CROATIA (โครเอเชีย) 7D 4N (BT-CRO01_TKx


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ซาเกร็บ ซาคาร์ สปริท มอสต้า สตอน ดูบรอฟนิก

Useen !! เมืองมอสต้า เพรชเม็ดงามแห่ง บอสเนีย

เยือน ดูบรอฟนิค สุดยอดความงามแห่งโคเอเชีย

บินเข้าซาแกร็บ ออกดูบรอฟนิก

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 49900 ประเทศ : ทัวร์ยุโรป จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63 สายการบิน : Turkish Airlines (TK)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เคาท์เตอร์ U ประตู 9 Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.35 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 65

*** พีเรียตตั้งแต่ เดือน พ.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 23.00 น. เที่ยวบินที่ TK 69 ถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น. ***


วันที่ 2 - ท่าอากาศยานอิสตันบูล•ซาเกรบ•พลิตวิเซ่

05.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง***

08.05 น.

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK1053

*** พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 07.05 น. ****

08.15 น.

ถึงสนามบิน กรุงซาเกรบ (ZAGREB) ประเทศ โครเอเชีย (CROATIA) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต LOWER TOWN ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นำท่านสู่เขต UPPER TOWN ชม วิหารเซนต์มาร์ก ( ST.MARKS CHURCH ) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชม โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (ST. CATHERINE) บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (President Palace) นําชม กําแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารที่ไม่ถูกเผาทําลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2274

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 1 )

ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (ST. STEPHEN CATHEDRAL) ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารนี้ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปัจจุบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880แวะชม จัตุรัส TRG BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย ชม อนุสาวรีย์ BAN JOSIP JELACIC ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848จากนั้นนำชม ตลาดกลางเมือง ( DOLAC MARKET ) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)

ที่พัก JEZERO HOTEL หรือเทียบเท่


วันที่ 3 - พริตวิเซ่ •อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ •เมืองซาดาร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ ( PLITVICE NATIONAL PARK ) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้ำครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน นำท่านเข้าชมความงามของ อุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovacและ Kaluderovacเป็นต้น นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม VELIKI SLIPชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 4)   

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (ZADAR) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์สำคัญประจำเมือง โบสถ์อนาสตาเชีย (THE CATHEDRAL OF ST.ANASTASIA ) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย นำท่านชม บริเวณด้านนอก โบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมืองอีกแห่งหนี่ง ชม โรมันฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยชาวโรมัน

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 5)

ที่พัก KOLOVARE หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ 4 - ซาดาร์ •ซิเบนิค •โทรเกียร์•สปลิท•ดูโกโพลิเย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิเบนิค ( SIBENIK ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ำทะเล เอเดรียติค นำชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน ประวัติศาสตร์ มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ หรือ เซนต์เจมส์(ST. JACOB CATHEDRAL )อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinaeโบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ ( TROGIR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 นำท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง KopnenaVrata ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่าน ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ( ST. LAWRENCE CATHEDRAL ) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท ( SPLIT ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย อันเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 7)

เที่ยวชม เมืองสปลิท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆนำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน DIOCLETIAN PALACE องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้อง การสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยทางเข้าหลักหรือ GOLDEN GATE, มหาวิหารเทพเจ้าจูปีเตอร์, โบสถ์แห่ง เทพวีนัส, วิหารเซ็นต์ดอมนิอุส (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ที่จัดเรียงรายกันอย่างลงตัว ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหารจากเมื่อสมัยศตวรรษที่15 และสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงเช่นรูปภาพแกะสลักสมัยVENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สร้างข้นในศตวรรษ15 เดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้ง

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูโกโพลิเย (DUGOPOLJE )เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30นาที )

ที่พัก HOTEL KATARINA หรือเทียบเท่า 4ดาว


วันที่ 5 - ดูโกโพลิเย•โมสตาร์•สตอน•นีอุม

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ ( MOSTAR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บน แม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า The Bridge Keepers หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า ชม บ้านแบบเติร์ก ( TURKISH HOUSE ) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 10) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง โดยท่านจะได้ ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี ซึ่งเมืองสตอนเป็นเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคกลางคือกำแพงเมืองโบราณ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบเมือง โดยกำแพงโบราณแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างกำแพงนี้ประมาณ 200 ปี มีความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ว่าในอดีตนั้นตัวกำแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวันนี้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนีอุม (NEUM) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที )

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม (มื้อที่ 11)

ที่พัก GRAND HOTEL NEUM หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ 6 - นีอุม•ดูบรอฟนิค•เขตเมืองเก่า • สนามบิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค (DUBROVNIK ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15ชม.) โดยเดินทางเรียบชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆถึง เมืองดูบรอฟนิค นําท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ได้รับการเปิดให้บริการหลังจากที่โดนทําลายลงไปในสงคราม YUGOSLAVIA WAR ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งท่านจะได้บันทึกภาพตัวเมืองเก่าจากจุดพาโนรามาได้ในแบบ POSTCARD VIEW

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินชมเสน่ห์ของ เขตเมืองเก่า ( OLD TOWN ) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิสนำท่านเดินลอดประตู PILE GATEที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม น้ำพุ ONOFRIO ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างน้ำพุแห่งนี้ ถ่ายรูปกับ THE CATHEDRAL TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต นำท่าน ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ ( BELL TOWER CLOCK ) จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์ ( RECTOR’S PALACE ) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊คแวะชมและ ถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส ( SPONZA PALACE ) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิคเรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสำนักงานส่วนราชการ นำท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund)  และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

20.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK440

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** ***พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 23.55 น.


วันที่ 7 - กรุงเทพฯ

00.25 น.

ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

01.50 น.

ออกเดินทางสู่ อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK68  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

***พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. ถึงประเทศไทย เวลา 15.00 น.

15.10 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK

 ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง

 ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ

 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการไม่รวม

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

 ค่าวีซ่าเชงเก้น5,500 บาท / ท่านชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน12 ยูโร

 ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป7 วัน 21 ยูโร/ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง

2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

กรณียกเลิก

1.ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

2.ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

3.กรณีเจ็บป่วย

     3.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ได้ตามความเป็นจริง

4.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

5.ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

6.หลังการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า

7.กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

8.กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (โครเอเชีย) ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 21 วันทำการ ยื่นวีซ่าไม่ต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์)

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทางไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 21วันทำการไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***

1.หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) ***สำหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน้ำเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทยแต่พำนักอยู่ต่างประเทศ,ทำงานอยู่ต่างประเทศ,นักเรียน หรือนักศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัททันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และข้อกำหนดของทางสถาฑูตฯ ต้องการเพิ่มเติมและ บางสถาฑูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ข้อกำหนดนี้ รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ต่างชาติด้วย***

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)

3.หลักฐานการเงิน

  3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง

    หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย

        • ใช้หนังสือรับรองสถานะทางการเงินBANK CERTIFICATEที่ออกจากทางธนาคาร 

          (ต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให้ (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี)

       • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไปส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น)

สำคัญมาก !!! ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ

- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้

• กรณีที่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้

- ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น

- ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statementย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย

- ต้องทำ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (เป็นบัญชีเดียวกันกับสำเนาสมุดบัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษโดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้(ผู้เดินทาง)ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตกรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วันและใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให้

**สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสราย บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ***

4. หลักฐานการทำงาน

• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)

• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน

• พนักงานทั่วไป หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน พร้อมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5.เอกสารส่วนตัว

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาบัตรประชาชน

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามีการเปลี่ยน)

6.กรณีเด็กอายุดไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด(โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด(โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

*สำหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับจากทางสำนักงานเขต หรืออำเภอ*

• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน

• ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น

** หมายเหตุ **

เอกสารตัวจริงที่ต้องนำติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี )

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า

เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 21วัน ทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดของทางสถานทูตหรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กำหนด

ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการของทัวร์

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***


วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานอิสตันบูล•ซาเกรบ•พลิตวิเซ่
วันที่ 3
พริตวิเซ่ •อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ •เมืองซาดาร์
วันที่ 4
ซาดาร์ •ซิเบนิค •โทรเกียร์•สปลิท•ดูโกโพลิเย
วันที่ 5
ดูโกโพลิเย•โมสตาร์•สตอน•นีอุม
วันที่ 6
นีอุม•ดูบรอฟนิค•เขตเมืองเก่า • สนามบิน
วันที่ 7
กรุงเทพฯ