OSAKA KYOTO GIFU MATSUMOTO6D4N ซุปตาร์บ้านน้ำแข็ง [XJ033]


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

 • โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
 • สักการะ พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งเมืองนารา
 • ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
 • ช้อปปิ้งซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า
 • เพลิดเพลิน กิจกรรมฤดูหนาวพร้อมสัมผัสหิมะ ณ ลานสกีเมืองกุโจ
 • ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดยUNESCO ณชิราคาวาโกะ
 • เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่าฉายาLittle Kyoto ณถนนซันมาจิซูจิ
 • อลังการ ปราสาทอีกา หรือ ปราสาทมัตสึโมโตะ
 • เยือน ไร่วาซาบิไดโอ ไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • ชมเมืองเก่าสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ณ เมืองนาราอิ
 • สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นเรียนรู้พิธีชงชาณ วัดเฮอัน
 • เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต 
 • ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งจุใจณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ 
 • พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 37888 ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 สายการบิน : Air Asia X (XJ)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

22.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน


วันที่ 2 - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองนาโกย่า - งานประดับไฟฤดูหนาวณหมู่บ้านนาบานะโนะซาโตะ

01.15 น

เหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชูประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมมีสวนสนุกขนาดใหญ่ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เช่นทาโกะยากิโอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) และคุชิคัตสึเดินทางสู่ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)(ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้าหอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้นตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำและสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตกความงดงามของปราสาทถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทั้งปี

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
เดินทางสู่ เมืองนารา (Nara)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600) เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก นำท่านสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji)วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara)เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสานี้มีขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และด้านล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า
นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya)เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30ชั่วโมง) ชมงานประดับไฟฤดูหนาวณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato Winter Illumination)เป็นธีมพาร์คสวนดอกไม้ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง4 ฤดูกาลสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไฮไลท์!!! การประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นจะมีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษเนื่องจากมีการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือการประดับไฟในน้ำ (Water Illumination)อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอลังการงานประดับไฟที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีมุมให้เก็บภาพประทับใจกลับไปอย่างมากมาย 

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ The B Nagoyaหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 3 - อิสระกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีเมืองกุโจจังหวัดกิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายามะ - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีเมืองกุโจ จังหวัดกิฟุอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวบนลานสกีหิมะขาวโพลนกว้างสุดลูกหูลูกตาท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกีสำหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีทั้งถาดเลื่อน(Sled Snow board)หรือกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ)
**หมายเหตุ กรณีที่หิมะไม่หนาฟูมากพอที่จะเล่นสกีได้ในช่วงต้นฤดูกาลเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในปีนั้นๆ สงวนสิทธิ์ ปรับโปรแกรมไปเที่ยวในตัวเมืองกุโจฮาจิมังแทน โดยไกด์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งลูกค้าหน้างานเอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50นาที) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!!หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า กัชโช มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลกจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ(Takayama)จังหวัดกิฟุเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ำใสจำนวนมาก อบอวลไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)อิสระให้ท่านเดินเล่นถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street)ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโตหรือเกียวโตน้อยเป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์บ้านเรือน, ร้านค้า, คาเฟ่และโรงสาเกสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณและยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้นอกจากนี้ยังมีวัด, ศาลเจ้า, สะพานและตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คนตัวเมืองสวยสะอาดทันสมัยและมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
นำท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto)เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโนะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 4 - ปราสาทมัตสึโมโตะ - ไร่วาซาบิไดโอะ - เมืองนาราอิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
นำท่านเข้าชมปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)เป็น1 ใน12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและเป็น1 ใน5 ปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติเป็นปราสาทที่สร้างอยู่บนพื้นที่ราบมีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลักและเนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำและปีกด้านต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนกเลยมีชื่อเรียกว่าคาราซุโจที่แปลว่าปราสาทอีกาสำหรับข้างในตัวปราสาทมีขั้นบันไดสูงชันและเพดานที่ไม่สูงมากบริเวณทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื่องใช้ทางประวัติศาสตร์เช่นชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ, ปืนคาบศิลาและอาวุธที่เคยใช้สู้รบในสมัยก่อนหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้แคบๆมีช่องสำหรับยิงปืนและยิงลูกธนูท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นและเมืองมัตสึโมโตะได้จากชั้นบนสุดของปราสาทแห่งนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
จากนั้นเดินทางสู่ ไร่วาซาบิไดโอะ (Daio Wasabi Farm) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50นาที) ไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นสัมผัสขั้นตอนการผลิตที่ทางไร่พิถีพิถันมากๆกว่าจะได้เจ้าวาซาบิส่งตรงมาถึงผู้บริโภคได้ไร่แห่งนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสายไร่ที่ใครได้ลองมาต้องติดอกติดใจด้วยทำเลที่ตั้งการที่ทางไร่ใช้น้ำบริสุทธิ์จากลำธารที่ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมภายในนอกจากไร่วาซาบิแล้วยังมีร้านขายของและร้านอาหารเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากวาซาบิอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นวาซาบิสดวาซาบิดองโซบะวาซาบิแกงกะหรี่วาซาบิไส้กรอกวาซาบิน้ำสลัดรสวาซาบิเบียร์ที่ทำจากวาซาบิน้ำวาซาบิไอศกรีมรสวาซาบิช็อกโกแลตรสวาซาบิและอื่นๆอีกมากมาย
นำท่านสู่ เมืองนาราอิ (NaraiJuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในแถบหุบเขาคิโซะจังหวัดนากาโน่เป็นย่านเมืองเก่าสมัยเอโดะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางทางระหว่างเกียวโตกับเอโดะบนเส้นทางนากะเซนโดะผู้คนผ่านไปมาสองเมืองนี้ก็จะต้องผ่านเมืองนาราอิจนทำให้กลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในหุบเขาคิโซะเสน่ห์ของที่นี่คือบ้านเมืองเก่าสีดำตั้งเรียงรายสองข้างทางยาวกว่า 1 กิโลเมตรโดยมีวิวฉากหลังเป็นหุบขคิโซะไฮไลท์!!! สะพานคิโซะโอฮาชิเป็นสะพานที่อยู่เหนือแม่น้ำนาราอิซึ่งอยู่คู่ขนานกับถนนสายหลักในเมืองที่นี่นับว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่สร้างในช่วงปี 1990 เป็นสะพานที่สวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง)

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

หลังเช็คอินเข้าโรงแรม อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae)เป็นย่านธุรกิจการค้า โดยเฉพาะแหล่งราตรี เช่น คลับและบาร์ มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (Central Park)แหล่งรวมแฟชั่นและร้านค้าสุดเก๋มากมาย เช่น ร้านเสื้อผ้า, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น แฟนๆไอดอลญี่ปุ่น ห้ามพลาด ต้องมาเยือนห้างสรรพสินค้าซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย ที่มี Grand Canyon ฮอลล์จัดคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของ “ชิงช้าสวรรค์ Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านนี้อีกด้วย อิสระเพลิดเพลินย่านนี้ตามอัธยาศัย(โรงแรมไม่ไกลจากเล่นช้อปปิ้ง ลูกค้าสามารถเดินช้อปปิ้งได้โดยไม่มีรถบริการ)


วันที่ 5 - เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึเดระ - ย่านฮิกาชิยาม่า - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6) 
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง) นำท่านสู่ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมากเนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโตโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอันโดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดมีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกลไฮไลท์!!!จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremonyหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado)โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้นมีขั้นตอนมากมายเริ่มตั้งแต่การชงชาการรับชาและการดื่มชาทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธีรายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพิธีชงชานี้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียวยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่าวัดน้ำใสเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโตสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ.778 นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม11 พักตร์1000 กรซึ่งเป็นพระประธานของวัดนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจได้แก่เสาที่ค้ำยันระเบียงวัดขนาดใหญ่เสาดังกล่าวประกอบไปด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวนร้อยกว่าต้นสร้างขึ้นด้วยไม้ขนาดใหญ่สูงจากพื้น12 เมตรโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวอาคารไม้หลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี1994 จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เมืองเกียวโต
จากนั้น นำท่านเดินเท้า เพื่อชมย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama)ซึ่งเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญน่าชมของเกียวโตให้บรรยากาศแบบดั้งเดิมแลนด์มาร์คที่โดดเด่นของย่านนี้เจดีย์ยาซากะ (Yasaka Pagoda)ซึ่งเป็นเจดีย์ 5 ชั้นสูง 46 เมตรที่สามารถมองเห็นได้เกือบจากทุกมุมของย่านนี้แลนด์มาร์คสวยๆอีกแห่งที่พลาดการถ่ายรูปไม่ได้คือเนินนิเนนซากะ (Ninenzaka)และเนินซันเนนซากะ (Sannenzaka)ซึ่งเป็นเนินบันไดที่ปูด้วยแผ่นหินตั้งอยู่ท่ามกลางบ้านไม้

16.30 น.

อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งณเอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ50นาที) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปที่จัดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 มีเนื้อที่ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตรภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมายภายใต้คอนเซ็ปต์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆทั้งช้อปปิ้งกินข้าวหรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

เอ็กซ์โปซิตี้ได้แบ่งออกเป็น8 โซนด้วยกันดังนี้

1. NIFRELพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจัดแสดงสัตว์ต่างๆในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะและยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด

2. Osaka English Villageชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่างๆจากทั่วทั้งอเมริกา

3. Pokemon Expogymสวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด

4. Orbiสถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ

5. Entertainmentfieldสวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตร์สุดทันสมัย

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมีชิงช้าสวรรค์ Redhorse Osaka wheel ซึ่งเป็นชิงช้าที่มีความสูงมากถึง 120 เมตร 

8. Lalaport Expocity แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ต่างๆมากกว่า100 ร้านพร้อมทั้งร้านอาหารร้านกาแฟและอื่นๆอีกมากมาย

18.45 น.

จากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi)บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ600 เมตรเต็มไปด้วยร้านค้าปลีกร้านแฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอางค์ร้านรองเท้ากระเป๋านาฬิการ้านกาแฟร้านอาหารร้านขนมร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศเช่นZara H&M Beans ABC Mart เป็นต้นเรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยังย่านโดทงโบริ (Dotonbori)ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริจากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิไฮไลท์!!! ใครๆก็เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมนหรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign)เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลงนั่นก็คือร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วยและห้ามพลาดสำหรับทาโกยากิอาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้าที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลองOriginal Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก ibis Styles Osaka Nambaหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


วันที่ 6 - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯประเทศไทย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

09.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่XJ613

13.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND)
หักออกจากราคาทัวร์ 7,900บาท/ท่าน

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น*
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **


วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองนาโกย่า - งานประดับไฟฤดูหนาวณหมู่บ้านนาบานะโนะซาโตะ
วันที่ 3
อิสระกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีเมืองกุโจจังหวัดกิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายามะ - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ
วันที่ 4
ปราสาทมัตสึโมโตะ - ไร่วาซาบิไดโอะ - เมืองนาราอิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 5
เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึเดระ - ย่านฮิกาชิยาม่า - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯประเทศไทย