แอ่ว...เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ 3 วัน 2 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

กราบขอพรพระธาตุจอมทอง คนปีหนู
สัมผัสความเย็นยอดดอยอินทนนท์ ตลาดม้ง
วัดบ้านเด่นขอพรครบ 12 ราศี ม่อนแจ่มดอยดอกไม้งาม

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 7990 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุศรีจอมทอง - ดอยอินทนนท์ - ตลาดม้ง - สถานีเกษตรดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - ตัวเมืองเชียงใหม่

....... น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายขอออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) หรือ นกแอร์ (DD) หรือ ไลอ้อนแอร์ (SL) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

...... น.

เหินฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ ……
จัดที่นั่งแบบ 3-3 ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ (รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 10-15 กก. ** แล้วแต่สายการบินกำหนด และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน **)
**หมายเหตุ: เที่ยวบินและประเภทเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทางสายการบิน**

...... น.

เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่  รถตู้ปรับอากาศ รอรับคณะ  ออกเดินทางสู่ อ.จอมทองดอยอินทนนท์ แวะนำท่านไหว้ พระธาตุ ณ.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นวัดประจำปีเกิด ปีชวด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ.ร้านอาหารเฟื่องฟ้า หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่ ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเรดาห์ ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย จากนั้นเดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา ชมดอกกุหลาบพันปี และข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลังจากนั้นนำท่าน นมัสการพระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  เที่ยวชม ตลาดม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้ สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา  จากนั้นนำท่านสู่ สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับพืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ  พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร แวะชมความงามของ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร  สมควรแก่เวลานำท่านลงจากดอยอินทนนท์  เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่


ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *ร่วมฟังเพลงจากนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น และร่วมร้องเพลงคาราโอเกะได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย      
ที่พัก โรงแรมเอเชียกรุ๊ปพูนเพชรเชียงใหม่ หรือเทียบเท่าวันที่ 2 - วันที่สอง สวนดอกไม้ม่อนแจ่ม - คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - วัดบ้านเด่น - พระธาตุดอยคำ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก ณ.ดอยม่อนแจ่ม  สถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง ถ่ายรูปจุดชมวิวยอดฮิตแบบพานอราม่า 360องศาที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ลงตัว นำท่านเดินทางไป “คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่มตกแต่งน่ารักมีมุมให้ถ่ายภาพสวยหลายมุม โดยเฉพาะร่มสีสันสดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพานแขวนที่ตั้งอยู่ภายในร้านโดยส่วนของคาเฟ่ขายเครื่องดื่มจะตั้งอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านในจะเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมน้ำตก 


เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ***ไม่รวมในค่าทัวร์*** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด “ศรีบุญเรือง”  เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า "วัดบ้านเด่น" เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนาและยังเป็นสถานที่ นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี ภายในวัดยังมี อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา ที่สวยงาม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้าง ในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง นำท่านเดินทางสู่ย่าน One Nimman ให้ท่านเดินที่ห้างสรรพสินค้าสุดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเป็นจุดเช็คอินของวัยรุ่นเชียงใหม่ นอกจากบรรยากาศจะสวยงามแล้วยังมีร้านอาหารมากมาย ร้านขายของที่ระลึกให้เลือกซื้อเป็นของฝาก
สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก โรงแรมเอเชียกรุ๊ปพูนเพชรเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - วันที่สาม คาเฟ่ช้าง ชะพูลิน สันกำแพง - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินเชียงใหม่

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ แลนด์มาร์คชื่อดังของสันกำแพง ที่มีกิจกรรมมากมายให้ถ่ายเก็บภาพประทับใจ ณ ร้านกาแฟท่ามกลางทุ่งนาและสวนสวย ชะพูลินฟู้ดแอนด์คาเฟ่ (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) ด้วยพื้นที่กว่า 27 ไร่ อิสระให้ท่านเลือกชิมกาแฟรสอร่อย เค้กโฮมเมดชมสวนดอกไม้ เดินสะพานกลางทุ่งนาข้าว ไต่บันไดสวรรค์ หรือจะให้อาหารน้องช้างแสนรู้ “น้องเสถียร” ที่ลงมาจากดอยมาอาศัยที่รีสอร์ทแห่งนี้ช่วงโควิดระบาด จึงถือได้ว่าเป็นคาเฟ่ช้างที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่สุด และน้องช้างน่ารักและแสนรู้มาก
**อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านใช้เวลาที่คาเฟ่อย่างคุ้มค่า ** 
สมควรแก่เวลานำท่านเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่
จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน


...... น.

เดินทางกลับ โดยเที่ยวบินที่ ………………...

...... น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

** ช่วงวันหยุดพิเศษ หรือเทศกาลสำคัญ กรุณาเช็คค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกครั้ง **

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เนื่องจากเป็นเที่ยวบินสายการบินตุ้นทุนต่ำ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน เที่ยวบิน เวลาและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการคอนเฟิร์มจองทัวร์ของท่านผู้เดินทาง *** หากลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง ***

เงื่อนไขการยกเลิกของสายการบิน  

** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรต้นทุนต่ำ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการออกตั๋วทันทีหลังจากลูกค้าจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินมาแล้ว ก่อนวันเดินทาง หากผู้เดินทางมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางได้ ตั๋วเครื่องบินจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางแทนได้ทุกกรณี ** ยกเว้นผู้เดินทางแทนต้องออกตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น **

อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 10-15 กก.  กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม *เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

R ค่ารถ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ                      

R ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

R ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ       

R ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                        

R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

R ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

T ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน

T กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท

T ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการให้บริการ
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

1.           บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน ราคาและ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.           บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.           รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสำคัญ
4.           บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5.            ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6.            หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืน
เงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8.           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.           มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
10.        กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุศรีจอมทอง - ดอยอินทนนท์ - ตลาดม้ง - สถานีเกษตรดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - ตัวเมืองเชียงใหม่
วันที่ 2
วันที่สอง สวนดอกไม้ม่อนแจ่ม - คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - วัดบ้านเด่น - พระธาตุดอยคำ
วันที่ 3
วันที่สาม คาเฟ่ช้าง ชะพูลิน สันกำแพง - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินเชียงใหม่