VAN1 สังขละบุรี ดูของดีเมืองบาดาล 3 วัน 2 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

สัมผัสวัฒนธรรมมอญ นอนสังขละ

"ปิล๊อค" หมู่บ้านเหมืองแร่กลางหุบเขา

ชมวัดหลวงพ่ออุตตมะ สะพานมอญ

ด่านเจดีย์สามองค์ หมู่บ้านอีต่อง น้ำตกจ๊อกกะดิ่น

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 6900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคกลาง จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – น้ำตกไทรโยคน้อย – สังขละ - วัดวังก์วิเวการาม – นั่งเรือชมเมืองบาดาล-สะพานมอญ

06.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ...... เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกสัมภาระแก่สมาชิก

07.00 น.

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรี รับประทานอาหารเช้า(1)(ระหว่างทาง)

นำชม น้ำตกไทรโยคน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี

เดินทางไปบ้านสามสบ สักการะหลวงพ่ออุตตมะ, หลวงพ่อขาว, ชมงาช้างแมมมอส ที่หายากที่สุดในโลกในพระอุโบสถ ณ วัดวังก์วิเวการาม นำท่านไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่เจดีย์พุทธคยา ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เช่น อัญมณี หินสี เครื่องไม้ เครื่องเงิน..ฯลฯ

15.30 น.

นั่งเรือหางยาวไปชม เมืองใต้บาดาล (วัดเดิมของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งจมอยู่ใต้น้ำ) จุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย ต้นกำเนิดแม่น้ำแควน้อย

เดินทางไปสังขละบุรี ชมสะพานมอญ สะพานแห่งความศรัทธาของคนไทย-คนมอญที่ร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ข้ามฝั่งแม่น้ำซองกาเรียด้วยมือ เพื่อข้ามฝั่งแม่น้ำมาสักการะองค์หลวงพ่ออุตตมะ

18.30 น.

เข้าที่พัก พรไพลิน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ริมแม่น้ำซองกาเรีย

รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - ตักบาตร – ด่านเจดีย์สามองค์ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ทองผาภูมิ – ปีล๊อค

06.30 o.

เชิญท่านทำบุญตักบาตรตอนเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.

เดินทางไปชม ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนไทย – พม่า ซึ่งเคยเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญในการทำสงครามไทย – พม่า ในอดีต เดินเรียกกัน ว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้ก็จะนำหินมากองไว้เพื่อสักการะเป็นสิริมงคล ในการเดินทาง นานวันกองหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น ต่อมาใน พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีได้นำชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางสู่บ้านอิต่อง อ.ทองผาภูมิ

16.00 น.

นำท่านเข้าพัก ปิล๊อคฮิลล หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก อิสรตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ เนินช้างศึกหรือยอดดอยปิล๊อก เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทย-พม่า เป็นที่ตั้งฐานของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 สถานที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,053 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา หลังจากนั้นกลับเข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - ปีล๊อค – เขื่อนเขาแหลม – กรุงเทพฯ

06.00 น.

นำท่านสู่ เนินช้างศึก ยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากนั้นเดินชม หมอกหนองน้ำกลางหมู่บ้าน เหมืองเก่าปิล๊อค สะพานเหมืองแร่ ระเบียงป้ายไม้ วัดพระธาตุเหมืองปิล๊อค และน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

12.00 น.

นำท่านถ่ายรูป ณ.จุดชมวิว เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของอำเภอทองผาภูมิ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาชมความงดงามของวิวทะเลสาบจากบนสันเขื่อน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือนทองผาภูมิ และ รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางกลับ

16.00 น.

นำท่านหาซื้อของฝากของดีของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินทางกลับ

18.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ (9ที่นั่ง)

- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )

- ค่าอาหารตามโปรแกรม (8มื้อ)

- ค่าเรือนำเที่ยวเมืองบาดาล

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายกา

- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย  ยาประจำตัวท่าน รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว  กล้องถ่ายรูป และของใช้จำเป็นอื่น

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 


วันที่ 1
กรุงเทพฯ – น้ำตกไทรโยคน้อย – สังขละ - วัดวังก์วิเวการาม – นั่งเรือชมเมืองบาดาล-สะพานมอญ
วันที่ 2
ตักบาตร – ด่านเจดีย์สามองค์ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ทองผาภูมิ – ปีล๊อค
วันที่ 3
ปีล๊อค – เขื่อนเขาแหลม – กรุงเทพฯ