แพ็คเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (Free & Easy)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

นั่งเรือ Speed Boat สู่เกาะตะรุเตา

แวะถ่ายรูป ซุ้มประตูรักนิรันดร์ ณ เกาะไข่

ดำน้ำโซนใน ณ ร่องน้ำจาบัง ชมปะการังเจ็ดสี

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 5500 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคใต้ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ

08.00 น.

รถตู้ (จอยกรุ๊ป)รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา

10.30 น.

ถึงท่าเรือปากบารา (อาหารเที่ยงอิสระก่อนลงเรือ)

11.30 น.

ลงเรือ Speed Boat (เรือจอย) สู่เกาะตะรุเตา แวะนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและ แวะถ่ายรูป ซุ้มประตูรักนิรันดร์ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ณ เกาะไข่

13.00 น.

สู่ เกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ....... รีสอร์ท

19.00 น.

อาหารค่ำ (อิสระ)


วันที่ 2 - ดำน้ำ ตามเกาะ(โซนใน) จอยทริป

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 1 ) หลังอาหาร ลงเรือหางยาว (จอยทริป) ดำน้ำโซนใน ณ ร่องน้ำจา บัง ชมปะการังเจ็ดสี ต่อด้วย ชมเกาะหินงาม ที่นี่ท่านจะได้พบกับประโยค "คำสาปเจ้าพ่อตะรุเตา" ให้ ท่านได้ ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามซ้อนหินและห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัด กระทบหิน จะเกิดประกายแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ข้าวกล่อง ณ หาดทรายขาว เกาะราวี ให้ท่านได้สัมผัสหาด ทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดูได้ยากมากช่วงบ่ายดำน้ำตื้น ต่อที่ เกาะยาง ชม ปะการังแข็ง เช่น ปะการังผักกาด ปะการังสมอง สมควรแก่เวลานำท่านสู่ อ่าวสอง เป็นจุดดำน้ำตื้นอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะอาดัง ซึ่งมีความหลาหลายทาง ชีวภาพท่านจะได้ชม หอยมือเสือ,ปะการังดอกไม้ทะเล, ฝูงปลานานาชนิด ที่แหวกว่ายเล่นกับปะการัง ดอกไม้ทะเล เช่น ปลาการ์ตูน (ปลานีโม่),ปลาสลิด,ปลาปากแตร สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 3)


วันที่ 3 - เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.

เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก ลงเรือหางยาว(จอยกรุ๊ป)เดินทางสู่โป๊ะ

09.30 น.

ลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป)เดินทางกลับท่าเรือปากบารา

11.30 น.

ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ (จอยกรุ๊ป) เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

14.00 น.

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และความ ประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

-รวมค่ารถตู้ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย) ต้องการแวะช้อปปิ้งกิมหยง เพิ่มคันละ 700 บาท

-รวมค่าเรือสปีดโบ้ทไป-กลับ (เรือเมล์)

-รวมค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่ม)

-รวมค่าอาหาร 4 มื้อ(วันที่ 2 เช้า,เที่ยง,เย็น และวันที่สาม เช้า)

-รวมค่าเรือนำเที่ยวดำน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 วัน

-รวมค่าหน้ากากดำน้ำ,เสื้อชูชีพ

-รวมค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

**ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป**

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

-ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ต้องการใบเสร็จรับเงินลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม)

-ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

-ไม่รวมค่าทิปไกด์

-ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ


ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องจ่ายเอง

-ค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ ท่านละ 20 บาท

-ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย ท่านละ 40 บาท / ต่างชาติท่านละ 200 บาท

-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ค่าแท็กซี่ ระหว่างที่พัก กับถนนคนเดิน ขาละ 50 บาทต่อท่าน เป็นต้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

-กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์

-การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ 

-เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 50% ภายใน 2 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดย


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

-เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำ จะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
-ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท

-เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น

-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

-เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

ที่พัก

ค่าบริการต่อท่าน

เดินทางช่วง

ชารีน่าฮิลล์บีชรีสอร์ท

ห้อง Cliff Sea View (หาดพัทยา )

ท่านละ

6,700 บาท

1 มี.ค.-11 เม.ย.2020 และ

16 เม.ย.-14 เม.ย.63

วารินทร์ บีช รีสอร์ท

ห้อง Air Standard  (หาดพัทยา)

ท่านละ

5,500 บาท

1 มี.ค.63-19 เม.ย.63

 

บันดาหยารีสอร์ท

ห้อง Deluxe Bungalow (หาดพัทยา)

ท่านละ

5,500 บาท

เดินทาง 1 มี.ค.63-31 พ.ค.63

 

สิตาบีชรีสอร์ท

ห้อง Superior Garden View(หาดพัทยา)

ท่านละ

7,000 บาท

1 มี.ค.63-30 เม.ย.63

อาคีร่ารีสอร์ท

ห้อง Superior Garden View(หาดพัทยา)

ท่านละ

7,900 บาท

1 มี.ค.63-15 พ.ค.63

ทุกเรทราคาไม่รวมเซอร์ชาร์จ ช่วงวันหยุดเทศกาล และช่วง Peak Season

ก่อนทำการจองกรุณาแจ้งวันที่ที่จะเดินทางเพื่อเช็คราคาเพิ่มเติม


วันที่ 1
สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ
วันที่ 2
ดำน้ำ ตามเกาะ(โซนใน) จอยทริป
วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่