สะพานกระจก เชียงคาน 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight


ป่าคำชะโนด เที่ยวสังคม
เมืองเชียงคาน สะพานกระจก
วัดผาตากเสื้อ วัดป่าภูก้อน
ภูเรือ ภูป่าเปาะ วัดพระธาตุศรีสองรัก

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 6900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคอีสาน จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – หลวงพ่อโตสีคิ้ว - อุดรธานี

06.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับ

07.00 น.

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดอุดรธานี รับประทานอาหารเช้า ณ.ร้านข้าวแกงบ้านสวน หลังอาหารเดินทางต่อ

10.00 น.

นำท่านกราบหลวง พ่อโตองค์ใหญ่ ณ. มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารี ที่คุณสรพงษ์ ชาตรี สร้างขึ้นด้วย พลังแห่งศรัทธา

12.00 น.

รับประทานอาหาร กลางวัน ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทาง

17.00 น.

ถึงจังหวัดอุดร ธานี นำท่านเข้าพัก โรงแรม นภาลัย หรือเทียบเท่า

หลังจากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - อุดรธานี – คำชะโนด – วัดผาตากเสื้อ – วัดป่าภูก้อน - เขียงคาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหาร หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

10.00 น.

นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุง ชมป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด ซึ่งเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะขึ้นอยู่กลางทุ่งนา เต็มไปด้วยต้นชะโนด พืชจำพวกปาล์ม เรื่องราวของวังนาคินทร์คำชะโนด หรือ ป่าคำชะโนด กลายเป็นข่าวคราวโด่งดังขึ้นมาในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถบันทึกวิดีโอภาพของเปรตและรุกขเทวดาได้ที่ป่าแห่งนี้ ก่อนที่ความจะแตกว่าเป็นเรื่องหลอกลวง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

14.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มองจากผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว ช่วงฤดูหนาวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเกร็ดพญานาคริมโขง ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างสวยงามมาก

16.00 น.

พาท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย

18.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านครัวสีส้ม หรือเทียบเท่า สัมผัสความสวยงามของบรรยากาศริมน้ำโขง และถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ (อิสระอาหารเย็น ) น่ารักในแบบของเชียงคาน เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน สองผัวเมีย


วันที่ 3 - เชียงคาน – สกายวอล์คเชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ภูป่าเปาะ – ภูเรือ

05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ และบรรยากาศอันเงียบสงบของ อ.เชียงคาน อิ่มบุญกับ การใส่บาตรที่ตลาดเช้าเชียงคาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

หลังอาหาร เก็บสัมภาระออกเดินทางออกเดินทาง

09.00 น.

นำท่าน สู่สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ล่าสุด ที่เชียงคาน เป็นสกายวอล์คทางเดินกระจกที่ยื่นออกไปชมวิวแม่น้ำโขงประมาณ 80 เมตร และมีความกว้าง 2 เมตร มีความสูงจากพื้นดินถึง 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น

11.00 น.

ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อ ของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.หนองหิน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

14.00 น.

ออกเดินทางสู่ภูป่าเปราะ พาทุกท่านนั่งรถอีแต๊ก ขึ้นภูป่าเปาะ ชมวิวธรรมชาติอันสวยงามงามแบบ 360 องศา ท่านสามารถมองเห็น ภูหอ ที่ว่ากันว่า มีลักษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น จนทำ ให้ใครต่อใครขนานนามว่าเป็นฟูจิเมืองเลย

17.00 น.

นำท่านเข้าพัก............หรือเทียบเท่า อ.ภูเรือ

หลังจากนั้น บริการอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำเข้าที่พักอิสระตามอัธยาศัย


วันที่ 4 - ยอดภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตรวิปัสนา – ผีตาโขน – กรุงเทพฯ

06.00 น.

นำทุกท่าน ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ.อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภู เขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่า ไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่ น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวา

08.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

10.00 น.

นำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอ ด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ในสมัยแผ่น ดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อ เป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง กัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต

11.00 น.

นำท่านถึง วัดเนรมิตรวิปัสนา เป็นวัดที่มีพระ อุโบสถทำจากศิลาแลงที่สวยงาม ที่สุดภายใน พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธราช ชินราชจำลอง และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ ช่างเขียน ชาวด่านซ้ายที่ใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี วัดนี้สร้างด้วยทุนทรัพย์มหาศาล ซึ่งก่อสร้าง ได้เพราะบุญบารมีของ พระครูภาวนาวิสุทธิญาน (หลวงพ่อมหาพันธ์) ที่มรณภาพไปแล้ว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับ (อิสระอาหารเย็น)

20.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ

- ค่าที่พักตามรายการ 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร (10 มื้อ) ตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์

- ค่าของว่างน้ำดื่ม

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า (ชุดละ 50 บาท)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – หลวงพ่อโตสีคิ้ว - อุดรธานี
วันที่ 2
อุดรธานี – คำชะโนด – วัดผาตากเสื้อ – วัดป่าภูก้อน - เขียงคาน
วันที่ 3
เชียงคาน – สกายวอล์คเชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ภูป่าเปาะ – ภูเรือ
วันที่ 4
ยอดภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตรวิปัสนา – ผีตาโขน – กรุงเทพฯ