อุดร บึงกาฬ หนองคาย 3 วัน 2 คืน--5.PHD-NE5F


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

อุดร ขอพรจากวังนาคินทร์

หนองคาย เมืองสงบ ลมเย็น เห็นลำน้ำโขง

บึงกาฬ ชมความงามหินสามวาฬ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 8333 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคอีสาน จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – หนองคาย

เช้า

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200

ถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานี นำท่านสมาชิกเดินทางสู่อำเภอกุมภวาปีโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

แวะรับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านลงเรือชม ทะเลบัวแดง อันกว้างใหญ่ไพศาลดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งในช่วงเช้าตรู่จนถึงเที่ยงวันบานเต็มท้องน้ำสุดลูกหูลูกตา พร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ.ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุง ถึง ป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด ซึ่งเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะขึ้นอยู่กลางทุ่งนา เต็มไปด้วยต้นชะโนด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้วยเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาล ปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จ.บีงกาฬ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น(3) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำเข้าที่พักโรงแรมเดอะวัน หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระเข้าห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - วันที่สอง บึงกาฬ – หินสามวาฬ - ภูทอก – บึงกาฬ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ.ห้องอาหารของโรงงแรม

หลังจากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทาง นำชม หินสามวาฬ (Tree Rock Whale) เป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกเป็น 3 ก้อน มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก กำลังว่ายน้ำกัน อย่างสนุกสนาน จึงเรียกกันว่า”หินสามวาฬ”เป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ.ร้านอาหาร นำท่านเที่ยวชม ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้งในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้าง บรรไดเวียน ไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น

เย็น

อิสระอาหารเย็น นำกลับ โรงแรม เดอะวัน หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - บึงกาฬ – วัดอาฮง – ศาลาแก้วกู่ – หลวงพ่อพระใส – พระธาตุบังพวน – กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ.ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง นำท่านชมจุด ที่เป็นสะดือ แม่น้ำโขง วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) บริเวณวัดกว้างขวางและสวยงาม เป็นที่ประดิษฐาน”พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” หล่อด้วยทองเหลืองลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราช เชื่อกันว่าลำน้ำโขงบริเวณหน้าวัดเป็นจุดที่ลึกที่สุดในแม่น้ำโขง หรือเรียกกันว่า “สะดือแม่น้ำโขง”

นำชม ศาลาแก้วกู่ เป็นสำนักปฏิบัติธรรม เป็นที่ประดิษฐาน รูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จำนวนรวมกว่า 200 องค์ สร้างขึ้นโดยปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ภายใต้แนวคิดว่า "ทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้" และให้เป็น "สถานที่แทน ภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง" รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ.ร้านอาหาร

เย็น

นำกราบหลวง หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามมาก ขนาดหน้าตัก กว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว สวนสูงจากพระสงฆ์เบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ของชางไม้ ปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย นำทานเดินทางสู่ วัดพระธาตุบังพวน ไหว้พระธาตุบังพวนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ชมสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ่ง หนึ่งในเดียวในโลก หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ DD9219 เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ 

- ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)  

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน    - ค่าอาหารตามรายการ       

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง  

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เนื่องจากเป็นรายการทำร่วมกับราคาตั๋วโปรโมชั่น เมื่อท่านทำการจองจะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรและจ่ายค่าทัวร์เต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 


วันที่ 1
กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – หนองคาย
วันที่ 2
วันที่สอง บึงกาฬ – หินสามวาฬ - ภูทอก – บึงกาฬ
วันที่ 3
บึงกาฬ – วัดอาฮง – ศาลาแก้วกู่ – หลวงพ่อพระใส – พระธาตุบังพวน – กรุงเทพ