เชียงราย เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน--6.PHD-N6F


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

ชิวเชียงราย ไร่เชิญตะวัน วัดร่องเสือเต้น

สัมผัสอาณาจักรไม้ ฮิโนกิเเลนด์ เหมือนไปญี่ปุ่น

เช็คอินเชียงใหม่ นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี

ขอพรเทพทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ


รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 10900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ–เชียงราย-ไร่เชิญตะวัน-วัดร่องเสือเต้น–วัดห้วยปลากั้ง-ไร่ฉุยฟง–แม่สลอง

05.00 น

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2  ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

06.00 น.

เหินฟ้าสู่ จ.เชียงรายโดย NOK AIR / AIR ASIA / LION AIR 

08.30 น.

ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายรถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทางนำท่านถึง ไร่เชิญตะวัน หรือ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี) ได้สร้างขึ้น

จากแรงบัดดาลใจที่จะหาที่ปลีกวิเวกส่วนตัวสงบๆ กลายมาเป็นที่ส่วนร่วมเพื่อทุกคนไปแล้วในปัจจุบัน เพื่อให้คนกรุงที่มีเวลาน้อยได้มีที่ปฏิบัติธรรม

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.ร้านอาหาร  

13.00 น.

นำชม วัดร่องเสือเต้น พบพระวิหารหลังใหม่ ที่มี ศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์ สองศิลปินแห่งชาติชื่อดังชาวเชียงราย ผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือการรังสรรค์ของนายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย

ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมความสวยงามและไหว้พระ วัดห้วยปลากั้ง กราบนมัสการพบโชคธรรมเจดีย์ สร้างโดยพระอาจารย์พบโชค ท่านมีความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์

พบโชคธรรมเจดีย์มีอยู่ด้วยกัน 9 ชั้นหลังจากนั้นเดินทางดอยแม่สลอง 

16.00 น.

นำชมไร่ชาฉุยฟง มีพื้นที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ชาที่ กว้างใหญ่ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด นอกจากจะได้ชม                ทัศนียภาพที่สวยงาม นำท่านเข้าพัก ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท หรือ เทียบเท่าหลังจากนั้น บริการอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ทหลังอาหารผักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - ดอยแม่สลอง – วัดท่าตอน – ฮิโนกิแลนด์ – วัดบ้านเด่น – เชียงใหม่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ที่พักหลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง นำท่านเที่ยวชมตลาดยามเช้าบนดอยแม่สลอง  นำท่านถึง วัดท่าตอน ริมน้ำกก ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานใน

ปางต่างมากมายเป็นเขตอุทยานพุทธศาสนาและสำนักปฏิบัติธรรม 380 ไร่ 67 ตารางวา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันมีที่ราบริมแม่น้ำกกบริเวณหน้ามีมหาโพธิสัตว์

กวนอิมและบริเวณลานวัดซึ่งมี พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์หรือพระเจดีย์แก้วประดิษฐานอยู่ เป็นวัดที่ท่านสามารถมาชมทะเลหมอกยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนีย์ภาพน้ำกกและชายแดนพม่าในมุมสูงได้อย่างเต็มที่   รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ.ร้านอาหาร

13.00 น.

ชิวชิว ณ. ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่ง

อย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  นำชมวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด หริบุญเรือง” เป็นวัดสวย

สร้างขึ้นด้วยศิลปะล้านนา ชมความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม เป็นการชักนำชาวโลกยุคนี้ให้ใกล้ชิดศาสนาและซึมซับในคำสอนขององค์พุทธศาสดา พร้อมๆไปกับการเที่ยวชมพุทธสถานแห่งนี้ และยัง

เป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี

18.00 น.

                  นำท่านเข้าท่านเข้าพักโรงแรม เอเชียพูนเพชร ลังจากเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก รับประทานอาหารเย็น(6)  ณ.ห้องอาหารของโรงแรม  


วันที่ 3 - เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – พระธาตุดอยคำ - กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (7) หลังอาหาร เก็บสัมภาระออกเดินทาง  นำชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ก่อสร้างตาม แบบศิลปะล้านนาสร้างในสมัยพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่ 6 ของอาณาจักรล้านนา

11.00 น.

นำชม วัดอุโมงค์ หรือสวนพุทธธรรม สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปีแล้วต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่  รับประทานอาหารกลางวัน (8) 

14.00 น.

นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย

โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพตแต่ชาว บ้านเรียกว่า "วัดดอยคำ" หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

17.30 น.

เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ NOK AIR / AIR ASIA / LION AIR   ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ** สายการบินที่ใช้  AIR ASIA **


- ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี       

               

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม   

   

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม    


- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)     

 

- มัคคุเทศก์                      


- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ     

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญวันที่ 1
กรุงเทพฯ–เชียงราย-ไร่เชิญตะวัน-วัดร่องเสือเต้น–วัดห้วยปลากั้ง-ไร่ฉุยฟง–แม่สลอง
วันที่ 2
ดอยแม่สลอง – วัดท่าตอน – ฮิโนกิแลนด์ – วัดบ้านเด่น – เชียงใหม่
วันที่ 3
เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – พระธาตุดอยคำ - กรุงเทพฯ