แพ็คเก็ต น่าน 3 วัน 2 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เที่ยวน่าน จังหวัดขนาดกะทัดรัดที่น่าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ตามสไตล์น่าน...เนิบ...เนิบ รับรองว่าคุณจะตกหลุมรักน่านเข้าอย่างจัง 

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 2600 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มิถุนายน – ตุลาคม 2562 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – น่าน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำ-วัดหนองบัว – อ.ปัว

.......

รอรับ...สนามบินน่าน / บขส. จ.น่าน รถตู้ปรับอากาศ นำท่านชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านชมงาช้างดำสัญลักษณ์เมืองน่านและเป็นงาช้างดำหนึ่งเดียวในไทย

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน ณ.ศูนย์โอทอ๊ป กับร้านข้าวซอยดัง ต้นน้ำและเฮือนฮอม

13.00 น.

ชมวัดภูมินทร์เป็นวัดหลวง ตามพงศาวดารของเมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี ชม ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์

14.00 น.

ชมวัดพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถาน สำคัญ เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัว ระหว่างทางแวะวัดหนองบัว ซึ่งเป็นหัวใจแห่งไทลื้อ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ และเลือกซื้อผ้าซิ่นทอมือพื้นเมืองของชาวน่าน

17.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ฮักปัว รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - วันที่สอง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า – น่าน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(1) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน จุดเด่นของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง

10.00 น.

เดินทางสู่ บ่อเกลือ ชมการผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัว

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน 

14.00 น.

ชม โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาในสมเด็จพระเทพฯ (ภูฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่

18.00 น.

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ.โรงแรมเทวราช หรือเทียบเท่าเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย (อิสระอาหารเย็น บริเวณโรงแรมใกล้ตลาด)


วันที่ 3 - วันที่สาม ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.

ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลานกว้าง  จนถึงสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ชมผาหัวสิงห์เป็นหน้าผามีรูปร่างหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา 

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุเขาน้อย เก็บภาพตัวเมืองน่านในมุมสูง

15.00 น.

นำท่านมายังวัดพระธาตุแช่แห้ง ไม่เพียงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเท่านั้น หากยังเป็นพระธาตุประจำชีวิตของคนเกิดปีเถาะ หลังจากนั้นแวะซื้อของฝากคนทางบ้าน ตามอัธยาศัย

16.00น.

นำท่านสู่สนามบิน / บขส จ.น่าน จบทริปด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ       

                   เดินทาง 2-3 ท่านราคาท่านละ  5,200บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000         บาท 
                   - เดินทาง 4-5ท่าน ราคาท่านละ  3,400บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท
                   - เดินทาง 6-7ท่าน ราคาท่านละ  2,900บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท

                   เดินทาง 8-9 ท่านราคาท่านละ  2,600บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม     - ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ

                   ค่าที่พัก+ อาหารเช้า 2 คืน ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม - ค่าตั๋วเครื่องบินไป  กลับ    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว    ค่าธรรมเนียม            

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี VAT (กรณีขอบิล)  - ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง

*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ


ทัวร์แนะนำ


มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มิงกุน 3 วัน 2 คืน (MDL-MM01-PG)

มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มิงกุน 3 วัน 2 คืน (MDL-MM01-PG)


ร่วมพิธีล้างพระพักต์ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

ตักบาตรพระ กว่า 1,000 รูป วัดมหากันดายวค์

ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุง

นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา

เดินทาง : -

เริ่มต้น

11999

บาท/ท่าน

Bangkok Airway (PG)

บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว  4 วัน 3 คืน [FD850-851]

บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน [FD850-851]


ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

....สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช อาหารซัวเถา 18 อย่าง .... 

ซัวเถา นมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง         

เดินทาง : -

เริ่มต้น

14999

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)

CLASSIC VIETNAM ฮานอย ฮาลอง (SL) 3D 2N

CLASSIC VIETNAM ฮานอย ฮาลอง (SL) 3D 2N


คาราวะสุสานลุงโฮ

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง

ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

เดินทาง : -

เริ่มต้น

9900

บาท/ท่าน

Air Asia (FD)