เขาค้อ ภูทับเบิก 2 วัน 1 คืน--3.PHD-W2


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight


เติมพลังกับอากาศดีๆ 
มีสายหมอกมาทักทายยามเช้า

สุดฟิน แบบ SLOW LIFE

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 3900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคเหนือ จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2563 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – เพรชบูรณ์ – เขาค้อ

05.30 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ให้การต้อนรับ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์

อิสระอาหารเช้า ร้านข้าวแกงบ้านสวน หลังจากนั้นออกเดินทาง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางต่อ

13.00 น.

นำท่านขึ้นเขาค้อ ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ  พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาเรื่องราวในอดีต และเดินทางสู่เขาย่า ชม พระตำหนักเขาค้อ   นำท่านชม พุทธสถานผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมที่สงบร่มเย็น   วัดพระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2547 ในนาม"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว"สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา ต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล และมีความศักดิ์สิทธิ์ แวะชมร้าน สตอรี่คัพ ถนนสายนี้ เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว  ชม ทุ่งกังหัลม  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว หรือเทียบเท่า เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - วันที่สอง เขาค้อ – ภูทับเบิก – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

08.00 น.

นำท่านขึ้นสู่ ภูทับเบิก ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสูงถึง 1,678 เมตร ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามยามแสงอาทิตย์สีทองทาบทาลงบนแปลงกะหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลาวัน(4) ณ ร้านอาหาร ตามอัธยาศัยหลังอาหาร 

15.00 น.

ออกเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะให้ทุกท่านซื้อของฝาก  ณ ร้าน ไร่กำนัลจุล 

19.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านสมาชิกด้วยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
- ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
- ค่าอาหาร 4 มื้อ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ 

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

-ทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 200 บาท ตลอด 2 วัน   

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

-มัดจำ 2,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


สิ่งที่ต้องเตรียม  ร่ม  ถุงมือ  ถุงเท้า  หมวก  ยาประจำตัววันที่ 1
วันแรก กรุงเทพฯ – เพรชบูรณ์ – เขาค้อ
วันที่ 2
วันที่สอง เขาค้อ – ภูทับเบิก – กรุงเทพฯ