ตาหลี่ อาณาจักรน่านเจ้า 4D 3N


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

* ต้าหลี่ เมืองหลวงโบราณอาณาจักรน่านเจ้า ชมกำแพงเมืองโบราณ

* สือเหมินกวน "ด่านประตุหิน" ที่ใช้ป้องกันรุกรานจากมองโกของแจงกีสข่าน

* ยอดเขาจีจู๋ซาน "ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งยูนาน และ 1 ใน 5 ของประเทศจีน"

* คุนหมิง ฝูงนางนวลบินอวดโฉม...ชมความงามเขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ

* สะดวกสบายด้วยไฟล์บินภายใน 1 เที่ยว พักหรู 4+5 ดาว

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 14999 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน มกราคม - มีนาคม 63 สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่

05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

07.50 น.

เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 2584 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.40 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางโดยรถโค้ชสู่ “เมืองต้าหลี่” ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กำลังบานสะพรั่ง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม “เมืองโบราณต้าหลี่” ซึ่งเป็นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินค้าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ร้านผลไม้ตามฤดูกาล ทุเรียนย่างเมนูยอดฮิตของชาวจีน และร้านค้าปิ้งย่างพื้นเมือง หรือจะลองเข้าไปนั่งฟังเพลงแบบคลูๆได้ตามร้านต่างๆ ภายในเมืองโบราณแห่งนี้

เข้าสู่ที่พัก พักที่ต้าหลี่ REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่ 2 - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – หยางปี้ – หมู่บ้านวอลนัท – อุทยานสือเหมินกวน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร สัญลักษณ์เมืองต้าหลี่ จากนั้นนำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินให¬ญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตปกครองตนเองหยางปี้ยี๋ ที่อยู่ห่างจากเมืองต้าหลี่เพียง 39 กิโลเมตร พื้นที่กว่า 98.4% เป็นยอดเขาและสันเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี เป็นที่อาศัยของชนกลุ่มน้อยกว่า 17 เชื้อชาติ เช่น ชนเผ่าฮั่น ยี๋ หุย เมี่ยว เป็นต้น และที่สำคัญคือเป็นแหล่งปลูกวอลนัทที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน นำท่านชม หมู่บ้านวอลนัท ที่มีประวัติศาสตร์การปลูกยาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ปัจจุบันในเขตนี้มีต้นวอลนัทอยู่กว่า 1หมื่นต้น ผลิตผลประจำปีกว่า 3หมื่นตัน มูลค่ากว่า 500ล้านหยวน ทุกๆปีจะมีเทศกาลวอลนัทจัดขึ้นที่เมืองนี้ ได้รับความสนใจจากทั่วโลก วอลนัทที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องมีลูกขนาดใหญ่ เปลือกบาง เมล็ดในสีขาว รสชาดหวาน นำท่านชมต้นวอลนัทอายุกว่า 1,160 ปีที่ยังคงให้ผลผลิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชมทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านที่จัดปลูกดอกไม้นานาพันธุ์หมุนเวียนไปตามฤดูกาลไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน พร้อมทั้งชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเปลี่ยนเป็นรถกอล์ฟ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสือเหมินกวน สือเหมินกวน หรือ “ด่านประตูหิน” จุดชมวิวที่สวยงามแปลกตาของช่องเขาสูงตระหง่านตลอดแนวหินด้านเหนือ ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาชางซาน พื้นที่ในอุทยานที่วางแผนเป็นจุดชมวิว 28.2 ตร.กม. ปี 1993 ได้รับการประกาศให้เป็นจุดชมวิวระดับจังหวัด และพัฒนามาจนถึงปี 2001 ได้รับการประเมินให้เป็นจุดท่องเที่ยว AA ปัจจุบันการท่องเที่ยวชางซานสือเหมินกวนได้วางแผนพัฒนาด้วยงบประมาณกว่า 1พันล้านหยวนเพื่อให้ได้มาตรฐานจุดชมวิวระดับ 5ดาว ภายในพื้นที่อุทยานได้รวมภูมิทัศน์ธรรมชาติ ความแปลก สวยงามและเงียบสงบ และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งกับมรดกทางประวัติศาสตร์ อดีตที่แห่งนี้ยังเคยเป็นชัยภูมิในการป้องกันภัยรุกรานจากชาวมองโกเลียของอาณาจักรน่านเจ้า พื้นที่ที่งดงาม มีหุบเขาภูเขา หน้าผาสูงชัน น้ำตก สายน้ำตกและทุ่งหญ้าและภูมิทัศน์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มหัศจรรย์ รวมถึงมีภาพวาดหน้าผาโบราณ ถนนไม้ กระดานโบราณและภูมิทัศน์พิเศษของพุทธศาสนาลัทธิเต๋า และศาสนาอิสลามมีเพลงที่ถูกครอบงำโดยคนยี่ วัฒนธรรมประเพณีแห่งชาติของเทศกาลคบเพลิงเครื่องแต่งกายประจำชาติการเย็บปักถักร้อย ฯลฯ นำท่านเดินทางชมภายในอุทยานที่มีจุดต่างๆให้ได้เลือกถ่ายรูปสวยๆเช่นจุดช่องเขาที่สวยที่สุด จุดถ่ายรูปกับไฉ่ซิงเอี๊ยะตามความเชื่อของลัทธิทิเบต หรือจะเดินวัดใจที่สะพานแก้วเลียบเขา นำท่านชมสะพานแก้วน้ำตกสายรุ้ง จุดชมวิวที่สูงที่สุดภายในอุทยาน พร้อมกับสูดโอโซนบริสุทธิ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบินชวน หนึ่งในเขตปกครองของต้าหลี่ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่บนขอบของเทือกเขาหยุนหลิง และทางตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำจินซา เทือกเขาหลักเขื่อนและแม่น้ำในดินแดนส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือ-ใต้ บินชวนเป็นเขตที่มีหลายเชื้อชาติ มีจุดชมวิวระดับ AAAA บนภูเขาจีจู๋ซาน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พักโรงแรม

พักที่บินชวน JINCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 3 - อุทยานจีจู๋ซาน – ยอดเขาจินติ่ง (นั่งกระเช้า) – ต้าหลี่ – คุนหมิง – ถนนคนเดิน – ร้านผ้าไหม

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาจีจู๋ซาน พื้นที่ทั้งหมด 2822 เฮคเตอร์ ยอดเขาสูง 3,248 เมตร จากระดับน้ำทะเล เพราะภูเขารูปแบบเหมือนตีนไก่ จึงตั้งชื่อว่าภูเขา Jizu เป็นภูเขาของจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในพุทธศาสนาและเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงทั้งประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจินติ่ง ภูเขาลูกนี้เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนา 1 ใน 5 ของจีน(จิ่วหัวซาน,เอ๋อเหมย,อู่ไถซาน,ผูถ่อซาน) นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังก็ได้สร้างวัดอยู่บนภูเขาเรื่อยๆมาจนมีวัดอารามใหญ่น้อยทั้งหมด 108 วัด มีพระสงฆ์ประจำมากที่สุดถึง 5,000 องค์ บางตำนานลือกันว่าภูเขาจีจู๋เป็นที่สอนพระไตรปิฎกและที่นิพพานของพระมหากัสสปะมหาเถระ สาวกองค์สำคัญองค์ที่หนึ่งของพระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้า จึงมีปุถุชนและศาสนิกชนมากมายตลอดจนพระสงฆ์ที่เดินทางไกลมาจากทั่วแดน และทิเบต หลั่งไหลไปนมัสการไหว้พระที่บนเขาจีจู๋ แห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากเขาโดยกระเช้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหลี่

15.30 น.

เหินฟ้ากลับสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5944

16.25 น.

เดินทางถึง เมืองคุนหมิง จากนั้นเยี่ยมชม โรงงานผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไหมจีนที่มีทั้งเสื้อผ้า ผ้าห่ม ใส้ผ้านวม และอื่นๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญและของฝาก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร*มื้อพิเศษสุกี้เห็ด*

หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนคนเดิน อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

พักที่คุนหมิง LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 4 - วัดหยวนทง – เขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ+ชมนกนางนวล – ร้านบัวหิมะ – ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

ริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย จากนั้นนำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านสู่ เขื่อนทะเลสาบเตียนฉื ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน สมัยโบราณทะเลสาบแห่งนี้กว้างใหญ่และมีชื่อเสียงมากถึงกับได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งที่ราบสูง” และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลจนถึงเมืองหลวง ทำให้พระนางซูสีไทเฮาได้จำลองทะเลสาบแห่งนี้ไปไว้ในสวนพระราชวังอวี้เหอหยวน โดยให้ชื่อว่าทะเลสาบคุนหมิง ในช่วงฤดูหนาวที่ทะเลสาบแห่งนี้จะเป็นแหล่งชุมนุมของนกนางนวลนับหมื่นที่อพยพมาอาศัยอยู่ที่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับบรรยากาศ ฝูงนางนวลปากแดงบินโฉบเฉี่ยวเหนือผิวน้ำ เป็นทัศนียภาพอันสวยงามของเตียนฉือในฤดูหนาว จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

่ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.05 น.

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 2583 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

00.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน - ค่าโรงแรมที่พัก - ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ ท่าน โหลดได้ท่านละ 1 ใบ กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,650 บาท หรือแบบวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท

**ส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 10 วันสำหรับวีซ่ากรุ๊ป**

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

- การจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาที่นั่งราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนำมาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ -กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน 10 วันทำการ ยื่นวีซ่ากรุ๊ป

1. สำเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า

2. ไฟล์รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว

3. วันเดินทางกรุณานำรูปถ่ายติดตัวไปด้วยท่านละ 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว **


อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท


เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน 4 วันทำการ ยื่นที่สถานฑูตจีนที่เมืองไทย

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อกำหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา

3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน

4. ที่อยู่ที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน


วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
วันที่ 2
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – หยางปี้ – หมู่บ้านวอลนัท – อุทยานสือเหมินกวน
วันที่ 3
อุทยานจีจู๋ซาน – ยอดเขาจินติ่ง (นั่งกระเช้า) – ต้าหลี่ – คุนหมิง – ถนนคนเดิน – ร้านผ้าไหม
วันที่ 4
วัดหยวนทง – เขื่อนทะเลสาบเตียนฉือ+ชมนกนางนวล – ร้านบัวหิมะ – ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ