เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D 3N (SNP-02)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

พิเศษสุด!!!...ได้เข้าเฝ้าขอพรองค์กุมารี

เมืองกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต (Nogorkot Mountain)

บักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฎิบารถ - ตลาดทาเบล

โพธินาถ - วัดสวยมภูนรถ - จัตตุรัสดูบาร์

พระราชวังหนุมานโตก้า - เรือนไม้เก่าแก่กาฐมณฑป

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 18999 ประเทศ : ทัวร์เอเชีย,ทัวร์สงกรานต์ จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน เมษายน - ตุลาคม 63 สายการบิน : LION AIR (SL)

วันที่ 1 - สนามบินดอนเมือง–เมืองกาฐมัณฑุ–เทือกเขานากาโก๊ต(Nagarkot Mountain)

09.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1(ผู้โดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ

12.05 น.

เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL220   ***มีขนมปัง + น้ำดื่ม 1 ขวดบริการ***

14.05 น.

ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่เนปาล ช้าประเทศไทย 1ชั่วโมง15นาที)

เป็นประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัยและถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงมากมายนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัว นครกาฐมัณฑุ และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของสองข้างทางในเมืองหลวงของเนปาล… นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมันฑุ บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม และแสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกจรดฝั่งตะวันตก ซึ่งมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร โดยในวันที่อากาศปลอดโปร่ง ท่านอาจจะได้เห็นภาพที่สวยงามของ “ยอดเขา เอเวอร์เรส” ได้อย่างชัดเจน ถึงที่พักเข้าที่พักเหนือยอดเขาชมยามเย็นอันสวยงามเมื่อสีสันของท้องฟ้าสีครามเข้มของฤดูหนาวค่อยเปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ ทอแสงเรืองอร่ามไปท่ามกลางเทือกเขาสูงที่รายรอบนากากอต สลับซับซ้อนสวยงามเหมือนยืนอยู่กลางมงกุฏเพชรตัดด้วยสีขาวของหิมะที่ยังคงเห็นเลือนลางแม้ยามรัตติกาลจะเริ่มคืบคลานเข้ามา


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (1) ที่ ภัตตาคารท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและสบาย ท่านที่มีอารมณ์อันสุนทรีย์คืนนี้ไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มท้องฟ้า เหนือยอดเขานากากอตที่พักที่สูงที่สุดในทริปนี้ (สูง 2,164 เมตร)

พักที่ โรงแรม COUNTRY VILLA หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 - บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล

05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันสดชื่น รับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ในวันที่อากาศดีท่านจะได้ชมความงดงามที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเส้นไหมค่อยทอแสงพ้นขอบเส้นเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชันโดยรอบสุ่ท้องฟ้า ทอแสงสี้รุ้งกระทบกับแนวเส้นหิมะเหนือเทือกเขาสูงเกิดประกายสีรุ้งตลอดแนวเทือกเขาสวยงามากเพียงไม่นานเทือกเขาหิมาลัยทั้งสายก็แปรเปลี่ยนเหมือนดังมีใครนำผ้าทองผืนใหญ่มาปกคลุมไว้เกือบทั้งแนวเขา และค่อย ๆ แปรเปลี่ยนทีละน้อยเห็นปรกายสีขาวสดใสของหิมะที่ทับถมอยู่ หากท่านมีโอกาสท่านอาจจะได้ชมยอดเขาเอเวอร์เรสแม้จะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้มาชม***(ที่นี่ถ้าท้องฟ้าสดในท่านจะสามารถเห็นยอดของเทือกเขาหิมาลัยอันประกอบไปด้วย ยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ภูเขา เอเวอร์เรสท์ (EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU) )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมือง กาฐมัณฑุ อีกครั้งหนึ่งระหว่างทางจะนำท่านชม เมืองบักตาปูร์ นครหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนกับองค์กรสหประชาชาติเพื่อเป็นมรดกโลก เมืองนี้มีความงามด้านไม้แกะสลัก งานไม้ที่ขึ้นชื่อคือรูปสลักหน้าต่างเป็นรูปนกยูง ซึ่งตัวนกจะแกะให้นูนสูงจากตัวเนื้อไม้และโดยรอบยังฉลุลวดลวยต่าง ๆ เอาว้อีกด้วย นำท่านสู่ย่าน เขตเมืองเก่านำท่านชม พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ ที่ได้สร้างตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท้ ประทับใจไปกับความสวยโดเด่นของ ประตูทองคำ หน้าต่าง 55 พระแกลในแต่ละบานฉลุลวดลายโปร่งตามแบบอินเดีย ตัวพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 1934 ต่อมาได้ถูกบูรณะขึ้นด้วยเงินทุนจากทาง UNESCO ตรงขอบประตูทางเข้าของพระราชวังมีการนำแผ่นทองคำมาห่อหุ้ม จนได้สมญานามว่าประตูทองคำ แผ่นทองคำนี้มีการจำหลักรูปเทพเจ้าและของศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่เดินเข้าออก นำท่านเดินเข้าไปชม ด้านในของตัวอาคาร ท่านจะพบประตูอีกบานหนึ่งซึ่งบนซุ้มประตูมีเครื่องและแกะสลักเป็นลวดลายอ่อนช้อยวิจิตรบรรจง ซึ่งมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น สืบเนื่องจากเมื่อช่างผู้ทำได้ดสร็จแล้วพระราชาจะมีพระบัญชาให้ตัดมือทั้ง 2 ข้างทิ้ง และควักนัยต์ตาทั้ง 2 ของช่างผู้นั้นออก ถัดจากที่แห่งนี้ไม่ไกลจะมีห้องสรง ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีชื่อเรียกว่าสระนาคบากศก์ ด้านบนจะมีพญานาคใหญ่แผ่เบี้ยออกเพื่อปกปักรักษาและอำนวยพรให้กับพระมหากษัตริย์ น้ำในสระนี้เล่ากันว่าเมื่อถึงฤดูหนาว น้ำในสระจะอุ่น เมื่อเข้าฤดูร้อนน้ำในสระจะเย็น นำท่านเดินออกจากตัวพระราชวังเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา ซึ่งมีความสูงถึง 98 ฟุต หรือประมาณ 30 เมตร ถือได้ว่าเป็นวิหารที่สูงที่สุดในประเทศเนปาล แต่ละชั้นของบันได จะมีรูปปั้นของเทพต่าง ๆ อาทิ พญาครุฑ, ยักษ์, คนทัณฑ์ เป็นต้น หากพอมีเวลานำท่านไปชม หมู่บ้านช่างปั้นหม้อ เพราะนอกจากเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องงานไม้แล้วเรื่องงานปั้นก็งดงามไม่แพ้กัน ให้ท่านได้ชมวัดพระแม่อุมาเทวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดในเนปาล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ที่ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ทาง ศาสนสถานฮินดู สำคัญวัดหนึ่ง ซึ่งชาวฮินดูที่พำนักในประเทศต่าง ๆ ต้องถือโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมากราบนมัสการ เพื่อขอพร ณ ที่แห่งนี้เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก วัดนั้นคือ วัดปศุปฏินาถ (Pasupatinath) ทั้งนี้เนื่อง ด้วยเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่อาจได้รับอนุญาตให้เข้าชมความงามภายในได้ แต่เราสามารถจะได้ชมความงามบางส่วนจากภายนอก อีกทั้งท่านจะได้ชมพิธีกรรมที่ประกอบอยู่ภายนอกสถานที่แห่งนี้ จากนั้น นำท่านสู่ย่าน ตลาดทาเมล แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดขงนครหลวง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด เป็นของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย เช่น ลูกปัด, สร้อยคอที่ร้อยจากหินฒ ผ้าทอพื้นเมือง, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไม้แกะสลัก, เครื่องเขิน ฯลฯ หรือหากท่านชื่นชอบสินค้าเบรนด์เนมเชิญท่าน ช้อปปิ้งย่าน NEW ROAD ที่มีสินค้าชั้นนำของแท้จากทั่วทุกมุมโลกจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ อาทิ ผ้าตัดสูทจากอิตาลี, อังกฤษ และญี่ปุ่น กระเป๋าเดินทางชั้นนำอง Samsonite, Delsey แว่นตาจาก Dunhill, Roadastock ปากกาดูปองต์, มองบลังต์, น้ำหอม และเครื่องสำอางชั้นนำ จากยุโรป ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ(4) ที่ภัตตาคาร  พร้อมทั้งชม การแสดงพื้นเมือง ที่สวยงามเป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารค่ำของท่าน

ที่พัก โรงแรม Ghangri Boutique Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (5) ที่โรงแรม

โปรแกรมแนะนำ : สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด ด้วยการขึ้นเครื่องบินชมเขาสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก

Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก (จ่ายเพิ่มท่านละ 230 USD )

นำท่านเดินทางเข้าชม วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซึ่งเป็นวัดทางพุทธศาสนาที่สำคัญตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืงอกาฐมัณฑุโดยมีอายุมากกว่า 2,500 ปีมาแล้ววัดแห่งนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดลิง (MONKEY TEMPLE) เพราะทั่วบริเวณวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยลิงซึ่งจะลงมาเก็บเมล็ดข้าวที่ชาวเนปาลนำมาถวายที่วัดเป็นอาหารนมัสการเจดีย์สวยมภูนารทซึ่งถือว่าเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนปาลที่ตัวเจดีย์ตรงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจ้าชาวเนปาลมีความเชื่อที่ว่าพระเนตรของพระพุทธเจ้าจะยังคอยมองดูโลกมนุษย์และมีจุดเล็กๆตรงกลางระหว่างคิ้ว ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็นดวงตาที่ 3 ซึ่งหมายถึงดวงตาแห่งธรรมและเครื่องหมายที่ตรงจมูกคือเลข 1 โดยในเนปาลคือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งหรือเอกภาพ… จากนั้น นำท่านนมัสการ มหาเจดีย์โพธานาถ (Bouddhanat) วัดนี้มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ตั้งอยู่ในหมู่บ้านของชาวธิเบตที่ได้อพยพมา ภายนอกวัดโดยเฉพาะตามบ้านเรือนต่าง ๆ จะประดับประดาด้วยธงทิวสีต่าง ๆ เพื่อเป็นการบูชาธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ ในผืนผ้าจะลงอักขระ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อลมพัด 1 ครั้ง เท่ากันเราได้สวดมนต์ 1 จบ และมนต์ที่สวดนั้น สุดยอดของ 84,000 พระธรรมขรรค์ ภายในวัดนอกจากมีพระมหาเจดีย์ประดิษฐานอยู่กลางวัดแล้วยังมีพระอารามที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือองค์ใหญ่อยู่ภายใน อารามนี้องค์ดาไลลามะ เคยเสร็จมาประทับเมื่อครั้งลี้ภัยมาจากธิเบตก่อนที่จะไปประทับเป็นการถาวรที่เมืองดาลัมศาลา ในประทเศอินเดีย หากท่านใดประสงค์จะสวดมนต์ 84,000 พระธรรมขรรค์แบบทางลัด ก็เชิญท่านร่วมหมุนกงล้อยักษ์ โดยท่านต้องเดินตามเข็มนาฬิกาเป็นจำนวน 3 รอบ ภายในกงล้อได้มีการบรรจุมนตรา 84,000 พระธรรมขรรค์ไว้ภายในเช่นกัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (6) ที่ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาทัน (Patan) เมืองที่มีความงดงามจนได้สมญานามว่า ลลิตปุร์ เมืองนี้ขึ้นชื่อทางด้านทองเหลือง ดินแดนแห่งศิลปะอันวิจิตร 1 ใน 4 นครโบราณแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ เมืองนี้มีวัดที่สำคัญอยู่ 2 แห่ง วัดแรก คราบาฮ์ (Kwa Bahal) หรือวิหารทองคำ – วิหารเงิน วิหารเป็นวัดทางพุทธศาสนา หลังคามีตราประดับอย่างสวยงามด้วยแผ่นทองคำติดเป็นทางยาวจากยอดหลังคาจรดพื้น บนแผ่นทองคำยังการแกะสลักลวดลายให้ดูสวยงดงามดูแปลกตาแผ่นทองนี้เชื่อว่าทอดลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึง รองรับพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จกลับมายังโลกมนุษย์หลังโปรดพระมารดา อีกทั้งผู้ที่นับถือพุทธศาสนาและพำนักอยู่ในละแวกนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ และยังนำมาปล่อยที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก มีทั้งนก เต่า และหนู ส่วนผู้ที่เข้าชมก็ไม่อนุญาติให้นำสิ่งของที่ทำจากหนังสัตว์ เข้าไปภายในวัดนี้ วัดที่ 2 คือ เจดีย์มหาพุทธ (Maha Budha) เจดีย์แห่งนี้เลียนแบบองค์เจดีย์พุทธคยาในเมืองพุทธคยา ประทเศอินเดีย ตัวเจดีย์ประดับด้วยพระพุทธรูปปั้นรอบองค์กว่า 10,000 องค์ รอบองค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องดินเผาสลักรูปพระพุทธเจ้าปางขัดสมาธินับพันชิ้นเรียงรายจนถึงยอดบน ด้านข้างจะมีวิหารองค์น้อยจำลองรูปสลักตอนประสูติของพระ พุทธเจ้า ที่ได้จำลองจากเมืองลุมพินี ให้ท่านได้แวะซื้อของที่ระลึกในหมู่บ้านหัตกรรม ซึ่งจะมีร้านค้าต่าง ๆ อาทิ ร้านจำหน่าย เครื่องประดับ ร้านจำหน่ายพรมของชาวทิเบตที่อพยพมาพำนักในเนปาล พรมที่นี่มีชื่อเสียงมากและเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ที่ดี นอกจากนี้ยังมีร้านที่จำหน่ายสินค้าจำพวกไม้และงานทองเหลือง ฯลฯ ที่นี่ราคาอาจไม่ถูกนักแต่คุณภาพดีและเป็นสถานที่ส่งเสริมงานจากกลุ่มแม่บ้าน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (7) ที่ห้องอาหารของทางโรงแรม

ที่พัก โรงแรม Ghangri Boutique Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (8) ที่โรงแรม

นำท่านสัมผัสกับอีกบรรยากาศหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยการเดินเที่ยวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบ้านช่องท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองอย่างใกล้ชิดชมพระราชวังหนุมานโดก้า (HANUMAN DHOKA) นอกจากนี้บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยวัดที่น่าสนใจมากมายชมวังกุมารเทวีวังของเด็กชาวเนปาลที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาเป็นกุมารเทวีเพื่อให้มาปกปักรักษาบ้านเมืองตามตำนานแวะให้ท่านถ่ายรูปณชมเรือนไม้เก่าแก่ที่มีชื่อว่า กาฐมณฑป (KASTHAMANDAP)

11.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ

15.05 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221  ***มีขนมปัง + น้ำดื่ม 1 ขวดบริการ***

19.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air

 ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ  ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

 ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ

 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)

 ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

 ค่าน้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย จำนวน 4 วัน/ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 1,500 บาท/ ท่านตลอดรายการ)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการจองทัวร์

• ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เงินทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง

• ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นหากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทาง ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิก

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว (ยกเว้นกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน จะขอยึดเงินมัดจำตั๋วตามจำนอนจริง)**

• กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน ยึดเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

• อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

***บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ****

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล

1. หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

3.รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2*2 นิ้ว 1ใบ พื้นหลังขาว

4. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (เขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทร)

5. ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอวีซ่าได้ที่เจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://th.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2017/04/visa_application-1.pdf


ระเบียบการขอวีซ่า

โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล

เวลาดำเนินการโดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 1 วันทำการ (นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่า) ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 1 วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ:

บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินและหนังสือเดินทางทูตฉบับสีแดง จะต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน, กาฐมาณฑุ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศแนบผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอวีซ่าอาจมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ หรืออาจจะเป็นตัวแทน อาทิเช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน พนักงานวิ่ง-ส่งเอกสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินเรื่องแทน

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามปกติ

บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine, Afghanistan, Syria และ refugees with travel document.


วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง–เมืองกาฐมัณฑุ–เทือกเขานากาโก๊ต(Nagarkot Mountain)
วันที่ 2
บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
วันที่ 3
โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
วันที่ 4
กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง