CROATIA 8D 5N (โคเอเชีย) (CRO-OHO8D-TK)


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เมืองซาเกร็บ , เมืองซาดาร์ , เมืองซิบีนิค , เมืองโทรเเกียร์

เมืองดูบรอฟนิค , Designer Outlet Croatia

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิว สู่ SRD HILL

แลนด์มาร์คแห่งสำคัญของ เมืองซาดาร์

ชม อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ ที่เก่าแก่


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 47777 ประเทศ : ทัวร์ยุโรป จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : เดือน มกราคม - มิถุนายน 63 สายการบิน : Turkish Airlines (TK)

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

20.30 น.

ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

23.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 69


วันที่ 2 - สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ – Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ

06.25 น.

เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

**เวลาท้องถิ่นประเทศตุรกีช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง**

08.25 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบิน TK 105

08.15 น.

เดินทางถึง สนามบินซาเกร็บ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว **เวลาท้องถิ่นประเทศโครเอเชียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง**

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 15 กิโลเมตร** เมืองหลวงอันเก่าแก่ของโครเอเชีย ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองน่าเที่ยวของยุโรป ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งพิพิธภัณฑ์, แหล่งช้อปปิ้ง, ร้านอาหารอร่อย และสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย และยังถือว่าเป็นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย จากนั้น นำทุกท่านเก็บภาพ ณ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark's Church) มีหลังคาอันน่าทึ่งที่มุงด้วยกระเบื้องเป็นลายตาราง โดยแสดงรูปตราประจำเมืองที่มีสีสันสดใส นอกจากนี้ โบสถ์ยังมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ และมีงานศิลปะที่สำคัญมากมาย ลองถ่ายรูปบริเวณภายนอกที่มีชื่อเสียง ชมพิธีเปลี่ยนเวรยาม และดูรูปปั้นที่เป็นผลลงานของศิลปินเลื่องชื่อ Ivan Metrovic โบสถ์แห่งนี้มีอายุตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 โดยเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของซาเกร็บ ในหลายศตวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่การก่อสร้างครั้งแรก โบสถ์ได้รับการปรับเปลี่ยน และเติมแต่งมากมาย ซึ่งรวมถึงแนวเสาโค้ง แท่นบูชา และประตูทางเข้าแบบกอทิก รวมถึงการตกแต่งภายในใหม่สมัยศตวรรษที่ 20 เก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ มหาวิหารซาเกร็บ (Cathedral of Zagreb) หรือ อาสนวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ ตั้งอยู่บน Kaptol Square มีอายุกว่า 800 ปี เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิก โดดเด่นด้วยยอดแหลมคู่ปลายแหลมสีทอง สูงกว่าร้อยเมตร อาสนวิหารที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวเยอรมันนามว่า Hermann Bolle อาสนวิหารแห่งนี้เป็นวิหารหลักของเมือง ภายในกว้างขวางใหญ่โตมาก มีแท่นประกอบพิธีกรรมที่สร้างด้วยหินอ่อนแบบบาโรค และนำท่านถ่ายภาพกับ ประตูเมืองเก่า (Stone Gate) Porta di Pietra (Kamenita vrata) ซึ่งแปลว่า ประตูหิน แต่เดิมสร้างเป็นประตูไม้ แต่ถูกไฟไหม้เมื่อปีค.ศ.1731 จนประตูเสียหายทั้งหมด แต่ในบรรดากองเถ้าถ่านกลับปรากฏรูปของแม่พระ และพระกุมารที่เคยประดับอยู่ที่ประตูเมืองไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ชาวเมืองจึงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์นี้จึงนิยมมาจุดเทียนขอพรกัน หากพรที่ขอไว้สมดังหวัง ชาวบ้านก็จะนำป้ายหินหรือไม้สลักคำว่า Hvala ที่แปลว่า ขอบคุณ มาวางไว้บริเวณนี้ อิสระให้ทุกท่าน ณ จัตุรัสเจลาซิค (Ban Jelacic Square) ที่มีรูปปั้นของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” เป็นวีระบุรุษของประเทศที่นำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 โดยมีอนุสาวรีย์ของท่านในท่าขี่ม้าศึกอยู่ที่จัตุรัสแห่งนี้

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Croatia **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร** แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซาแกรบ ในบรรยากาศหมู่บ้านแบบพรีเมี่ยม ในรูปแบบสถาปัตยกรรมของโครเอเชีย ในแบบทันสมัย และดั้งแบบเดิม เช่น ซุ้มหินธรรมชาติ หอคอยจำลองของเมือง Dubrovnik แบบจำลองของหอคอย Lotrscak ที่มีชื่อเสียง สถานที่แห่งนี้มีร้านค้ามากกว่า 100 แบรนด์ เช่น Armani Exchange, Guess, Adidas, Under Armour และอีกมากมายพร้อมส่วนลด 30‑70% ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมี คาเฟ่ ร้านอาหาร เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การช็อปปิ้งอย่างอิสระ

่ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับไปที่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร**

สู่ที่พัก Hotel Rebro หรือเทียบเท่า (เมืองซาเกร็บ)


วันที่ 3 - เมืองซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมืองซาดาร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 135 กิโลเมตร** ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตคาร์ลโลแวค ตอนกลางของโครเอเชีย ใกล้กับพรมแดนประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีพื้นที่กว่า 296 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ้า มากถึง 16 ทะเลสาบ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากน้ำในภูเขา Mala Kapela อุทยานแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 1949 และได้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 1979 อิสระให้ท่านได้เข้าชมอุทยานอย่างเต็มที่ (รวมบัตรเข้าชมแล้ว)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 141 กิโลเมตร** เมืองเก่าแก่เล็กๆ ชายฝั่งทะเลเอเดรียติค ทางตะวันตกของโครเอเชีย มีผลงานศิลปะซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งสำคัญของเมืองเป็นเครื่องดนตรี ที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ แต่ได้พลังจากธรรมชาติช่วยบรรเลงท่วงทำนองสุดมหัศจรรย์ออกมาออร์แกนทะเล หรือที่ชาวโครเอเชียเรียกกันว่า Morske Orgulje เป็นผลงานการออกแบบของ Nikola Baic สถาปนิกชาวซาดาร์ท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายโจทย์จากเทศบาลเมือง ให้สร้างผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อให้เป็นสีสัน และจุดจดจำแห่งใหม่ของเมือง แทนที่โบราณสถานอันทรงคุณค่ามากมาย ที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนเหลือเพียงซาก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Zadar หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 - เมืองซาดาร์ - Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมืองซิบีนิค - Cathedral of St.James

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายภาพ ณ ประตูเมือง (Kopnena Vrata) ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือ ประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา นำคณะท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ โบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 โดยตัวอาคารนั้นสร้างแบบหลังคาทรงกลม ใช้งานสำหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ไปแล้ว นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ Sea Organ สถาปัตยกรรมก่อสร้างเครื่องดนตรีที่อาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันได ทำให้เกิดเป็นท่วงทำนองดนตรีอันไพเราะเสนาะหู เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติ ผลงานการออกแบบของ Nikola Basic นั่งฟังเพลินๆ พร้อมรับลมเย็นจากทะเลอาเดรียติกไปด้วย นำท่านชม Greeting to the Sun คือ ศิลปะที่ถูกติดตั้งอย่างถาวร พิกัดริมแม่น้ำของท่าเรือ Zadar ในประเทศโครเอเชีย เป็นโครงสร้างที่มีชีวิตชีวา สร้างขึ้นโดยสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเขาได้ใช้แผงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างสรรค์เป็นสถาปัตยกรรมงานศิลปะที่น่าทึ่ง โดยใช้แผ่นกระจกหลายชั้นวางเรียงกันครอบคลุมเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่วงกลม ในตอนกลางวันเซลล์เหล่านี้ก็จะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์จนอิ่ม และจะออกมามีชีวิตชีวาในตอนกลางคืน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิบีนิค (Sibenik) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทาง 88 กิโลเมตร** เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชีย บริเวณปากแม่น้ำดรักคา ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของแคว้น ก่อตั้งโดยชาวโครแอทแท้ๆ ต่างจากเมืองอื่นๆ ในแถบนี้ ที่มักมีต้นกำเนิดจากการเป็นนิคมของกรีกหรือโรมันก่อน เช่น สปลิท ซาดาร์ หรือดูบรอฟนิก เป้นต้น อย่างไรก็ตาม เมืองซิบีนิคก็ประสบชะตากรรมเดียวกับเมืองต่างๆ ในแคว้นดัลมาเซีย คือถูกปกครองโดยอาณาจักรที่มีอิทธิพลในขณะนั้น เช่น สาธารณรัฐเวนิส จักรวรรดิไบแซนไทน์ ราชอาณาจักรฮังการี จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโครเอเชีย หลังสิ้นสุดสงครามประกาศเอกราชของโครเอเชีย ในปี ค.ศ. 1991 หลังจากนั้น นำท่านเก็บภาพ ณ อาสนวิหารเซนต์เจมส์ (Cathedral of St.James) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทิศแด่ เซนต์เจมส์ หรือ ที่รู้จักกันในนาม นักบุญยากอบ (Jacob) เนื่องจากสถานปนิกที่สร้างอาสนวิหารแห่งนี้ทั้ง 3 คน ได้แก่ Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Floentino มาจาก 3 ท้องถิ่น คือ ดัลมาเชีย, โคโม (อิตาลีตอนเหนือ) และฟลอเรนซ์ (ทัสคานี) เกิดเป็นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุดยอดแห่งยุคชิ้นหนึ่ง โดยใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมครึ่งวงกลม วิหารทั้งหลังล้วนสร้างด้วยหินปูน มีความสูงถึง 32 เมตร รอบตัววิหารประดับประดาด้วยงานปูนปั้น บัวใต้ชายคาเปนรูปศรีษะ ทั้งเด็กผู้ชาย ผู้หญิง รวมกัน 71 ใบหน้า ซึ่งไม่ปรากฏที่มาว่าเป็นใบหน้าของใคร ซุ้มประตูทางเข้าทิศเหนือเรียกว่าประตูสิงห์ (lion Gate) ประดับด้วยปูนปั้นรูปอดัมกับอีฟ ยืนบนเสาข้างประตูทั้งสองฝั่ง ด้านล่างเป็นรูปปั้นสิงโต บานประตูสร้างจากสัมฤทธิ์ บนยอดกำแพงโบสถ์ และเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter) สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิก และเรอเนซองค์ ซึ่งผสมผสานเข้ากันอย่างงดงาม อาสนวิหารเซนต์เจมส์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปี ค.ศ. 2000

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Panorama หรือเทียบเท่า (เมืองซิบินค)


วันที่ 5 - เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of Saint Domnius – People’s Square - เมืองดูบรอฟนิค

เ่ช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทาง 48 กิโลเมตร** เมืองเล็กแห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า 2,500 ปี และเคยเป็นที่พำนักอาศัยของชาวกรีก โรมัน และโครแอต รวมทั้งชนชาติอื่นๆ มากมาย ชนชาติที่เคยอาศัยในเมืองนี้และทรงอิทธิพลมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในประวัติศาสตร์คือชาวเวนิส ซึ่งเคยปกครองเมืองมาเกือบสี่ร้อยปีนับตั้งแต่ตอนต้นศตวรรษ 1400 โดยได้สร้างพระราชวัง หอคอย บ้าน และป้อมปราการอันหรูหราไว้มากมาย นำทุกท่านเก็บภาพ ณ มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St.Lawrence) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต, อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญต่างๆ จากสิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่ก็พอจะจินตนาการได้ว่าสมัยก่อนจะงดงามเพียงใด จากนั้น นำท่านออกเดินทางต่อไปที่ เมืองสปลิท (Split) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ระยะทาง 28 กิโลเมตร** เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย อันเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดังเที่ยวชมเมืองสปริท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านถ่ายภาพ ณ พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian’s Palace) โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้อง การสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียง และวิหารต่างๆ ร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ของพระราชวังแห่งนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยโรมัน โดยอาณาบริเวณถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเก่ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทางประตูรั้วด้านหลังของพระราชวังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นบิชอฟ Gregory of Nin นักบวชผู้พยายามเรียกร้องให้วาติกัน อนุญาติให้ใช้บทสวดมนต์เป็นภาษาโครเอเชีย นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) ได้มีการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 7 ถือว่าเป็น โบสถ์ ที่ "เก่าแก่ที่สุดในโลก" ที่ยังคงอนุรักษ์โครงสร้างเดิมไว้ ในอดีตนั้น โบสถ์แห่งนี้เคยเป็น สุสานของ "จักรพรรดิ์ ดิโอคลีเชียน" ส่วนของชั้นล่างด้านหน้าโบสถ์ จะเจอกับ "ตัวสฟิงซ์สีดำ" ตั้งตระหง่านอยู่ โดย สฟิงซ์ พวกนี้ ได้มีการนำมาจากประเทศ อียิปต์ จำนวน 12 ตัว แต่ปัจจุบันหลงเหลือให้เห็นอยู่เพียงแค่ 3 ตัว เท่านั้น นำท่านเยี่ยมชมย่าน People’s Square ซึ่งมีบรรยากาศคึกคักจอแจไปด้วยผู้คน และนักท่องเที่ยว สีสันของร้านค้า และบ้านเรือนดูแล้วสบายตา ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทาง 232 กิโลเมตร** ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม "ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก" ด้วยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ำพุ และบ้านเรือนต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)


วันที่ 6 - เมืองดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - Rector's Palace - Sponza Palace – Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls of Dubrovnik

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมวิวเมืองมุมสูงโดยการ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว สู่ SRD HILL ที่ความสูง 400 เมตร จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่าดูบรอฟนิคจากมุมสูง สามารถชมเมืองได้แบบ 360 องศา ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อมเมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลังคาสีส้ม อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไม่ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า หากสนใจติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินชม เสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นำท่านถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังเรคเตอร์ (Rector's Palace) ตึกประตูโค้งมีเสาแกะสลักสวยงามเรียงต่อกันเป็นแนว ที่นี่เคยเป็นตึกว่าการของสาธารณรัฐดูบรอฟนิก ตัวตึกเป็นศิลปะผสมโกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อค ตัวตึกเคยถูกระเบิดพังทลายถึงสองครั้ง แต่ก็ได้สร้างและซ่อมขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันเรกเตอร์ พาเลซ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงการสร้างเมืองตั้งแต่ครั้งแรก และใช้เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต นำคณะเก็บภาพด้านนอกเป็นที่ระลึกกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสาร และสำนักงานส่วนราชการ หลังจากนั้น นำท่านเก็บภาพต่อกันที่ จัตุรัสกลางเมือง เป็นแหล่งทำกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต มี เสาหินอัศวิน เสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 นำท่านถ่ายภาพ Dubrovnik Cathedral หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพกับ Walls of Dubrovnik เป็นกำแพงหินป้องกันรอบเมือง ในภาคใต้ของโครเอเชีย กำแพงระยะทางประมาณ 1,940 เมตร (6,360 ฟุต) ยาวล้อมรอบเมืองเก่าท และมีความสูงประมาณ 25 เมตร (82 ฟุต) ส่วนใหญ่ของกำแพง และป้อมปราการที่มีอยู่เดิมถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 15 แต่ยังคงขยายต่อเนื่องจนถึงศตวรรษที่ 17 โครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งใหญ่ที่สุด สมบูรณ์ที่สุดในยุโรปได้รับการปกป้อง และให้ความปลอดภัยกับสาธารณรัฐที่มีอารยธรรม และมีความซับซ้อนที่รุ่งเรืองในความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาห้าศตวร

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ  เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค อย่างเต็มที่

เข้าสู่ที่พัก Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)


วันที่ 7 - เมืองดูบรอฟนิค – อิสระตามอัธยาศัย (เต็มวัน) - สนามบินดูบรอฟนิค

เช้า

** อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย **

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค **ใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที ระยะทาง 25 กิโลเมตร**

20.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 440


วันที่ 8 - สนามบินอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

00.25 น.

เดินทางถึง สนามบินอิสตันบู ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

01.25 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 68

15.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) ตามที่ระบุในรายการ

 น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ 23 กิโลกรัม (ท่านละ 1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

 โรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

 อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ

 พาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

 ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย 5,700 บาทชำระพร้อมเงินมัดจำ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

 ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

 ค่าแปลเอกสารในการยื่นวีซ่า

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

 ทิปคนขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์ และทิปร้านอาหารทุกร้าน ท่านละ 70 ยูโร (ชำระกับเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

วิธีการชำระเงิน

ชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท

 อีเมล์ หรือไลน์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง และจองคิววีซ่า (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)

ค่ามัดจำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

เงื่อนไขอื่นๆ

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

- ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)

- ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

- ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ

- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)

- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลการยื่นวีซ่า ( Visa Information )

หลักฐานการทำวีซ่า โครเอเชีย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า

2. รูปถ่ายสีฉากหลังขาว (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน…...2…รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน โดยถ่ายสำเนาหน้า-หลัง…2…ชุด (กรณีเป็นเด็กให้ใช้สูติบัตร)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน......2...ชุด **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ**

5. สำเนาทะเบียนสมรส…2…ชุด (ในกรณีแต่งงานแล้ว) หรือ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ**

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ, นามสกุล…2…ชุด (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล) **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ**

7. เอกสารทำงาน :

     7.1 กรณีเป็นข้าราชการ / พนังบริษัท ใช้ หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด (ระบุวันเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาที่จะไปเที่ยว .... เป็นภาษาอังกฤษ)

     7.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ สำเนาหนังสือรับรอง คัดมาไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 ชุด **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ**

     7.3 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา…2…ชุด เป็นภาษาอังกฤษ

8. เอกสารการเงิน สถานทูตมีความจำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน ดังนี้

     8.1 : ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก หรือ Statement (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) Update วันที่ปัจจุบัน ย้อนหลัง อย่างน้อย 4 เดือน) จำนวน…2…ชุด

     8.2 จม.รับรองสถานะยอดเงินฝาก (Bank Certificate) ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางโดยไม่มีบิดาและมารดาไปด้วย หรือผู้เยาว์เดินทางโดยมีบิดาไป แต่ไม่มี มารดาไป หรือในทางกลับกันอย่างใดอย่างหนึ่ง บิดาหรือมารดาต้องไปดำเนินการทำหนังสือยินยอม จากสำนักงานเขตในท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ เพื่อทำหนังสือยินยอมประกอบการยื่นวีซ่า **โดยเอกสารต้องระบุว่า “อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน**

ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS โครเอเชีย อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ห้อง 404


วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2
สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ – Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ
วันที่ 3
เมืองซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมืองซาดาร์
วันที่ 4
เมืองซาดาร์ - Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมืองซิบีนิค - Cathedral of St.James
วันที่ 5
เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of Saint Domnius – People’s Square - เมืองดูบรอฟนิค
วันที่ 6
เมืองดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - Rector's Palace - Sponza Palace – Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls of Dubrovnik
วันที่ 7
เมืองดูบรอฟนิค – อิสระตามอัธยาศัย (เต็มวัน) - สนามบินดูบรอฟนิค
วันที่ 8
สนามบินอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ