นมัสการ 3 พุทธคีรีของเมืองจีน จิ่วหัวซาน ผู่ถ่ซาน ลั่วเจียซาน 6 วัน 4 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

☺ เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน

☺ วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซาน ขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี องค์หนานไห่กวนอิม

☺ จิ่วหัวซาน สักการะพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวัง ขึ้นกระเช้า ชมวิหารไป่ซุ้ยกง (วัดร้อยปี)

☺ ลั่วเจียซาน สถานที่แห่งนี้เป็น ที่ประทับบำเพ็ญเพียรภาวนาของเจ้าแม่กวนอิม “มาผู่ถ่อซาน ไม่มาเยือนลั่วเจียซานก็เปรียบเหมือนยังมาไม่ถึง

☺ หังโจว ล่องทะเลสาบ “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล”

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 27999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน มีนาคม - มิถุนายน 63 สายการบิน : Air China (CA)

วันที่ 1 - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

23.55 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน


วันที่ 2 - กรุงเทพฯ – หังโจว – ผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – องค์หนานไห่กวนอิม

03.20 น.

ออกเดินทางสู่ หังโจว โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA716 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม

08.00 น

ถึง ท่าอากาศยานเมืองหังโจว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

บริการอาหารแบบ KFC

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองท่าที่สำคัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจ๋อเจียงและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรูปอาหารสำเร็จรูป

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านข้ามเรือสู่ เกาะผู่ถ่อซาน ที่ท่าเรือจูเจียซาน นำท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า เฉียนซื่อ หรือ วัดก่อน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซี่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนำท่านกราบขอพร องค์หนานไห่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก

พักที่ภูถ่อซาน โรงแรม  XILAI HOTEL หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ห้องพักที่ผู่ถ่อซาน ไม่มีสำหรับพัก 3 ท่าน รบกวนลูกค้านำเตียงชิดกัน หรือ หากท่านต้องการพักเดี่ยวเฉพาะที่เกาะผู่ถ่อซาน ชำระเพิ่ม 2,500 บาทต่อท่าน


วันที่ 3 - ผู่ถ่อซาน – ลั่วเจียซาน – หังโจว

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านสู่ ท่าเรือ เพื่อข้ามไปสู่ เกาะลั่วเจียซาน หรือ หลอเกียซัว ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เมื่อมองจากระยะไกลจะดูคล้ายกับพระที่ประทับนอนอยู่บน พื้นผิวทะเลคัมภีร์ทางพุทธศาสนาของจีนได้บันทึกไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็น ที่ประทับบำเพ็ญเพียรภาวนาของเจ้าแม่กวนอิมก่อนที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ และยังมีเรื่องเล่ากันอีกว่าน้ำบนเกาะแห่งนี้เป็นน้ำทิพย์จากแจกันของเจ้าแม่กวนอิม มีคำกล่าวว่า “มาผู่ถ่อซาน ไม่มาเยือนลั่วเจียซาน ก็เหมือนยังมาไม่ถึง” ไม่ไกลจากลั่วเจียซาน ยังมีประภาคารที่ปรากฎอยู่ในแผนที่การเดินเรือของโลก ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งเรือท่าเรือเจียเจียน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่พัก หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก

พักที่หังโจว โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - หังโจว – จิ่วหัวซาน – วัดต้าหยวน (พระตี้จ้างหวัง)

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จิ่วหัวซาน หรือ ภูเก้าวิจิตร แห่งมณฑลอานฮุย 1 ใน 4 พุทธบรรพตของจีน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีน ตามความเชื่อท่านคือพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความหวัง (ตี้จังหวัง) จิ่วหัวซาน ตั้งอยู่ที่อำเภอซิงหยาง มณฑลอานฮุย เป็นหุบเขาที่มีความงดงามและความสำคัญในด้านพุทธศาสนา จิ่วหัวซานมีแม่น้ำไหลผ่าน 5 สาย และมียอดขุนเขาที่สวยงามมากมายถึง 99 ยอด ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งทาง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม สวนพุทธคีรีจิ่วหัวซาน (大愿文化园) สร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี 2013 โดยการท่องเที่ยวมณฑลอันฮุย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในเขตนี้ ภายในสถานที่กว่า 2.836 ตารางกิโลเมตร จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อพุทธศาสนา นำท่านเขาชมห้องจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเขาจิ่วหัวซาน นั่งรถแบตเตอร์รี่เพื่อเที่ยวชมความงดงามของเส้นทาง นำชมรูปหล่อโลหะของพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง ระหว่างทางผ่านชมน้ำพุดนตรี (ขึ้นอยู่กับเวลาที่เข้าชม หากโชคดีไปตรงเวลาโชว์ จะมีการแสดงน้ำพุดนตรีระหว่างทางที่นั่งรถแบตเตอร์รี่-รวมค่ารถแบตเตอร์รี่แล้ว) นำท่านจุดธูปกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวาง (ตี้จ้างหวางผู่สัก) จิ่วหัวซาน เป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของสติ ปัญญา ทดสอบความศรัทธาด้วยการเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสัมผัสองค์พระโพธิสัตว์อย่างใกล้ชิด

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักแถวเขาจิ่วหัวซาน โรงแรม XIFENG HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 - จิ่วหัวซาน – วัดฮัวเฉิง – วันโย่วเซินเตี้ยน – ไป๋สุ่ยกง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – วัดทงฮุ่ย

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหัวเฉิง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ทีสุดเขาจิ่วหัวซาน สร้างขึ้นเป็นวัดแบบเรียบง่ายโดย ภิกษุ เป่ยตูในสมัยราชวงศ์จิน ถือเป็นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน มีพื้น ที่3,500 ตารางเมตร ในราวปี ค.ศ. 756-758 สมยัราชวงศ์ถัง ได้มีการบูรณะอาคารวิหารครั้งใหญ่และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดหัวเฉิง” การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ให้ท่าน ได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระองค์แท้หรือโย่วเซินเตี้ยน วัดโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 757) วัดแห่งนี้เป็น สถานที่ซึ่งฝังอัฐิของพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) ซึ่งชาวพุทธจีนมี ความเชื่อว่าท่านคือ ภาคหนึ่งของกษิติครรภโพธิสัตว์ “ตี้จางหวังผู่สัก” พระ โพธิสัตว์ประจำ เขาจิ่วหัวซานให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขึ้นบันไดจิตประสงค์ 81 ขั้น เดินชิดฝั่งราวบันไดด้านขวามือตั้งจิต อธิษฐานขอลาภยศความรํ่ารวยเงินทองล้นเหลือ เดินกลางบันไดยึดแนวดอกบัวบริสุทธิ์ อธิษฐานขอสุขภาพ สมบูรณ์เจ็บไข้ไม่มีโรคภัยไม่กราย เดินชิดราวบนัไดฝั่งซ้ายมือ อธิษฐานขอให้คู่ดีมีสุขครอบครัวราบรื่น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร จากนั้นเดินต่อไปยัง จุดขึ้นกระเช้ารถรางไป่สุ่ย เพื่อขึ้นไปบนเขาตงเฟิง แล้วพาท่านเดินต่อไปตามสันเขาราว 180 เมตรจนถึง วัดไป่สุ่ยกง หรือ วัดร้อยปี วัดแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในรัชสมัยว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง โดยมีพระภิกษุนามว่า หวู่เสีย ได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วได้มาปลูกสร้างอาศรมเพื่อบำเพ็ญธรรมอยู่บนเขาแห่งนี้จนถึงอายุ 126 ปี โดยท่านกินผลไม้ป่าเป็นอาหาร ท่านใช้เวลากว่า 20 ปีในการคัดลอกพระสูตรในคัมภีร์มหายาน โดยใช้ผงทองผสมกับเลือดจากลิ้นของท่านบันทึกไว้ทิ้งเป็นมรดกธรรมถึง 81 เล่ม ยังคงเก็บรักษาอยู่ในสภาพดีจนทุกวันนี้ และได้ถูกจัดเป็นศิลปวัตถุโบราณ ล้ำค่าของจีน นำท่านเข้ากราบสักการะขอพรเรื่องสุขภาพและอายุยืนยาวจาก สรีระสังขารหุ้มทองคำของพระเถระหวู่เสียที่ไม่เน่าเปื่อย ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ภาย นามให้ว่า “โพธิสัตว์นิรมาณกาย” (อิ้งเซิงผ่อสัก) เชื่อกันว่าท่านคือ นิรมาณกายของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ วัดนี้ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวอันฮุยเคารพนับถือมากที่สุดบนเขาจิ่วหัวซาน สมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทงฮุ่ย ก่อตั้งขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์ชิงเป็นหนึ่งในเขตตะวันออกของวัดหัวเฉิง ในปี 1988 เจ้าอาวาสได้สร้างและบูรณะวัดขึ้นใหม่ วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง ตามตำนานก่อนที่การบวชของ ภิกษุณีเรนยี่ ได้อุทิศตัวเองเพื่อการแพทย์จีนและเข้าร่วมกองทัพอาสาสมัครของคนจีนไปเกาหลีเหนือเพื่อเข้าร่วมในการทำสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกาและช่วยเหลือเกาหลีเหนือ หลังจากกลับมาที่ประเทศจีนเขาเดินทางไปมาที่เขาจิ่วหัวซานในปี 1995 และได้เสียชีวิตลงที่นี่เมื่ออายุ 85 ปี ลูกศิษย์ของภิกษุณีได้เก็บร่างไว้ในโกศ และในเดือนมกราคม ปี 1999 โกศของภิกษุณีได้ถูกเปิดออกและพบว่าอัฐิด้านในยังคงสภาพเดิมคราวนี้มันถูกตกแต่งด้วยทองคำและอุทิศให้กับวัดทงฮุ่ย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักแถวเขาจิ่วหัวซาน โรงแรม DONGYA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 - จิ่วหัวซาน – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – หังโจว – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือ (เหมา) ชม ทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง แล้วเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วนพร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะต้องมีการคัดส่งองค์จักรพรรดิทุกปี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

22.50 น.

นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA715


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พัก

- ค่าอาหารตามรายการ -

ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ***หากท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าวีซ่าจีน***

**รายการนี้ทำวีซ่ากรุ๊ป หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองท่านล่ะ 1,700 บาท**

** กระเป๋าใบใหญ่ น้ำหนักต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม ต่อ ท่าน กระเป๋า 1 ใบเท่านั้น **

*** กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง

-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ ตามธรรมเนียมปฏิบัติวันละ 100 บาท

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

- การจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

- ใช้สำเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจน มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนการเดินทาง

- ไฟล์รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว

@ @ เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว กรณีส่งทำวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน @ @

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด, ไม่ใส่เครื่องประดับ

2. เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว + ที่อยู่ปัจจุบัน ของผู้เดินทาง

3. เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท

สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ขอสูติบัตรตัวจริง )

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา

4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาด้วย

5. หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนังสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออำเภอ พร้อมระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย

6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสำเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร

สำหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)

3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน

4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า

หมายเหตุ : โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า

4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์


วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่ 2
กรุงเทพฯ – หังโจว – ผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – องค์หนานไห่กวนอิม
วันที่ 3
ผู่ถ่อซาน – ลั่วเจียซาน – หังโจว
วันที่ 4
หังโจว – จิ่วหัวซาน – วัดต้าหยวน (พระตี้จ้างหวัง)
วันที่ 5
จิ่วหัวซาน – วัดฮัวเฉิง – วันโย่วเซินเตี้ยน – ไป๋สุ่ยกง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – วัดทงฮุ่ย
วันที่ 6
จิ่วหัวซาน – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – หังโจว – กรุงเทพฯ