แพคเกจ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

!!! PACKAGE TOUR สุดคุ้ม !!!เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ

พิเศษสุด 2 วัน 1 คืน    

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 1299 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 63 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก เชียงใหม่– ดอยสุเทพ - ปางช้างแม่สา – ดอยม่อนแจ่ม

.....

ถึงเชียงใหม่รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทาง 09.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันหลังอาหาร นำชม ฟาร์มกล้วยไม้ใบออคิด พาทุกท่านเข้าชมโชว์การแสดงช้างแสนรู้ระดับโลก ที่ปางช้างแม่สา(ไม่รวมค่าเข้าชม)

เย็น

จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนองหอย ชมจุดชมวิวที่สวยงาม อิสระอาหารเย็นบนดอยม่อนแจ่ม นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมพูนเพชร เชียงใหม่ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


......

รับประทานอาหารเช้า(1) ณ.โรงแรมที่พัก ****อิสระตามอัธยาศัยได้เวลานัดรถพาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่****


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถ รับ-ส่ง สนามบิน


- ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับพาท่องเที่ยว 1 วัน 


- ค่าโรงแรมพูนเพชร+ อาหารเช้า 1 คืน 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) 

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


วันที่ 1
วันแรก เชียงใหม่– ดอยสุเทพ - ปางช้างแม่สา – ดอยม่อนแจ่ม
วันที่ 2
วันที่สอง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ