คำชะโนด อุดร หนองคาย (บิน) 2 วัน 1 คืน--4.PHD 2D1N


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

คำชะโนด วังพระยานาคินทร์ ดินเเดนลี้ลับ

วัดป่าภูก้อน องค์พระพุทธรูปหินอ่อน

ชมสะพานกระจก วัดผาตากเสื้อ

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 6900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคอีสาน จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : Nok Air (DD)

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – พระใส – ศาลาแก้วกู่ – หนองคาย

04.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14 เคาท์เตอร์ 14 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200

ถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานี นำท่านสมาชิกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

10.00 น.

นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุง ถึง ป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด ซึ่งเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะขึ้นอยู่กลางทุ่งนา เต็มไปด้วยต้นชะโนด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้วยเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาล ปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ.ร้านอาหาร นำกราบหลวง หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามมาก ขนาดหน้าตัก กว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว สวนสูงจากพระสงฆ์เบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ของชางไม้ ปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเป็น ที่เคารพสักการะอย่างยิ่งพ่อพระใส หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.สังคม

16.00 น.

นำชม ศาลาแก้วกู่ เป็นสำนักปฏิบัติธรรม เป็นที่ประดิษฐาน รูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จำนวนรวมกว่า 200 องค์ สร้างขึ้นโดยปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ภายใต้แนวคิดว่า "ทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้" และให้เป็น "สถานที่แทน ภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง"

17.00 น.

นำท่านเข้าพักโรงแรม อัศวรรณ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น )


วันที่ 2 - วันที่สอง หนองคาย – วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ – วัดพระธาตุบังพวน – อุดร – กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง นำชม วัดป่าภูก้อน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตา องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ.ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มองจากผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว ช่วงฤดูหนาวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเกร็ดพญานาคริมโขง ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างสวยงามมาก เดิมชื่อวัดถ้ำพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมบริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477

15.00 น.

นำทานเดินทางสู่ วัดพระธาตุบังพวน ไหว้พระธาตุบังพวนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ชมสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ่ง หนึ่งในเดียวในโลก หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี รับประทานอาหารเย็น(4)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบิน

21.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ DD9219 เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ 

- ค่าที่พักตามรายการ 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)  

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน    - ค่าอาหาร (4 มื้อ) ตามรายการ       

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ , ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

เนื่องจากเป็นรายการทำร่วมกับราคาตั๋วโปรโมชั่น เมื่อท่านทำการจองจะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรและจ่ายค่าทัวร์เต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้


วันที่ 1
วันแรก กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – พระใส – ศาลาแก้วกู่ – หนองคาย
วันที่ 2
วันที่สอง หนองคาย – วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ – วัดพระธาตุบังพวน – อุดร – กรุงเทพฯ