แพคเกจ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน --2. PHD-PK2


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight


เที่ยวสุขใจ ไปแบบไม่ง้อใคร 2 คนก็ไปได้
!!! PACKAGE สุดคุ้ม !!!เชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 4900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - เชียงใหม่ – ASIA HOTELS GROUP (โรงแรมพูนเพชร)

……………. เช็คอิน สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

.............. ถึงเชียงใหม่รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทางสู่โรงแรม พูนเพชรอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - เชียงใหม่–ดอยสุเทพ–บ้านแม่กำปอง– พูนเพชร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(1) หลังอาหารรถตู้รอรับท่านออกเดินทาง

09.00 น.

นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด

12.00 น.

อิสระ อาหารกลางวันหลังอาหาร

ชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่านกลางขุนเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ นาม “แม่กำปอง” ที่จะทำให้ท่านหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ป่าไม้และลำห้วย

16.00 น.

นำท่านกราบขอพร หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยดำ มีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ จากการอธิษฐานขอพร ทั้งในเรื่่องของการขอโชคลาภทั้งจากการค้า การงาน หรือการเสี่ยงโชคต่างๆ

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น

หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าพักโรงแรมพูนพชร พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - เชียงใหม่–กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ.โรงแรมที่พัก

........น. นำท่านสู่สนามบินเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

- ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ 

- ค่าโรงแรมพูนเพชร+ อาหารเช้า 2 คืน 

- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000บาท

* เลือกเดินทางได้ วัน อาทิตย์ – วันพฤหัส*

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) 

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

- ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง

**ผู้เดินทางชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ท่านละ 650 บาท**

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

- มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษวันที่ 1
เชียงใหม่ – ASIA HOTELS GROUP (โรงแรมพูนเพชร)
วันที่ 2
เชียงใหม่–ดอยสุเทพ–บ้านแม่กำปอง– พูนเพชร
วันที่ 3
เชียงใหม่–กรุงเทพฯ