เชียงใหม่ ห้วยตึงเฒ่า แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน--3.PHD-N3


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

วันธรรมดาน่าเที่ยวกับราคาโดนๆ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 4299 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2563 สายการบิน : Nok Air (DD)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – วัศรีสุพรรณ– ห้วยตึงเฒ่า – สวนดอกมากาเร็ต-กาดหน้ามอ

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

09.05 น.

เหินฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8306

10.20 น.

ถึงเชียงใหม่เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทาง

นำชม อุโบสถเงินหลังแรกของโลก วัด ศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งใน เชียงใหม่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธา

12.00 น.

นำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.ร้านอาหารเทวารส เป็นย่านร้านอาหารอร่อย บรรยากาศชิว สบาย ในถนนนิมมานห์

นำท่าน ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า เดินบนสะพานไม้ไผ่ท่ามกลางทุ่งนาสำหรับเดินเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเส้นทางมีการจัดจุดถ่ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทั้งที่นั่งแบบล้านนา และหุ่นไล่กา

15.00 น.

นำท่านชมสวน ป้าจวน ลุงใจ๋ สวนดอกมากาเร็ต ของชาวบ้าน เชียงใหม่ ซึ่งมีให้ชมทั้งดอกมากาเร็ตสีม่วงเข้ม อ่อน สีชมพูเข้ม บรรยากาศของทุ่งดอกไม้ที่สวยงามชวนฝัน

17.00 น.

นำท่านเข้าพักโรงแรมเอเชียพูนเพชร เก็บสัมภาระเข้าห้องพักหลังจากนั้นนำท่านสู่ ตลาดนัดกลางคืน มาลินพลาซ่า หรือกาดหน้ามอ เป็นแหล่งรวมสินค้าวัยรุ่น มีทั้งร้าน อาหารญี่ปุ่น ขนมต่างๆ เครื่องดื่ม ร้านอาหารเยอะมากๆ กินเสร็จเดินย่อยช้อปปิ้งในตลาด หาซื้อสินค้า ได้เวลานำท่านกลับเข้าพักโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)


วันที่ 2 - เชียงใหม่ – บ้านแม่กำปอง – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) หลังอาหารรถตู้รอรับท่านออกเดินทาง

นำชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่านกลางขุนเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ นาม “แม่กำปอง” ที่จะทำให้ท่านหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ป่าไม้และสายน้ำ ตามหาจุดเช็คอินที่ท่านต้องไปเมื่อไปถึงหมู่บ้านนี้ เช่น บ้านลุงปุคป้าเป็ง วัดแม่กำปอง น้ำตกแม่กำปองและร้านกาแฟสุดชิวที่นักท่องเที่ยจะต้องไปชิมชิว ณ.ชมนกชมไม้

12.00 น.

อาหารกลางวันหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

15.25 น.

เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8315

16.30 น.

ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ** สายการบินที่ใช้ นกแอร์ /แอร์เอเชีย/ไลออนแอร์

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหาร 2 มื้อตามโปรแกรม       

- ค่าทีพัก 1 คืน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

* เดินทางช่วงวันหยุดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีตั๋วไม่มีราคาโปร์*

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าธรรมเนียมค่าเข้าชม

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง

-ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- ชำระเต็มจำนวน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ


วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – วัศรีสุพรรณ– ห้วยตึงเฒ่า – สวนดอกมากาเร็ต-กาดหน้ามอ
วันที่ 2
เชียงใหม่ – บ้านแม่กำปอง – กรุงเทพฯ