แพคเกจ เชียงใหม่ แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน--9.PHD-PK9


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight


แอ่วเชียงใหม่ SLOW LIFE

แบบชิวๆ สัมผัสเมืองเชียงใหม่...ในมุมมองใหม่

ถูกใจ ทั้งสายกิน สายช้อป และสายแชะ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 5999 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - รับที่เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ– บ้านม้ง ดอยปุย – บ้านข้างวัด-วัดอุโมงค์ – ถนนคนเดินท่าแพ

07.00 น.

เจ้าหน้าที่ทำการต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ ณ เชียงใหม่เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารเช้า (1) ออกเดินทาง

09.00 น.

นำชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนาสร้างในสมัยพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่ 6 ของอาณาจักรล้านนา

นำชม บ้านม้ง ดอยปุย หมู่บ้านแห่งนี้ มีแหล่งท่องเที่ยว มากมาย ไม่ว่าจะเป็น “เส้นทางย้อนอดีตสู่ชุมชนวัฒนธรรมม้ง” กับการชมสัญลักษณ์สถานแห่งการเสด็จฯ บ้านดอยปุย สวนดอกไม้ , พิพิธภัณฑ์ชาวเขา “เส้นทางชมธรรมชาติ” เที่ยวชมสวนน้ำตก เป็นต้น

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.ร้านอาหาร

สุดชิว กับ“บ้านข้างวัด” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต การอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน จากสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดขึ้นมาเป็น ชุมชน บ้าน’ข้างวัด’

นำชม วัดอุโมงค์(อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ “พระเจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัย มีอายุมากกว่า 700 ปี ต่อมา หลวงพ่อ ปัญญานันทภิกขุ ประธานวัดอุโมงค์ ในสมัยนั้น (2492-2509) ตั้งชื่อใหม่เป็น สวนพุทธธรรม

17.00 น.

นำท่านเข้าพัก โรงแรม ล้านนาท่าแพ หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้นอิสระกับการเดินช้อปปิ้ง ณ.ถนนคนเดินท่าแพ (วันอาทิตย์) ตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)


วันที่ 2 - เชียงใหม่ – ผาช่อ– บ้าน100อัน1000อย่าง - วัดพระธาตุดอยคำ - แม่กำปอง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง 

นำท่านสัมผัสแกรนแคนย่อนเมืองไทยใน ผาช่อ เป็นปรากฏ การณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทำ ให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยหรือพันปีก่อนบริเวณ แห่งนี้เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อน กรวดหิน กลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดินจำนวนมาก จนกระทั่งแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่านไปที่อื่น

11.00 น.

นำชม บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง พิพิธภัณฑ์เอกชนอัน เกิดจากความตั้งใจของ อาจารย์ชรวย ณ สุนทร วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนา โดยงานแต่ละชิ้นที่นำมาจัดแสดงนั้นเป็นผลงานสุด วิจิตรบรรจงของช่างฝีมือล้านนา ซึ่งบางชิ้นจัดว่าหาชมได้ยาก บางชิ้นเป็นงานแกะสลักสามมิติที่ดูสวยงามเหลือเชื่อ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ.ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้าง ในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วย เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการ เปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาว บ้านเรียกว่า "วัดดอยคำ"

16.00 น.

ถึง หมู่บ้านแม่กําปอง ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก

นำท่านเข้าพักโฮมสเตย์ เฮือนอ้ายอู๊ด และบ้านป้ายแดงหลังจากนั้น อิสรเดินเล่น ชม วัดแม่กำปอง น้ำตกแม่กำปอง ร้านกาแฟชมนกชมไม้ เดินชมความเป็นอยู่ของชาวแม่กำปองตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ.โฮมสเตย์ที่พัก หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - กำปอง – เดอะไจแอนท์ – น้ำพุร้อน – วัดศรีสุพรรณ – เชียงใหม่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ.ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

นำท่านสู่ เดอะ ไจแอนท์ ร้านกาแฟที่มีคอนเซ็ปต์แอบอิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ ที่จะทำให้ได้สัมผัสความสวยงามและธรรมชาติของป่าเขา ที่แสนจะอลังการจนเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่ง

11.00 น.

นำชม น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแหล่งน้ำพุร้อน บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ี่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อกำเนิดน้ำร้อนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ.ร้านอาหาร

ชม อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ”

16.00 น.

นำท่านสู่ ร้านไอศครีมโฮมเมด ดีไซน์เก๋ ของโน้ส อุดม หลายๆคนคงรู้จักกันดี Iberry เป็นแหล่งรวมไอศกรีมหลากหลายสไตล์ ทั้งแบบไทยๆ อิตาเลียน ญี่ปุ่น และอเมริกา จนออกมาเป็นไอศกรีมรสชาติต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมายจนไม่รู้สึกเบื่อ หลังจากนั้นนำท่านหาซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.ร้านร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินเชียงใหม่

.........น. ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ / ท่ารถ บขส. เชียงใหม่ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

-ไดร์เวอร์ไกด์ 

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม       

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม

- ค่าทีพักล้านนาท่าแพ 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน ( พักห้องละ 2-4-6 ท่าน) ตามขนาดห้องพัก

- น้ำดื่มวันละ 1 ขวด 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ , ค่าเดินทางไป-กลับ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

**กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ : เดอะ ไจแอนท์ เข้าเฉพาะเดือน ก.ย. – ต.ค. เท่านั้น ตังแต่ พ.ย.เข้าร่มบ่อสร้างแทน

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 


วันที่ 1
รับที่เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ– บ้านม้ง ดอยปุย – บ้านข้างวัด-วัดอุโมงค์ – ถนนคนเดินท่าแพ
วันที่ 2
เชียงใหม่ – ผาช่อ– บ้าน100อัน1000อย่าง - วัดพระธาตุดอยคำ - แม่กำปอง
วันที่ 3
กำปอง – เดอะไจแอนท์ – น้ำพุร้อน – วัดศรีสุพรรณ – เชียงใหม่