มองโกเลียใน...ดินแดงเจงกีสข่าน 6D 4N


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เมืองหลวงโฮฮอท ออร์คอส เปาโกว

พักเกอร์กระโจมพื้นเมือง (แบบทันสมัย)

มื้อพิเศษ เนื้อแพะชนเผ่า พร้อมชมการแสดงระบำเชิญสุรา

นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว / บินไฟล์ภายใน 1 เที่ยว


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 29999 ประเทศ : ทัวร์จีน จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : วันที่ 19-24 พ.ค. / 3-8 , 9-14 , 16-21 มิ.ย. 63 สายการบิน : Air China (CA)

วันที่ 1 - สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (CA) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน


วันที่ 2 - กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – โฮฮอท (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – วัดต้าเจา – ถนนโบราณ

01.00 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA980 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

06.40 น.

เดินทางถึงสนามบินแคปปิตอล ปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง *บริการอาหารเช้าแบบกล่อง KFC*

10.17 น.

เดินทางสู่ เมืองฮูเหอฮ่าวเทอ หรือ โฮฮอท โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G2411

13.00 น.

เดินทางถึง เมืองโฮฮอท เมืองหลวงแห่งเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เดิมชื่อเมือง กุยชุยซึง ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียใน เมืองนี้ถูกก่อตั้งโดย อัลตานข่าน เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมยาวนานและโดดเด่น เป็นแหล่งอารยธรรม แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมชนเผ่าเร่ร่อนที่ล่าสัตว์ด้วยธนูบนอานม้า ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเขตนี้ หรือเรียกอีกชื่อว่าเมืองหลวงแห่งนม วัว แพะ

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *อาหารพื้นเมือง* นำท่านเดินทางสู่ วัดต้าเจา 大召寺 สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน” หน้าองค์พระมีเสาสีทอง 2 เสา แกะสลักสวยงามเป็นรูปมังกร อันเป็นสิ่งที่บอกว่าวัดแห่งนี้จักรพรรดิ (คังซี) เคยเสด็จมาเยือน นอกจากนี้องค์ดาไลลามะที่ 3 ยังเคยเสด็จเยี่ยมวัดต้าเจาในปี ค.ศ. 1586 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณไซซ่าง 塞上老街 ถนนโบราณประจำเมืองโฮฮอท ที่มีบ้านเรือนทรงดั้งเดิม ที่ปัจจุบันเปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก และของพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวมองโกล อาทิเช่น เหล้านมแพะ ตุ๊กตาม้า-อูฐ ผลิตภัณฑ์จากผ้าแคชเมียร์ ภาพวาด หวีจากกระดูกสัตว์ และเขาสัตว์ชนิดต่างๆเป็นต้น อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศ หรือเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *สุกี้มองโก*  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ JINJIAR INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 3 - โฮฮอท – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – พักเกอร์ หรือ กระโจม (มีห้องน้ำในตัว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 希拉穆仁草原 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เมื่อท่านเดินทางมาถึงจะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่งทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ทุ่งหญ้ามองโกเลีย มีพื้นที่ปกคลุม 2 ใน 3 ส่วนของเมืองโฮฮอท ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินในภาษามองโกล หมายถึง น้ำสีเหลือง เป็นทุ่งหญ้าแห่งแรกของเมืองโฮฮอทที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมองโกลอย่างใกล้ชิด เที่ยวชม ฟาร์มเอินเหอ สัมผัสการทำปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด ฟรี...กิจกรรมเรียนร้องเพลงมองโกล ฝึกทำชามองโกล เรียนมวยปล้ำ หรือจะสวมชุดพื้นเมืองออกไปถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจเหมือนอยู่ในภาพฝันที่สวยงาม อิสระให้ท่านชมบรรยากาศท้องทุ่งสีเขียวกับสัตว์เลี้ยงฝูงใหญ่ตัดกับท้องฟ้าสีคราม

*** กิจกรรมขี่ม้า / นั่งรถชมวิว / เยี่ยมชมบ้านเรือนชาวบ้านมองโกล ยังไม่รวมในค่าทัวร์ หากท่านสนใจกรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายกับไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์ ***

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *มื้อพิเศษเนื้อแพะชนเผ่า พร้อมชม การแสดงระบำเชิญสุรา และการแสดงรอบกองไฟ (กรณีหากมีฝนตกจะเปลี่ยนเป็นโชว์ด้านในกระโจมแทน) ที่พัก กระโจมแบบมีห้องน้ำในตัว **กระโจมมีห้องพักคู่หรือพักเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเสริมเตียงได้ ***


วันที่ 4 - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – กิจกรรมทะเลทราย เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า) – ออร์ดอส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายเสี่ยงซาวาน 响沙湾 ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายาคู่ปู้ฉี่ เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่อันดับ 7 ของประเทศจีน เนินทรายบริเวณนี้มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร และเนินทรายกว่า 80เปอร์เซนต์ มีการเคลื่อนตัวตามแรงลมและสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านนั่งกระเช้า เพื่อขึ้นไปบนเนินทรายสะดวก จากนั้นเชิญท่านอิสระกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิเช่น ขี่อูฐท่องทะเลทราย , นั่งรถ 4WD , เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซา เป็นต้น ( ไม่รวมค่ารองเท้ากันทราย และไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ โปรดสอบถาม!!! ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ดอส 鄂尔多斯 หรืออีกชื่อคือ เอ๋อเออตัวซือ หนึ่งในเมืองที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดของจีน เป็นเมืองผลิตผลิตภัณฑ์ และศูนย์กลางกิจการแคชเมียร์แห่งใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางทิศใต้ติดกับกำแพงเมืองจีนโบราณ มีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลซานซีและเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย ประชากรหลักคือชนเผ่ามองโกล เมืองออร์ดอสเป็นอีกเมืองที่มีประวัติยาวนานและมีแหล่งอารยะธรรมของมนุษย์โบราณเก่าแก่อีก ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณโค้งน้ำเออร์ดอส ล้อมรับโดยแม่น้ำฮวงโห ตัวเมืองจึงมีความชุ่มชื่น อีกทั้งยังเอื้อต่อการเกษตรอีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

พักที่ SHUANGMAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 5 - ออร์ดอส – สุสานเจงกีสข่านเขตเมืองใหม่คังปาสือ – วัดม่ายไตเจา – โฮฮอท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สุสานเจงกีสข่าน 成吉思汗陵 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก เขตสุสานกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ณ สุสานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งหอระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงิน ภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่าน และจัดแสดงชีวประวัติของท่านไว้ด้วย จากนั้นนำท่านชม เขตเมืองใหม่คังปาสือ 康巴什建筑群 ที่ได้ออกแบบการก่อสร้างให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนทำเหมืองถ่ายหิน แร่ธาตุหายาก และขุดก๊าชในเมืองแห่งนี้ด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับ เมืองโฮฮอท ระหว่างทางแวะผ่านเมืองเปาโถว แวะเยี่ยมชม วัดม่ายไตเจา 美岱召 เดิมชื่อวัดโซว่หลิง สร้างขึ้นในปี 1575 โดยผู้นำของชนเผ่ามองโกลในจีนโบราณรวมถึงเจงกีสข่านรุ่นที่ 17 เป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดสำหรับการแพร่กระจายพุทธศาสนาในทิเบตและมองโกเลีย พระธาตุวัฒนธรรมแห่งชาติที่สำคัญถูกสร้างขึ้นสมัยกลางราชวงศ์หมิง ด้วยวัตถุประสงค์ 3 ประการคือการเผยแพร่ศาสนาพุทธ ที่ประทับของกษัตริย์ และป้องกันการรุกรานจากศัตรูอีกด้วย มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ของมองโกเลียเกี่ยวกับศาสนาสถาปัตยกรรมและศิลปะในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในวัดมีกำแพงล้อมรอบด้วยภาพวาดพระพุทธศาสนาที่สวยงามภาพชาวมองโกเลียในเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมภาพของ พระศากยมุนี ภาพของชนชั้นสูงชาวมองโกเลียที่บูชาพระพุทธศาสนา รวมถึงภาพของกษัตริย์อาลาตันฮานและพระราชินี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโฮฮอท

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

พักที่ JINJIAR INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ 6 - โฮฮอท – ปักกิ่ง – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.30 น.

เดินทางกลับสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA1102

08.50 น.

เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง หลังรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองปักกิ่ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองปักกิ่ง เพื่อเป็นของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ 

สนามบิน

19.35 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CA979  *บริการอาหารและเครื่องดื่ม*

23.40 น.

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด และตั๋วภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน

- ค่ารถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-โฮฮอท (ที่นั่งชั้น 2 )

- ค่าโรงแรมที่พักตามในรายการระบุหรือเทียบเท่า

- ค่าภาษีสนามบิน , ภาษีน้ำมัน และภาษีประกันภัยสายการบิน

- ค่าอาหารตามรายการ - ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 23 กิโลกรัม/ ท่าน สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ใบเท่านั้นกรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด

- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,650 บาท จ่ายพร้อมค่าทัวร์

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 300 หยวน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันหลังทำการจอง

ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

การยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

1. กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริษัททางอีเมลล์หรือไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต


อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน ในกรณีเมืองจีนยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปชั่วคราว

- พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังสีขาวเปิดหน้าผากเปิดใบหู/ไม่สวมเครื่องประดับ)

- ที่อยู่ปัจจุบัน+เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

- ยื่นวีซ่าจีน 4 วันทำการ เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท


วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – โฮฮอท (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – วัดต้าเจา – ถนนโบราณ
วันที่ 3
โฮฮอท – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – พักเกอร์ หรือ กระโจม (มีห้องน้ำในตัว)
วันที่ 4
ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน – กิจกรรมทะเลทราย เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า) – ออร์ดอส
วันที่ 5
ออร์ดอส – สุสานเจงกีสข่านเขตเมืองใหม่คังปาสือ – วัดม่ายไตเจา – โฮฮอท
วันที่ 6
โฮฮอท – ปักกิ่ง – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ