แพคเกจ เชียงใหม่ - ดอยสุเทพ 3 วัน 2 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

!!! PACKAGE สุดคุ้ม !!!เชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง เที่ยวสุขใจ ไปแบบไม่ง้อใคร 2 คนก็ไปได้ 

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 1900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก เชียงใหม่ – โรงแรมพูนเพชร

......

ถึงเชียงใหม่รถรอรับท่าน ออกเดินทาง ส่ง โรงแรม พูนเพชรอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - วันที่สอง เชียงใหม่–ดอยสุเทพ–บ้านแม่กำปอง– พูนเพชร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า(1) หลังอาหารรถตู้รอรับท่านออกเดินทาง นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด

กลางวัน

อิสระ อาหารกลางวันหลังอาหาร

เย็น

ชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่านกลางขุนเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ นาม “แม่กำปอง” ที่จะทำให้ท่านหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ป่าไม้และ อิสระอาหารเย็น หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าพักโรงแรมพูนพชร พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - วันที่สาม เชียงใหม่–กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ.โรงแรมที่พัก ****อิสระตามอัธยาศัยได้เวลานัดรถพาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่****


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง สนามบิน

- ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับพาท่องเที่ยว 1 วัน 

- ค่าโรงแรมพูนเพชร+ อาหารเช้า 2 คืน 

- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) 

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


วันที่ 1
วันแรก เชียงใหม่ – โรงแรมพูนเพชร
วันที่ 2
วันที่สอง เชียงใหม่–ดอยสุเทพ–บ้านแม่กำปอง– พูนเพชร
วันที่ 3
วันที่สาม เชียงใหม่–กรุงเทพฯ