เลาะริมโขง 3 วัน 2 คืน---PHD-NE8F


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ลัดเลาะริมโขง นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 7900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคอีสาน จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : Air Asia (FD)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – นครพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม – ภูผาเทิบ – มุกดาหาร

06.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

08.40 น.

ออกเดินทางสู่จังหวัดนครพนม ด้วยเที่ยวบินที่ FD3398

10.00 น.

ถึงสนามบินจังหวัดนครพนม ตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทาง

นำท่านนมัสการ พระธาตุเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเจดีย์บรรจุคัมภีร์พระธรรม พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา และของมีค่าที่เจ้าเมืองเรณูนคร กับประชาชนนำมาบริจาค และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นมัสการพระธาตุพนม พระธาตุประจำปีวอกและวันอาทิตย์ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร

16.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ภูผาเทิบ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูกติดต่อกลุ่มหินเทิบ การเกิดกลุ่มหินเทิบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่มาของประติมากรรมธรรมชาติที่ล้วนเกิดจากการกัดเซาะของฝน น้ำ ลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลามาถึง 129-95 ล้านปี ทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไป

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น ณ.ตลาดอินโดจีนริมโขง หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมพลอยพาเลส หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - มุกดาหาร–สามพันโบก–หาดหงษ์–น้ำตกสร้อยสวรรค์(ลงรู)– แม่น้ำสองสี – โขงเจียม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

นำท่านชมความมหรรศจรรย์ กลางลำน้ำโขง สามพันโบก เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน) ที่เรียกว่า "สามพันโบก" เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง (คำว่า "โบก" เป็นภาษาลาว แปลว่า "แอ่ง") จึงเรียกที่นี่ว่า สามพันโบก เพราะมีมากกว่า 3,000 แอ่ง ที่นี่จึงได้ฉายาว่า "แกรนแคนย่อนเมืองไทย" หลังจากนั้นนำท่านลงเรือ สู่หาดหงษ์ เป็นเนินทรายที่เกิดจากการทับถมของทรายในแม่น้ำโขงทำให้ดูเหมือนเป็นทะเลทราย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ.ร้านอาหาร

นำท่านชม น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรู หนึ่งเดียวในเมืองไทย ชื่อของน้ำตกเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง ผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญ ที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตก ที่โปรย ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก ซึ่งทั้งหมดนี้คือที่มาของชื่อและเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ ที่ยังคงเก็บความงามสงบประสานอย่าง กลมเกลือนของธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ประทับใจ

17.00 น.

นำชม แม่น้ำสองสี หรือดอนด่านปากแม่น้ำมูล เป็นบริเวณที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำโขงสีปูน แม่น้ำมูลสีคราม จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ่ง แม่น้ำมูล แม่น้ำโขงหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมาก

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม อารยา หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - โขงเจียม – ผาแต้ม – วัดภูพร้าว – วัดพระธาตุหนองบัว – อุบล - กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

นำชม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 212,500 ไร่ หรือ 340 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงต่ำสลับกันไปทั่วพื้นที่ ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล แนวเขตด้านทิศตะวันออกใช้เส้นแบ่งเขตแดนประเทศและติดกับประเทศลาว ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตโดยตลอดความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร

11.00 น.

นำชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ.ร้านอาหาร

นำชม วัดพระธาตุหนองบัว ชาวอุบลนิยมเรียก วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียง และมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี และมีสถาปัตยกรรม ที่งดงามและน่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ควรจะได้แวะมาเที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์ที่วัดแห่งนี้ นั่นคือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในเป็น ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากนั้นได้มีการบูรณะและสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์องค์ปัจจุบันครอบ สมควรแก่เวลา นำท่านไปสนามบิน

19.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3373

20.45 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – นครพนม – อุบล - กรุงเทพฯ 

- ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) 

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหาร (7 มื้อ) ตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ,  ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำ 5,000 บาท /ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ วันที่ 1
กรุงเทพฯ – นครพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม – ภูผาเทิบ – มุกดาหาร
วันที่ 2
มุกดาหาร–สามพันโบก–หาดหงษ์–น้ำตกสร้อยสวรรค์(ลงรู)– แม่น้ำสองสี – โขงเจียม
วันที่ 3
โขงเจียม – ผาแต้ม – วัดภูพร้าว – วัดพระธาตุหนองบัว – อุบล - กรุงเทพฯ