หลงเสน่ห์...น่าน 4วัน 2คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

.กระซิบรักฝากใจ  หยุดเวลาไว้ที่เมืองน่าน

มนต์รักเมืองน่าน ปู่ย่าม่าน หวานอมตะ

มาแล้วจะหลงฮัก "น่าน" 

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 6900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : ตุลาคม 62- มกราคม 63 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – น่าน

18.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย…………….. โดยมีทีมงาน คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง VIP มุ่งหน้าสู่ จ .น่าน บริการ เครื่องดื่มของว่างและสนุก สนานกับทีมงานมัคุเทศก์ที่รู้ใจท่านได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย(บนรถ)


วันที่ 2 - วันที่สอง น่าน–ดอยเสมอดาว-พิพิธภัณฑ์น่าน-วัดภูมินทร์–วัดพระธาตุช้างค้ำ-วัดหนองบัว–ปัว

05.00 น.

ถึง จ.น่าน นำท่านทำธุรกิจส่วนตัวยามเช้า ณ.ปั้มน้ำมัน ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ดอยเสมอดาว เป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างของสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์

อันสวยงาม ยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น และสัมผัสทะเลหมอกที่สวยงาม ชม ผาหัวสิงห์เป็นหน้าผามีรูปร่างหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่าน รับประทานอาหารเช้า(1) แบบง่ายๆ ณ.ร้านอาหาร บนดอยเสมอดาว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่าน นำชม วัดพระธาตุเขาน้อย

เก็บภาพตัวเมืองน่านในมุมสูง 

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำท่านทำความรู้จักเมืองน่าฮักแห่งนี้ให้มากขึ้นใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์เมืองน่าน และเป็นงาช้างดำหนึ่งเดียวในไทย ชม วัดภูมินทร์ พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี เมื่อ ชมภาพจิตรกรรมหรือ “ฮูบแต้ม” ในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนาแต่ถ้าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพเช่น ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ ชม วัดพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถาน สำคัญ เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย 

15.00 น.

นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัว ชม วัดหนองบัว ซึ่งเป็นหัวใจแห่งไทลื้อ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ และเลือกซื้อผ้าซิ่นทอมือพื้นเมืองของชาวน่าน ณ ศูนย์บริการวัฒนธรรมสายใยชุมชน

16.00 น.

นำท่านชม วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของ

ดอยภูคา เรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจ  

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(4) ณ.ร้านอาหาร หลังาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ.ฮักปัว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 - วันที่สาม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ไร่ภูฟ้า – วัดพระธาตุเขาน้อย - น่าน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า จุดเด่นของอุยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชม ต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย เดินทางสู่ บ่อเกลือ ชมการผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัวซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารชม โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาในสมเด็จพระเทพฯ (ภูฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน ชม วัดพระธาตุเขาน้อย เก็บภาพตัวเมืองน่านในมุมสูง 

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (7)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ.บ้านสวนเฮือนน่าน หรือเทียบเท่า  เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยศัย 


วันที่ 4 - วันที่สี่ วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(8)ณ.ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง ออกเดินทางนำท่านสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง ไม่เพียงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเท่านั้น หากยังเป็นพระธาตุ

ประจำชีวิตของคนเกิดปีเถาะ จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ที่ดอย ภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนาน

กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านและเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียก

พระธาตุแช่แห้ง ก่อนอำลาเมืองน่านมุ่งสู่จังหวัดแพร่ 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (9)ณ.ร้านอาหาร ที่แพร่หลังอาหารเดินทางกลับ นำชม วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสานที่หลวงพ่อมนตรี

ได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่าจีน และลาวโดยเลือกเอา จุดเด่นของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัว ทำให้มีลักษณะต่าง

จากวัดทั่วไป

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (10) ณ.ร้านอาหารหลังอาหารเดินทางกลับ

22.00 น.

ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ

                               วันเดินทาง                

ผู้ใหญ่ / เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่  11-14  ต.ค. 62

 

6,900

 

       1,500

วันที่  7-10 / 21-24  พ.ย. 62

วันที่  5-8 / 6-9  ธ.ค. 62

วันที่  28 - 31 ธ.ค. 62

7,500

       1,800

ปีใหม่ 30 ธ.ค. 62 -2 ม.ค.63

 

อัตราค่าบริการวม    - ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี 9 ที่นั่ง   

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม        

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ   

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ2 ท่าน)  

- มัคคุเทศก์                      

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม                   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ     

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง      - มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

ทางพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการ

นี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                  

 

 *** ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท ***


วันที่ 1
วันแรก กรุงเทพฯ – น่าน
วันที่ 2
วันที่สอง น่าน–ดอยเสมอดาว-พิพิธภัณฑ์น่าน-วัดภูมินทร์–วัดพระธาตุช้างค้ำ-วัดหนองบัว–ปัว
วันที่ 3
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ไร่ภูฟ้า – วัดพระธาตุเขาน้อย - น่าน
วันที่ 4
วันที่สี่ วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - กรุงเทพฯ