FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N ซุปตาร์“คุมะมงซากุระ” [FD005]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

 • โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
 • ภูมิภาคคิวชู สีสันญี่ปุ่น ทางตอนใต้
 • สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • ซากุระโนะบาบะโจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท
 • เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ
 •  ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ 
 • ชมบ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ
 • เที่ยวหมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป 
 • **เดินชมซากุระเริ่มตั้งแต่สถานียุฟุอิน (Yufuin Station) และสถานที่ชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของเมืองยูฟุอิน(Yufuin) ก็คือบริเวณริมแม่น้ำโออิตะ
 • ขอพรความรู้ จากเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าดะไซฟุ 
 • พบกับ กันดั๊มตัวใหม่ขนาดเท่าของจริง ณ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
 • อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 29888 ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม 2566 สายการบิน : Air Asia X (XJ)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯประเทศไทย

22.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA  ใช้เครื่อง AIRBUS A321-NEO จำนวน 237 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


วันที่ 2 - ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

01.35 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ FD736

08.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
เดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto)จังหวัดในภูมิภาคคิวชูมีน้องหมีดำคุมะมง (Kumamon) เป็นมาสค็อตประจำจังหวัดที่โด่งดังไปทั่วโลกผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์และปลูกผืชพักผลไม้เป็นจังหวัดที่ส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนำท่านเข้าชม ปราสาทคุมาโมโตะ (KumamotoCastle) เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นจัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปีค.ศ.1601 โดยคาโตะคิโยมาสะและใช้เวลาในการก่อสร้างเจ็ดปีปราสาทแห่งนี้ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า“กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ)เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงาม เมื่อปี ค.ศ.2016 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ส่งผลให้ตัวปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต้องปิดปรับปรุงไปหลายปี จนปัจจุบันทุกท่านสามารถเข้าชมความสวยงามและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ได้แล้ว 
นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะโจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien)ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของตัวปราสาทคุมาโมโตะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีเอกลักษณ์ สไตล์ย้อนยุคที่ถูกจัดสรรพื้นที่มาเป็นอย่างดี จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสินค้าพื้นเมืองข้าวของเครื่องใช้ของฝากต่างๆและพิพิธภัณฑ์Wakuwakuที่บอกเล่าความเป็นมาของเมือง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารขายของกินต่างๆ โดยเฉพาะ เมนูท้องถิ่น เช่น ไอศกรีมชาเขียว ที่รสชาติเขียวแบบตะโกนกันไปเลย หรือ ราเมนเนื้อม้า ที่แปลกแต่เค้าว่าอร่อยกัน แม้แต่เบียร์คุมาโมโตะ ที่มาเยือนแล้ว แนะว่าไม่ควรพลาด อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านสู่ คุมะมงสแควร์ (Kumamon Squar) สำนักงานของKumamoto Prefecture Sale Managerที่มีคุมะมงเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนั่นเอง ที่นี่เป็นเหมือนศูนย์ปฏิบัติการของคุมะมงมีจัดแสดงภาพที่ระลึกตอนคุมะมงเดินทางไปยังที่ต่างๆตั้งแต่อดีต ภายในมีร้านขายของที่ระลึกคาเฟ่ฯลฯเรียกได้ว่าสาวกคุมะมงต้องเป็นปลื้มเพราะอาหารขนมของใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าต่างๆล้วนมีคาแรคเตอร์คุมะมงอยู่ด้วยใครเป็นแฟนคลับหมีดำมาดกวนคุมะมงคงได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอน 
เดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (Kusasenri) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ประกอบไปด้วยบึงน้ำและไฮไลท์!!! สำคัญคือปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเคะ (Nakadake Crater) ซึ่งยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาตั้งตระหง่านอยู่เป็นฉากหลังและเนื่องจากพื้นที่ในบริเวณนี้เหมาะแก่การทำปศุสัตว์จึงมีโอกาสได้พบกับฝูงม้าและฝูงวัวที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาและบรรยากาศอันน่าประทับใจแบบชนบทญี่ปุ่นและที่สำคัญในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคมจะมีให้บริการนักท่องเที่ยวสามารถขี่ม้าเพื่อชมธรรมชาติโดยรอบบริเวณนี้ได้ด้วย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองในจังหวัดโออิตะตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองท่องเที่ยวแช่น้ำพุร้อนยอดนิยอมของญี่ปุ่นจัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวนิยมมาแช่ออนเซนหรืออบทรายร้อนริมทะเลที่เมืองนี้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Kamenoi Hotelหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น


วันที่ 3 - บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ(เข้าชม 2 บ่อ) - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ –ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มปาร์คฟุกุโอกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)
นำท่านสู่ บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (Beppu JigokuMeguri Or Hell Tour)หรือบ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปดเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้นเช่นกำมะถันแร่เหล็กโซเดียมคาร์บอเนตเรเดียมเป็นต้นและร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (ให้ท่านเข้าชม 2 บ่อ) 
นำท่านสู่ เมืองยุฟุอิน (Yufuin)เมืองเล็กๆในจังหวัดโออิตะ (Oita) ที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งอนเซ็นชื่อดังและที่นี่ก็เต็มไปด้วยสถานที่น่ารักๆมีถนนที่เรียงรายไปด้วยคาแรคเตอร์คาเฟ่และร้านขายของเก่าของกระจุกกระจิกมากมายระหว่างทางไม่ควรพลาดที่จะแวะ ยุฟุอินฟลอรัลวิลเลจ (Yufuin Floral Village) ธีมปาร์คในบรรยากาศแห่งเทพนิยายที่ดูราวกับกำลังหลงเข้าไปในเหมือนจำลองหมู่บ้านสไตล์ยุโรปร้านค้าทุกหลังเป็นสีเหลืองที่มีแต่ร้านที่มีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ส่วนในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนดอกซากุระของที่เมืองยุฟุอิน (Yufuin)ก็เริ่มผลิบานโดยสามารถเดินชมซากุระเริ่มตั้งแต่สถานียุฟุอิน (Yufuin Station) และสถานที่ชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของเมืองยูฟุอิน (Yufuin) ก็คือบริเวณริมแม่น้ำโออิตะ (Oita River) ที่ในช่วงนี้ของทุกปีจะมีทุ่งดอกนาโนะฮานะ (Nanohana) หรือดอกเรปซีด (Rapeseed) สีเหลืองสดใสเบ่งบานตัดกันกับสีชมพูของซากุระที่เรียงรายขนานไปกับแนวแม่น้ำและยังมีฉากหลังเป็นภูเขายุฟุ (Mt.Yufu) ตั่งตระหง่านเพิ่มความพิเศษให้กับการมาชมดอกไม้ของเมืองนี้พิเศษยิ่งกว่าที่ไหนๆในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นเงาสะท้อนของภูเขายุฟุ (Mt.Yufu) และดอกซากรุะบนผิวแม่น้ำโออิตะ (Oita River) ได้อีกด้วย!!ไฮไลท์ประจำเมืองยูฟุอินบ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิดภายในหมู่บ้านมีถนนช้อปปิ้ง มีร้านรวงต่างๆ ที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก ร้านไอศกรีม หรือ คาเฟ่น่ารักๆ อย่างAlice Tea คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าและจิบน้ำชากับMad Hatter หรือจะเป็นร้านขนม ที่มีเค้าโครงมาจาก Kiki’s Delivery Service กลิ่นหอมของขนมปังอบอวลน่ากินสุดๆ นอกจากนี้ยังมี จุดพักเหนื่อยให้แช่ออนเซ็นเท้าอีกมากมาย เดินเลยจากถนนช้อปปิ้งไป ท่านจะได้พบความงามของ ทะเลสาบคิริน (Kirin Lake) น้ำทะเลสาบใสเห็นตัวปลาแหวกว่ายในผืนน้ำ บางช่วงมีหมอกบางๆ ลง นับว่าคุ้มค่ากับการมาเห็นความงามนี้ด้วยตาตัวเองสักครั้งนึงอย่างแน่นอน อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง

เลือกรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านยูฟุอินตามอัธยาศัย(3)Cash Back ท่านละ 1000 เยน (จ่ายโดยไกด์หน้างาน) 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka)เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองท่าที่สำคัญมานานหลายร้อยปีมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติวัฒนธรรมตลอดจนแหล่งช้อปปิ้งและอาหารหลากหลายเรียกว่าเป็นเมืองที่ครบครันทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านสู่ ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู (DazaifuTenmagu Shrine) เป็นวัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้คือซุกาวาระโนะมิจิซาเนะ ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการนักการเมืองและนักเขียนที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้คนมากมายทั่วประเทศญี่ปุ่นมีผลงานที่โดดเด่นในช่วงปีค.ศ. 800 - 900 จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาภายในมีรูปปั้นวัวสัมฤทธิ์ในท่านั่งหมอบ เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของศาลเจ้าแห่งนี้ เมื่อเข้าเขตศาลเจ้าจะมีสะพานทอดข้ามสระชินจิอิเคะ สะพาน 3 สะพานทอดต่อกันจนถึงศาลเจ้าหลัก แต่ละสะพานแสดงถึง "อดีตปัจจุบันและอนาคต" การเดินข้ามสะพานนี้เปรียบได้กับการชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะเข้าพบเทพเจ้า ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีถนนช้อปปิ้งที่เรียกกันว่า ซังโดะ เป็นเสน่ห์อย่างนึงสำหรับผู้ที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่แห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองขนมพื้นบ้าน ตั้งแต่โมจิย่างขนมที่ทำจากถั่วไปจนถึงเครื่องรางและสิ่งนำโชคทั้งหลายมีร้านค้ากว่า 100 แห่งใกล้กันยังมี มีสตาร์บัค สาขาศาลเจ้าดะไซฟุ ที่ว่ากันว่าว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ณ ฟุกุโอกะ เบย์ พลาซ่า Fukuoka Bay Plaza อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีทั้งเสื้อผ้าน้ำหอมต่างๆตามอัธยาศัย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง)
นำท่านสู่ กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ไฮไลท์!!! ชม กันดั้มตัวใหม่ล่าสุดขนาดเท่าของจริง “Nu Gundam”และยังถูกประกาศว่าเป็นกันดั้มที่สูงในญี่ปุ่นมีการระบุความสูงประมาณ 20 เมตรซึ่งสูงกว่าRX-0 Unicorn Gundam ในโตเกียวที่สูง 19.7 เมตรและสูงกว่าRX-78-2 Gundam ในโยโกฮาม่าที่สูง 18 เมตร โดย NU Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องMobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ที่ฉายในปีค.ศ.1988 ถึงจะผ่านมามากกว่า 30 ปีแต่ยังคงเป็นที่รักและที่นิยม ของแฟนๆกันดั้มทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka ในฟุกุโอกะ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.2022 ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ใครมาเยือนฟุกุโอกะไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuokaหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  


วันที่ 4 - อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)

***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ ณ เมืองฟุกุโอกะ

 • ซากปราสาทฟูกุโอกะและสวนมาอิซูรุ (Fukuoka Castle Ruin and Maizuru Park)ปราสาทนี้สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ(Edo)และเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชูปัจจุบันเหลือเพียงซากของกำแพงและฐานของหอคอยเล็กๆอยู่ภายในสวนสาธารณะที่มีที่สำหรับเดินเล่นโดยจะมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะได้ด้วยที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระชื่อดังของเมืองฟุกุโอกะ
 • วัดโทโชจิ(Tochoji Temple)เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นปัจจุบันได้รับดูแลรักษาโดยการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองฟูกุโอกะภายในวัดจะมีวิหารที่มีพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้แกะสลักสูงถึง10.8 เมตรเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นใช้เวลาสร้างนานถึง4 ปีและเป็นที่รู้จักกันว่าฟูกุโอกะไดบุสสึ(Fukuoka Daibutsu)หรือพระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ
 • สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิและหอคอยฟุกุโอกะ(Momochi Park and Fukuoka Tower)ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้จะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นมีต้นไม้เรียงไปตามทางเดินและอาคารรูปทรงแปลกทันสมัยสวยงามและจะมีส่วนที่เป็นเกาะลอยยื่นออกไปในทะเลเรียกว่ามาริซอน(Marizon) ที่มีมีร้านค้าร้านอาหารเล็กๆตกแต่งและออกแบบอาคารเป็นสไลต์อิตาลีทั้งหมดและที่ด้านฝั่งติดถนนของสวนแห่งนี้จะเป็นหอคอยฟุกุโอกะตึกที่สูงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะมีลานชมวิวแบบ360องศาที่ความสูง 123 เมตรทำให้สามารถชมวิวไปรอบๆเห็นทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟูกุโอกะ
 • วัดโชฟุคุจิ (Shofukuji)เป็นวัดเซนแห่งแรกของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1195 โดยพระไออิไซ(Eisai)ที่กลับมาจากเมืองจีนและได้นำศาสนาพุทธนิกายเซนสาขารินไซจากเมืองจีนกลับเข้ามาเผยแพร่ด้วยและได้รับความนิยมอย่างมาในหมู่ซามูไรในสมัยนั้นจนเป็นที่นิยมกันไปทั่วประเทศญี่ปุ่น
 • สวนโอโฮริ (Ohori Park)สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟูกุโอกะที่มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางโดยจะมีทางเดินรอบๆสระน้ำที่มีระยะทางรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตรเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของคนท้องถิ่นผู้คนจะนิยมมาออกกำลังกายเดินเล่นจูงสุนัขหรือนั่งเล่นรอบๆสระน้ำ
 • ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้ำ (Yatai Food Stall)เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะโดยทั่วๆไปร้านแบบยาไตมักจะมีที่นั่งได้แค่6-10 ที่นั่งเท่านั้นซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินได้เร็วๆแต่อยู่ท้องทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ150 ร้านแต่บริเวณที่น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไปแล้วก็คือแถวตอนใต้ของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ที่อยู่กลางเมืองฟูกุโอกะเพราะจะมีร้านอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ10 ร้านตลอดทางเดินริมน้ำที่ได้บรรยากาศดี
 • ห้างคาแนลซิตี้ (Canal City)เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะประเทศญี่ปุ่นได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่อยู่ในเมืองประกอบด้วยร้านค้าร้านกาแฟภัตตาคารโรงละครศูนย์เกมโรงภาพยนตร์โรงแรมสองแห่งและคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย**
ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuokaหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  


วันที่ 5 - ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5) 
หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ 

10.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD737

14.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND)
หักออกจากราคาทัวร์7,900 บาท/ท่าน
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น*
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **


วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯประเทศไทย
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
วันที่ 3
บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ(เข้าชม 2 บ่อ) - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ –ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มปาร์คฟุกุโอกะ
วันที่ 4
อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ