เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

เติมพลังกับอากาศดีๆ 
มีสายหมอกมาทักทายยามเช้า

สุดฟิน แบบ SLOW LIFE

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 3900 ประเทศ : ทัวร์ในประเทศ จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : กันยายน 62 - มีนาคม 63 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - วันแรก กรุงเทพฯ – เพรชบูรณ์ – เขาค้อ

05.30 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ให้การต้อนรับ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์

อิสระอาหารเช้า ร้านข้าวแกงบ้านสวน หลังจากนั้นออกเดินทาง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางต่อ

13.00 น.

นำท่านขึ้นเขาค้อ ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ  พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาเรื่องราวในอดีต และเดินทางสู่เขาย่า ชม พระตำหนักเขาค้อ   นำท่านชม พุทธสถานผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมที่สงบร่มเย็น   วัดพระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2547 ในนาม"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว"สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา ต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล และมีความศักดิ์สิทธิ์ แวะชมร้าน สตอรี่คัพ ถนนสายนี้ เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว  ชม ทุ่งกังหัลม  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว หรือเทียบเท่า เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - วันที่สอง เขาค้อ – ภูทับเบิก – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

08.00 น.

นำท่านขึ้นสู่ ภูทับเบิก ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสูงถึง 1,678 เมตร ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามยามแสงอาทิตย์สีทองทาบทาลงบนแปลงกะหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลาวัน(4) ณ ร้านอาหาร ตามอัธยาศัยหลังอาหาร 

15.00 น.

ออกเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะให้ทุกท่านซื้อของฝาก  ณ ร้าน ไร่กำนัลจุล 

19.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านสมาชิกด้วยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ต้องเตรียม  ร่ม  ถุงมือ  ถุงเท้า  หมวก  ยาประจำตัว

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่  7-8/14-15/21-22/28-29 .. 62

 

           3,900

1,500

วันที่  5-6/19-20/26-27 ต.ค.62

วันที่  2-3/9-10/16-17/23-24 พ.ย.62

วันที่  7-8/14-15/21-22 ธ.ค.62

 


อัตรานี้รวม     

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP                          - ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ                      

- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท         - ค่าอาหาร 4 มื้อ


อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย       

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15  8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด

 

 

*** ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 200 บาท ตลอด 2 วัน   ***


วันที่ 1
วันแรก กรุงเทพฯ – เพรชบูรณ์ – เขาค้อ
วันที่ 2
วันที่สอง เขาค้อ – ภูทับเบิก – กรุงเทพฯ