เป็นของฝาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

    นำท่านเดินทางสู่ ร้านไอศครีม ณ ร้าน MIYAHARA ร้านไอศกรีมชื่อดังของไต้หวัน (ไม่รวมค่าไอศครีม)จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ1โคม) - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - DUTY FREE - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    นำท่านสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตั้งอยู่ในอำเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหินเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ดังนั้นหมู่บ้านโบราณสือเฟินจึงทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องอาหารที่เป็นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอยให้ท่านได้ปล่อยโคม (4 ท่านต่อ 1 โคม)โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ 

    สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือก

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

    จากนั้นนำท่านเดินทาสู่ร้านค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่งจะมีสินค้าหลากหลายรายการให้ท่านได้เลือกซื่อ

    จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึก ไทเป 101 Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร ด้านบนมีจุดชมวิวในร่มที่ชั้น 89 และสามารถขึ้นบันไดต่อไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น 89)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
ที่พัก โรงแรม MIDTOWN RICHARDSON HOTEL 4*หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - มิตซุยเอาท์เลท ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

    นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไต้หวันและเป็นสถานที่ที่รวบรวมโบราณวัตถุของราชวงศ์จีนโบราณไว้มากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนมากกว่า 650,000 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นนั้นก็มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี

    นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คอันสำคัญของไทเปที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสายแล้ว ยังเป็นโรงละครแห่งชาติและสถานที่สำหรับจัดคอนเสิร์ตของไต้หวันที่มีการแสดงจากศิลปินและนักร้องชื่อดังมากมายให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง

    นำท่านชม วัดหลงซาน เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตวานหัว กรุงไทเป ไต้หวัน สร้างขึ้นโดยผู้ที่อพยพมาจากฝูเจียนในช่วงราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ. 1738 โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิมและม่าจ้อโป๋ และเป็นวัดมหายาน รวมถึงลัทธิเต๋า เช่นกันซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียวแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษของศาลเจ้าแบบไต้หวันวัดหลงซานเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทำให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะอยู่เป็นประจำ นำท่านสู่ มิตซุย เอาท์เลท ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่นามบิน 

22.30 น.

ออกเดินทาง กลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 061

01.25 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพวันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ไทเป - ซีเหมินติง
วันที่ 2
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๊ง – วัดเหวินหวู่ SHIN SEI GREEN WATER WAY – ร้านไอศกรีม MIYAHARA (ไม่รวมค่าไอศครีม) – ฝงเจียไนท์ มาร์เก็ต
วันที่ 3
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ1โคม) - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - DUTY FREE - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
วันที่ 4
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - มิตซุยเอาท์เลท ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ