PHD-W เชียงคาน-สะพานกระจก 2 วัน 1 คืน (รถตู้)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

สัมผัสสะพานกระจก แห่งใหม่ เชียงคาน

คุณหมิงเมืองเลย ฟูจิเมืองไทย

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 3333 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคอีสาน จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – วนอุทยานสวนหินผางาม – เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง 1 จุด ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ .เลย อิสระอาหารเช้า ณ.ร้านข้าวแกงบ้านสวน หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อ.หนองหิน

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม วนอุทยานสวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า หงส์ เป็นต้น ชมเขาหินปูนที่มีลัษณะคล้ายคุนหมิงที่เมืองจีนซึงเป็นสัญลักษณ์ของวนอุทยานสวนหินผางาม

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ภูป่าเปราะ พาทุกท่านนั่งรถอีแต๊ก ขึ้น ภูป่าเปาะ ชมวิวธรรมชาติอันสวยงามงามแบบ 360 องศา ท่านสามารถมองเห็นภูหอ ที่ว่ากันว่ามีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น จนทำให้ใครต่อใครขนานนามว่าเป็นฟูจิเมืองเลย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

17.00 น.

ถึง เชียงคาน นำทุกท่าน CHECK IN เข้าสู่ที่พัก บ้านสีส้ม หรือเทียบเท่า

(อิสระอาหารเย็น) ในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย ภูฝ้าย เพลินเพลิน กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย


วันที่ 2 - เชียงคาน – สกายวอล์ค – วัดป่าห้วยลาด – พระธาตุศรีสองรัก – กรุงเทพฯ

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิ่มบุญกับการใส่บาตรที่ตลาดเช้าเชียงคาน รับประทานอาหารเช้า (2) ณ.ห้องอาหารที่พัก หลังจากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทาง

นำท่าน สู่ สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ล่าสุด ที่เชียงคาน เป็นสกายวอล์คทางเดินกระจกที่ยื่นออกไปชมวิวแม่น้ำโขงประมาณ 80 เมตร และมีความกว้าง 2 เมตร มีความสูงจากพื้นดินถึง 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น

11.00 น.

นำท่านทำบุญไหว้พระ ณ.วัดป่าห้วยลาด เดิมคือ สำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก ชาวบ้าน ห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบ มาตั้ง สำนัก สงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง กัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตหลังจากนั้น เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ณ.ไร่กำนันจุล ( อิสระอาหารเย็น )

21.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) 

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหาร (3 มื้อ)ตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ 

- ค่ามัคคุเทศก์

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าน้ำดื่มบนรถ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ,     ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- ชำระเต็มจำนวน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

-กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

-กรณีลูกค้า เดินทางไม่ครบ 8 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 


วันที่ 1
กรุงเทพฯ – วนอุทยานสวนหินผางาม – เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน
วันที่ 2
เชียงคาน – สกายวอล์ค – วัดป่าห้วยลาด – พระธาตุศรีสองรัก – กรุงเทพฯ